Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

магниевый скраб beletage

ЧАСТИНА I. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ  5

1.         Зміст, предмет і завдання економічного аналізу    5

1.1.      Зміст і завдання економічного аналізу        5

1.2.      Предмет і категорії економічного аналізу    7

1.3.      Типологія економічного аналізу       11

1.4.      Економічний аналіз в управлінні виробництвом              13

Вправи для самоконтролю знань    18

2.         Методологія економічного аналізу              19

2.1.      Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу ..19

2.2.      Методичні прийоми економічного аналізу            20

2.3.      Організація економічного аналізу та йогоінформаційне забезпечення..36 Вправи для самоконтролю знань  39

ЧАСТИНА ІІ. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ           42

3.         Аналіз виробництва і реалізації продукції  42

3.1.      Завдання і джерела аналізу  42

3.2.      Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції          43

3.3.      Аналіз складу і асортименту продукції        50

3.4.      Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції  57

3.5.      Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва  59

3.6.      Аналіз якості продукції          62

3.7.      Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції           66

3.8.      Аналіз маркетингової діяльності підприємства     68

3.9.      Сезонні коливання як елемент дослідження ринку          71

Вправи для самоконтролю знань    74

4.         АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА     78

4.1. Аналіз використання трудових ресурсів і фонду оплати праці         78

4.1.1.   Завдання і джерела аналізу  78

4.1.2.   Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами ...79

4.1.3.   Аналіз використання робочого часу           86

Зміст

4.1.4. Аналіз продуктивності праці             89

4.1.5 Аналіз фонду заробітної плати            96

4.2.      Аналіз основних фондів підприємства       104

4.2.1 Завдання, напрямки і джерела аналізу           104

4.2.2.   Поняття, структура, стан і рух основних фондів    105

4.2.3.   Аналіз використання основних фондів      112

4.2.4.   Аналіз використання устаткування             119

4.3.      Аналіз матеріальних ресурсів           123

4.3.1.   Завдання і напрямки аналізу            123

4.3.2.   Аналіз забезпеченості виробництва матеріальними ресурсами .. 124

4.3.3.   Аналіз використання матеріальних ресурсів          127

Вправи для самоконтролю знань    132

5.         Аналіз собівартості продукції та витрати на виробництво          138

5.1.      Зміст, завдання, напрямки, інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції           138

5.2.      Класифікація витрат на виробництво продукції    140

5.3.      Аналіз витрат за економічними елементами         143

5.4.      Аналіз витрат за статтями калькуляції        148

5.5.      Аналіз витрат на одну гривню продукції    158

5.6.      Аналіз собівартості окремих видів продукції          161

Вправи для самоконтролю знань    162

ЧАСТИНА ІІІ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ     166

6.         Аналіз фінансових результатів         166

6.1.      Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу        166

6.2.      Формування доходів, витрат і прибутків підприємства  167

6.3.      Аналіз прибутку від виробництва продукції          169

6.4.      Аналіз прибутку від реалізації продукції      172

6.5.      Маржинальний аналіз          175

6.6.      Аналіз рівня беззбитковості             179

6.7.      Аналіз рентабельності           183

6.8.      Аналіз виробничого і фінансового левериджу       190

6.9.      Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності від реалізації продукції  193

Вправи для самоконтролю знань    195

7.         Аналіз фінансового стану підприємства     201

7.1.      Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства           201

7.2.      Загальна оцінка балансу підприємства       203

Зміст

7.3.      Аналіз платоспроможності і ліквідності      212

7.4.      Аналіз фінансової стійкості підприємства              216

7.5.      Аналіз ділової активності підприємства     223

7.6.      Аналіз прибутковості капіталу         229

7.7.      Діагностика ймовірності банкрутства підприємства        233

Вправи для самоконтролю знань    238

Додатки          242

Література       251

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ГРАБОВЕЦЬКИЙ Борис Євсійович

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів — Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки — Б. В. Борисов

Коректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 28.04.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 14,4.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006