Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додатки ДОДАТОК В : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

Додатки ДОДАТОК В


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Таблиця В.1

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за звітний період

Форма № 2

I. Фінансові результати

 

Найменування показника    Код рядка       За звітний період      За по-передній період

1          2          3         

Дохід (виручка) від реалізації продук-ції (товарів, робіт, послуг)            010      9015,4 6657,0

Податок на додану вартість 015      (39,1)  (35,7)

Акцизний збір           020      (—)     (—)

            025      (—)     (—)

Інші вирахування з доходу   030      (—)     (—)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            035      8976,3 6621,3

Собівартість   реалізованої   продукції (товарів, робіт, послуг)   040      (6806,5)          (5165,8)

Валовий:                               

прибуток        050      2169,8 1455,5

збиток 055      (—)     (—)

Інші операційні доходи        060      8687,0 6335,4

Адміністративні витрати     070      (943,4)            (737,8)

Витрати на збут        080      (479,7)            (379,6)

Інші операційні витрати      090      (9085,0)          (6570,3)

Фінансові результати від операційної діяльності:                        

прибуток        100      348,7   103,2

збиток 105      (—)     (—)

Дохід від участі в капіталі     110      —        —

Інші фінансові доходи          120      2,3       1,0

Інші доходи    130      40,9     32,2

Додатки

Продовження таблиці В.1

Фінансові витрати    140      (—)     (—)

Втрати від участі в капіталі  150      (—)     (—)

Інші витрати  160      (52,3)  (22,0)

Фінансові результати від звичайної ді-яльності до оподаткування:                             

прибуток        170      339,6   114,4

збиток 175      (—)     (—)

Податок на прибуток від звичайної ді-яльності    180      155,4   34,3

Фінансові результати від звичайної ді-яльності:                         

прибуток        190      184,2   80,1

збиток 195      (— )    (—)

Надзвичайні:                        

доходи            200      —        —

витрати          205      (—)     (—)

податки з надзвичайного прибутку           210      —        —

частки меншості        215                 

чистий:                                 

прибуток        220      184,2   80,1

збиток 225      (—)     (—)

II. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника    Код рядка       За звітний період      За поперед-ній період

1          2          3         

Матеріальні затрати  230      954,0   743,7

Витрати на оплату праці     240      4500,9 3492,1

Відрахування на соціальні заходи   250      1699,8 1248,1

Амортизація  260      456,0   413,1

Інші операційні витрати      270      931,5   701,3

Разом  280      8542,2 6598,3

Додатки

III. Розрахунок показників

 

Найменування показника    Код рядка       За звітний період      За по-передній період

1          2          3         

Середньорічна кількість простих акцій      300      —        —

Скоригована середньорічна кількість про-стих акцій      310      —        —

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320      —        —

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію           330      —        —

Дивіденди на одну просту акцію (грн)      340      —        —