Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Економічний аналіз в управлінні виробництвом : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

1.4. Економічний аналіз в управлінні виробництвом


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

магниевый скраб beletage

Управління слід розглядати як цілеспрямований процес впливу або як об’єднання зусиль персоналу для досягнення певних цілей.

Частина I. Основи теорії економічного аналізу

Провідну роль в управлінні виробництвом відіграє прийняття рі-шень, ефективність яких є неодмінною умовою успішного функціо-нування підприємства.

Тому не дивно, що прийняття рішень займає центральне місце в теорії управління.

Потреба у прийнятті управлінського рішення виникла тоді, коли є декілька альтернатив.

Звідси прийняття рішення — це вибір курсу дій із великої кіль-кості можливо здійснених альтернатив. Вибір оптимального курсу дій зв’язаний з переробкою значної кількості інформації відносно проблеми, що вирішується.

Враховуючи, що рішення завжди повинно привести до конкрет-них дій, особа, що приймає рішення, повинна бути впевнена в обґрун-тованості своїх дій.

Слід пам’ятати, що рішення в управлінні виробництвом прийма-ється, зазвичай, в умовах невизначеності, коли неможливо оцінити імовірність потенційних результатів. Втілення будь яких рішень у ре-альність супроводжується різними непередбачуваними обставинами, насамперед, зовнішніми факторами.

Тому прийняття управлінських рішень та їх втілення завжди пов’язані з ризиком. Ризик не тільки притаманний господарській діяльності, але і стає невід’ємною частиною будь-якої виробничо-комерційної діяльності. Усунути ризик не є метою управлінської ді-яльності, тому що здійснити це неможливо.

Метою управління є гарантія того, що взятий на себе ризик по-винен бути обґрунтованим ризиком, що врешті–решт повинно забез-печити максимальну віддачу від затрачених ресурсів.

Звідси стає зрозумілим прагнення кожного керівника отримати в своє розпорядження якомога більше інформації, щоб максимально гарантувати себе від можливих невдач. Якість рішення значною мі-рою залежить від повноти і якості інформації.

Первинним джерелом економічної інформації служать дані бух-галтерського, статистичного і оперативного обліку. Однак вищезаз-начена інформація не може бути безпосередньо використана органа-ми управління для вироблення рішень.

Вона не дає можливості осмислити стан і розвиток господар-ських явищ і процесів, не дозволяє оцінити резерви виробництва,

1. Зміст, предмет і завдання економічного аналізу

розробити заходи щодо перспективних напрямків діяльності під-приємства.

Ці та інші задачі управління вирішує економічний аналіз, який на підставі первинних даних та спеціальних прийомів дозволяє отрима-ти таку інформацію, таку систему показників, яка може безпосеред-ньо використовуватися в управлінні виробництвом.

Економічний аналіз, як і планування, організація, облік, контр-оль, координація (регулювання), мотивація є функцією управління. Як функція управління, економічний аналіз орієнтований насампе-ред на оцінку виконання зобов’язань і стану підприємства, виявлення і реалізацію резервів виробництва і, що найголовніше, на обґрунту-вання управлінських рішень.

Прийняттю будь-якого рішення повинні передувати аналітичні розрахунки, тому кожен представник апарату управління повинен бути добре обізнаний в теорії і особливо в методології економічного аналізу.

Практика підтверджує, що за допомогою економічного аналізу можна дати повну характеристику об’єкта управління; результати економічного аналізу служать цілям управління як засіб обґрунту-вання управлінських рішень і одночасно як засіб контролю за їх ви-конанням.

Накопичені за допомогою економічного аналізу знання про за-кономірності розвитку об’єкта дослідження сприяють підвищенню ефективності виробництва, поповнюють систему знань науки управ-ління. Врешті-решт, які б задачі не ставилися перед економічним ана-лізом, він служить насамперед цілям управління як засіб прийняття рішень.

Дійсно, якщо ґрунтовно проаналізувати функції управління, то можна зробити такий висновок: кожний управлінський акт склада-ється із аналітичної і конструктивної частин. Аналітична частина обґрунтовує рішення, а конструктивна — це власна дія як результат рішення.

Процес прийняття рішення показує на значну роль економічного аналізу в його обґрунтованості, особливо на етапі оцінки і аналізу ва-ріантів, який дозволяє відібрати найкращий варіант для подальшого порівняння результатів з поставленою задачею (метою). При цьому задачею аналізу є правильне обґрунтування мети і системи обмежень

Частина I. Основи теорії економічного аналізу

для кожного варіанта управлінських рішень, відбір оптимального ва-ріанта.

Але роль економічного аналізу цим не обмежується. Економіч-ний аналіз важливий на будь-якому етапі процесу управлінських рішень. Варто підкреслити, що інформація необхідна на всіх стадіях розробки, реалізації і виконання рішень, оскільки вона притаманна будь-якому етапу управлінського процесу і насамперед вона потрібна на стадії кінцевого регулювання.

Багатогранність економічних явищ (процесів), особливо в су-часних умовах, висуває нові вимоги до економічного аналізу. В рин-кових умовах економічний аналіз повинен бути орієнтований не на пояснення фактичного стану підприємства за даними періодичної звітності, а служити джерелом обґрунтування управлінських рішень.

Водночас аналітик не повинен обмежуватися складанням аналі-тичних записок і звітів, а проводити повсякденну, кропітку і опера-тивну роботу над проектами управлінських рішень.

Слід пам’ятати, що в умовах ринку додаються нові вимоги щодо рівня обґрунтованості рішень, ігнорування яких може призвести до сумних наслідків, наприклад, до банкрутства, від якого не застрахо-ване жодне підприємство.

В умовах, коли необхідно підвищити гнучкість і адаптивність ор-ганізації до зовнішнього середовища, відповідно ускладненню і роз-витку управління повинен вдосконалюватися і розвиватися еконо-мічний аналіз. Йому належить важлива роль у приведенні системи управління у відповідність зі складністю керівництва, оскільки ре-зультати економічного аналізу служать інформаційним і рекоменда-ційним матеріалом для вироблення, обґрунтування і втілення управ-лінських рішень. Економічний аналіз водночас дозволяє оцінити результати реалізованих управлінських рішень шляхом порівняння запланованих і фактичних значень показників, які кількісно харак-теризують, що намічено і що досягнуто; визначити відхилення між ними, виявити і оцінити чинники, що викликали ці відхилення.

Особливістю економічного аналізу є його іманентний зв’язок зі всіма функціями управління. Так, в процесі розробки планових зав-дань економічний аналіз шляхом порівняння альтернативних варіан-тів забезпечує відбір найбільш прийнятого, оптимального планового завдання.

1. Зміст, предмет і завдання економічного аналізу

Регулювання (координація) в сучасних умовах господарювання являє собою уточнення всередині планового періоду завдань, об-межень параметрів, спрямованих на виконання планів, зобов’язань, договорів, контрактів; взаємоузгодження одержаних даних про тен-денцію функціонування виробничого процесу з ресурсами і резер-вами на підприємстві. Всі зазначені заходи здійснюються на основі результатів попередньо проведеного економічного аналізу і особливо оперативного, для якого характерні передусім регуляторні функції.

З огляду на вищевикладене, для адаптації управління до без-перервних змін в умовах ринку спеціалісти економічного профілю (бухгалтери, фінансисти, економісти, аудитори) повинні досконало володіти методикою економічного аналізу, умінням робити узагаль-нення і висновки на основі проведених досліджень.

Віддаючи належне прагненню керівників мати якомога більше аналітичної інформації, слід стверджувати, що отримати всю бажа-ну інформацію в реальних умовах практично неможливо. Отримання такої інформації вимагає значних витрат часу і засобів, що знижує, а інколи і позбавляє цінність інформації для прийняття рішень.

Тому, коли йдеться про прийняття управлінських рішень в умо-вах відсутності певної інформації, слід зважити на важливу, переві-рену багаторічним досвідом тезу: прийняття рішення — це не тільки наука, але і значною мірою мистецтво.

Отже, як наука, управління базується на професійних знаннях та інформаційному забезпеченню управлінських рішень, як мистецт-во — на досвіді, інтуїції і, врешті-решт, на професійних здібностях (таланті) управлінського персоналу.

І насамкінець, слід завжди дотримуватися визначальної і пріори-тетної тези: цінність і корисність економічного аналізу визначається тільки тим, наскільки результати його з користю застосовуються в процесі прийняття управлінських рішень.

Частина I. Основи теорії економічного аналізу