Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Використана література

1.         Андреєва Г. І. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знання, 2008. — 263 с.

2.         Гудзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2004. — 180 с.

3.         Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ПП Рута, 2003. — 680 с.

4.         Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ,

проф. М. Г. Чумаченко. — 2-е вид., доп. і перер. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

5.         Івахненко В. М., Горбатюк М. І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — Вид. 3-тє, без змін. — К.: КНЕУ, 2006. — 302 с.

6.         Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: Тео-рія і практика: Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. — Вид. 2-е, пере-роб. і доп. — Львів: «Магнолія 2006», 2007. — 440 с.

7.         Костенко Т. Д. та ін. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 400 с.

8.         Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2003. — 278 с.

9.         Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. — 2-е вид., перер. і доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 472 с.

 

10.       Нестеренко Ж. К., Череп А. В. Економічний аналіз фінансово-госпо-дарської діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 122 с.

11.       Павленко А. Ф., Чумаченко М. Г. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства»: Наукова доповідь. — К.: КНЕУ, 2001. — 88 с.

12.       Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарюван-ня: Підручник. — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 454 с.

13.       Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. по-сібник. — 2-е вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2005. — 662 с.

14.       Серединська В. М., Загородна О. М., Федорович Р. В. Теорія економіч-ного аналізу: Підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 123 с.

15.       Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Навч. посібник. — 3-є вид., випр. і доп. — Львів: Магнолія плюс, 2005. — 344 с.

16.       Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Практикум. Навчальний посіб-ник. — Львів: «Новий Світ — 2000», 2006. — 280 с.

Література

17.       Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П. Ю., Римар М. В., Бець М. Т. та ін. Під заг. ред. П. Ю.Буряка, М. В. Римара. — К.: ВД «Профе-сіонал», 2004. — 528 с.

18.       Шило В. П. та ін. Аналіз фінансового стану виробничої та комерцій-ної діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2005. — 240 с.

Рекомендована література

1.         Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учеб-ник. — 4-е изд. доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 416 с.

2.         Вашків П. Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч. посібник. — К.: Слобожанщина, 1999. — 600 с.

3.         Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 4-е вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2004. — 190 с.

4.         Канке А. А., Кошевая И. П. Анализ финансово-хозяйственной деятель-ности предприятия: Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИД «Фо-рум»: ИНФРА-М, 2008. — 288 с.

5.         Климова Н. В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры): Учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник, 2008. — 278 с.

6.         Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:

Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. М. А. Вахрушиной. — М.: Вузовский

учебник, 2008. — 463 с.

7.         Любушин Л. П. Экномический анализ: Учеб. пособие. — 2-е изд., перер. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 433 с.

8.         Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Москаленко В. В. Комп’ютеризація еконо-мічного аналізу (теорія і практика): Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 340 с.

9.         Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисло-вості і торгівлі: Підручник. — К.: Пектораль, 2003. — 312 с.

10.       Чернышева Ю. Г., Кочергин А. Л. Комплексный анализ хозяйственной

деятельности. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 443 с.

11.       Экономический анализ в системе управления производством /

В. И. Самборский, Б. Е. Грабовецкий, В. В. Дмитраш, Е. И. Яремчук. — М.:

Финансы, 1978. — 200 с.