Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Таблиця 4.2 Статті власного капіталу : Організація обліку : Бібліотека для студентів

Таблиця 4.2 Статті власного капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
255 256 257 258 259 260 

Загрузка...

 

Стаття власного капіталу     Сальдо на

рахунку

бух. обліку      Зміст статті, відображення її формування на ра-хунках бухгалтерського обліку

1          2          3

1. Статутний капітал            40        Зареєстрований статутний фонд, в основі якого по-годжена між засновниками та учасниками справед-лива вартість їхніх часток: Дт46-Кт40

- 45  

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ

 

Стаття власного капіталу     Сальдо на

рахунку

бух. обліку      Зміст статті, відображення її формування на ра-хунках бухгалтерського обліку

1          2          3

2. Пайовий

капітал

(ПК)    41        Сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, до-бровільно розміщених у товаристві для здійснен-ня його фінансово-господарської діяльності. ПК складається з сум пайових внесків членів спожив-чого товариства, житлово-будівельних коопера-тивів, кредитних спілок та інших господарюючих суб'єктів, а також паїв членів колективних сіль-ськогосподарських підприємств: Дт46-Кт41

3. Додатко-вий вкладе-ний капітал.          421      Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, що перевищують номінальну вар-тість : Дт46-Кт421

4. Інший

додатковий

капітал.           423      Розмір дооцінки необоротних активів: Дт10,11,12-Кт423

 

            424      Справедлива вартість безкоштовно отриманих нео-боротних активів: Дт10,11,12-Кт424

5. Резервний капітал (РК)    43        Сума резерву, створеного за рахунок прибутку, що використовується підприємством відповідно до на-прямів, передбачених в установчих документах (як правило, на покриття непередбачених витрат, по-гашення боргів перед кредиторами при ліквідації товариства, виплати дивідендів за привілейовани-ми акціями тощо). В акціонерному товаристві РК створюється у розмірі, встановленому установчи-ми документами, але не менше 25% статутного капіталу. Щорічні відрахування на поповнення РК передбачаються установчими документами та здійснюються за рахунок чистого прибутку, але не можуть бути менше 5 % його загальної вартості: Дт443-Кт43

6. Нероз-поділений прибуток (непокритий збиток).       441 (442)        Кінцевий фінансовий результат господарської ді-яльності:

Дт79-Кт441- нерозподілений прибуток; Дт443 – Кт79 – непокритий збиток

- 46  

РОЗДІЛ 4.

 

Стаття власного капіталу     Сальдо на

рахунку

бух. обліку      Зміст статті, відображення її формування на ра-хунках бухгалтерського обліку

1          2          3

7. Неоплаче-ний капітал.     (46)     Сума статутного капіталу, що на дату реєстрації підприємства заявлена, але фактично не внесена засновниками: сальдо за Дт46

8. Вилуче-ний капітал (ВК) (451 -453)       Фактична собівартість акцій власної емісії, вилу-чених товариством у своїх акціонерів. Суми ВК відображають вартість акцій власної емісії, які на певний момент не розміщені серед акціонерів. Ви-лучені акції повинні бути або перепродані, або ану-льовані протягом року з моменту вилучення: саль-до за Дт 451 – 453

Особливістю організації обліку акцій є те, що крім організаційних витрат, пов'язаних зі створенням акціонерного товариства, виника-ють витрати на випуск акцій: гонорар юриста, гонорар аудиторів, ви-трати на друк сертифікатів та поштові витрати, витрати, які пов'язані з реєстрацією на фондовій біржі, канцелярські та адміністративні ви-трати, витрати на рекламні проспекти. Такі витрати відносяться до інших операційних витрат підприємства.

Організація обліку власного капіталу має певні особливості ве-дення аналітичного обліку:

-          аналітичний облік неоплаченого капіталу здійснюється за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) господарюючого суб'єкта;

-          аналітичний облік додаткового капіталу ведеться за видами та за кожним засновником (учасником). Він організується таким чином, щоб забезпечити керівництво інформацією про напрями використання фондів господарюючого суб'єкта;

-          аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами ак-цій (вкладів, паїв);

-          аналітичний облік резервного капіталу ведеться в окремих ві-домостях за його видами і напрямами використання.

В таблиці 1.3 додатка 1 наведено кореспонденції рахунків бухгал-терського обліку власного капіталу.

- 47  

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ