Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Необхідність та мета оцінки бізнесу : Оцінка бізнесу та нерухомості : Бібліотека для студентів

1.3. Необхідність та мета оцінки бізнесу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

магниевый скраб beletage

Професійний оцінювач у своїй діяльності завжди керується кон-кретною метою. Чітке, грамотне формулювання мети дозволяє пра-вильно визначити вид вартості, що розраховується, вибрати метод оцінки.

Слід зазначити, що об’єктом різних угод (купівлі-продажу, кре-дитування, страхування, оренди, лізингу тощо) може бути як під

Тема 2. Бізнес та нерухомість як об’єкти експертної оцінки

приємство у цілому, так і окремі його частини. Відповідно до цього з урахуванням методичних особливостей та технології оціночних робіт може оцінюватися:

—        підприємство у цілому;

—        нерухомість підприємства;

—        машини, обладнання, тобто машинний парк підприємства;

—        нематеріальні активи підприємства.

Найбільш характерними випадками, коли виникає потреба у ви-значенні вартості бізнесу (підприємства як єдиного майнового комп-лексу) є:

—        визначення вартості цінних паперів у разі купівлі-продажу ак-цій підприємства на фондовому ринку. Купівля підприємства, що перебуває у акціонерній власності, це купівля усіх акцій, емітованих даних підприємством. Але, для того, щоб контр-олювати підприємство достатньо купити лише контрольний пакет акцій. Незалежно від того, купується контрольний чи неконтрольний пакет акцій, інвестору, щоб прийняти обґрун-товане інвестиційне рішення, необхідно оцінити власність під-приємства та частку цієї власності, яка припадає на придбаний пакет акцій, що продавався, а також можливі майбутні доходи від бізнесу;

—        визначення вартості підприємства у разі його купівлі-продажу цілком або по частинах на аукціоні або за конкурсом, що здій-снюється за процедурою банкрутства або при приватизації;

—        реструктуризація (злиття, поглинання, виділення самостійних підприємств із складу холдингу) та ліквідація підприємства як за рішенням власника так і за рішенням арбітражного суду при банкрутстві підприємства.

—        розробка бізнес-плану розвитку підприємства. У процесі стра-тегічного планування важливо оцінити майбутні доходи фір-ми, ступінь її стійкості та цінність іміджу;

—        визначення кредитоспроможності підприємства та вартості за-стави при кредитуванні. У даному випадку оцінка необхідна у зв’язку з тим, що вартість активів за даними бухгалтерської звітності може бути відмінною від їх ринкової вартості;

—        страхування, в процесі якого виникає необхідність визначення вартості активів напередодні втрат;

 

Оцінка бізнесу та нерухомості

оподаткування. При визначенні бази оподаткування необхідно мати об’єктивну оцінку компанії;

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Інфляція спотворює фінансову звітність компанії, а періодичне переоці-нювання майна дозволяє підвищити реалістичність фінансо-вої звітності, яка є базою для прийняття фінансових рішень; внесення до уставного капіталу внесків засновників; визначення розміру орендної плати при здачі бізнесу в оренду.

 

ОБ'ЄКТИ оцшки

 

Оцінка вартості проводиться у таких ситуаціях:

 

Нерухоме майно підприємства

 

продажнерухомого майна ігідприємства;

отримання кредиту під заставу нерухомосіі;

страхування нерухомого майна підприємства та визначення у зв'язку з

цим вартості майна, що страхуеться;

передача нерухомосіі в оренду;

переоцінка основних фондів;

оформлення нерухомосіі підприємства в якосіі внеску до уставного

капіталу іншого підприємства;

оцінкавартостінерухомого майнапідприємства при розробці бізнесплану з реалізації певного інвестиційного проекіу;

оцінкавартості нерухомого майнапідприємства як проміжний етап у

загальній оцінці вартосіі бізнесу при використанні витратного

підходу.

 

Машинний парк підприємства

 

продаж машин, обладнання, приборів;

оформлення застави під рухоме майно для забезпечення

господарських угод та кредиту;

страхування рухомого майна підприємства;

передачамашин й обладнання в оперативну оренду;

організація лізингу машин та обладнання;

переоцінка активноїчастини основних фондів;

визначення податкової бази для основних засобів при розрахунку

податкунамайно;

оформлення мапшн та обладнання у якосіі внеску до уставного

капіталу іншого підприємства;

оцінкавартості мапшн та обладнання при розробці бізнес-плану для

реалізації певного інвесшційного проекту;

оцінка в артості мапшн та обладнання як проміжний етап у загальній

оцінці вартості підприємства при використанні витратного підходу.

 

Нематеріальні

активи підприємства

 

при перекупці чи придбанні іншою фірмою;

наданні франшизи новимкомпаньйонам, коли розширюється ринок збуту та збільшуються обсяги продажу;

використанніїхяквнесокдоуставногокапіталу підприємства; визначенні вартосіі нематеріальних акшвів та «гудвіл» для загальної оцінки вартості підприємства.

 

 

Рис. 2.1. Сфера використання оцінки

 

Тема 2. Бізнес та нерухомість як об’єкти експертної оцінки

Найбільш характерні випадки, коли виникає потреба у визначен-ні вартості окремих елементів підприємства, представлені на рис. 2.1.

Обґрунтованість та достовірність оцінки вартості бізнесу багато в чому залежить від того, наскільки правильно визначена сфера вико-ристання оцінки: купівля-продаж, отримання кредиту, страхування, оподаткування та т.п.