Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Методологія економічного аналізу 2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2.1. Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

2. Методологія економічного аналізу 2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2.1. Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Методологія (від метод і …логія) учення про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності. Методологія науки — учення про принципи побудови форми та способи наукового пізнання.

Загальною методологією наукових досліджень є філософія.

Відносно конкретних наук методологія — це наука про прийоми, способи цих наук, загальні наукові основи цих прийомів і способів.

Метод (від грец. — methodos — шлях дослідження, теорія учення) — спосіб досягнення певної мети, розв’язання конкретної задачі. Досяга-ється це за допомогою певних правил, прийомів, операцій, способів.

Під методом економічного аналізу розуміється спосіб підходу до вивчення господарських процесів в їх становленні і розвитку, який опирається на загальнонаукові, діалектико-логічні і формально-логічні закони, методи, принципи.

Характерними особливостями методу економічного аналізу є:

—        використання системи первинних даних, які всебічно характе-ризують господарську діяльність підприємства (нормативних, облікових, звітно-статистичних, позаоблікових );

—        вибір такої системи аналітичних показників, які найкращою мірою характеризують стан і розвиток підприємства;

—        дослідження відхилень фактичних значень аналітичних по-казників від нормативів, планового завдання, рівня попере-днього періоду та виявлення і вимірювання цих відхилень на основі факторного аналізу;

—        виявлення і вимірювання резервів виробництва та розробка заходів щодо їх ефективного використання;

—        розробка оптимальних планових рішень.

Використовуючи загальнонаукові, формально-логічні і діалек-тико-логічні методи, кожна наука, зокрема економічний аналіз, роз-робляє і використовує свої спеціальні прийоми, операції, способи (далі — прийоми), які випливають зі змісту і предмета науки.

Сукупність спеціальних прийомів становить методику економіч-ного аналізу.

Частина I. Основи теорії економічного аналізу

Як самостійна наука економічний аналіз використовує різнобічні спеціальні прийоми, причому кількість їх постійно зростає.

Щоб відповідати сучасним вимогам, методика економічного ана-лізу повинна своєчасно реагувати на повсякденні динамічні зміни зовнішнього середовища, бути надійним інструментом управління підприємством.

Слід виділити загальну і часткову (спеціальну) методику.

Загальна методика — це система дослідження, яка може бути од-наковою мірою використана для вивчення різних об’єктів в різних галузях економіки.

Часткова (спеціальна) методика характеризує загальну методику відносно певних галузей економіки або навіть окремого об’єкта дос-лідження.