Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТОК Б : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ДОДАТОК Б


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Таблиця Б.1

БАЛАНС

За попередній період

Форма № 1

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3         

I. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи:                                 

залишкова вартість   010      0,3       0,3

первісна вартість      Oil       0,5       0,5

накопичена амортизація      012      0,2       0,2

Незавершене будівництво   020      261,1   237,5

Основні засоби:                               

залишкова вартість   030      4876,0 4596,0

первісна вартість      031      8209,6 8336,5

знос    032      3333,6 3740,5

Довгострокові фінансові інвестиції:                                  

які обліковуються за методом учас-ті в капіталі інших підприємств      040                 

інші фінансові інвестиції       045      0,1       0,1

Довгострокова дебіторська заборго-ваність          050                 

Відстрочені податкові активи         060      271,5   407,9

Інші необоротні активи        070                 

Усього за розділом I 080      5409,0 5241,8

II. Оборотні активи                         

Запаси:                                  

виробничі запаси      100      109,4   121,3

тварини на вирощуванні та відго-дівлі      110                 

незавершене виробництво  120      0,3       0,5

готова продукція       130      273,2   235,6

Додатки

Продовження таблиці Б.1

товари            140      7,8       5,6

Векселі одержані       150                 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                        

чиста реалізаційна вартість 160      409,2   522,3

первісна вартість      161      409,2   522,3

резерв сумнівних боргів       162                 

Дебіторська заборгованість за розра-хунками:                            

з бюджетом   170      71,6     35,6

за виданими авансами         180                 

з нарахованих доходів          190                 

із внутрішніх розрахунків     200                 

Інша поточна дебіторська заборгова-ність            210      46,1     25,5

Поточні фінансові інвестиції           220      109,7  

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

в національній валюті          230      31,4     86,8

в іноземній валюті    240      70,0     42,5

Інші оборотні активи            250      848,1   9,7

Усього за розділом II            260      1976,8 1085,4

III. Витрати майбутніх періодів       270                 

Баланс            280      7385,8 6327,2

                                  

ПАСИВ                                 

I. Власний капітал                           

Статутний капітал    300      23,4     23,4

Пайовий капітал       310                 

Додатковий вкладений капітал      320                 

Інший додатковий капітал   330      2735,2 2735,2

Резервний капітал    340      5,8       5,8

Нерозподілений прибуток (непокри-тий збиток)            350      2856,3 2838,2

Неоплачений капітал           360                 

Додатки

Продовження таблиці Б.1

Вилучений капітал   370                 

Усього за розділом І 380      5620,7 5602,6

II. Забезпечення наступних витрат і платежів                            

Забезпечення виплат персоналу    400                 

Інші забезпечення     410                 

Страхові резерви      415                 

Частка перестраховиків у страхових резервах      416                 

Цільове фінансування          420                 

Усього за розділом ІІ            430                 

III. Довгострокові зобов’язання                            

Довгострокові кредити банків        440                 

Інші довгострокові фінансові зобов’я-зання          450                 

Відстрочені податкові зобов’язання           460                 

Інші довгострокові зобов’язання    470                 

Усього за розділом ІІІ           480                 

ІV. Поточні зобов’язання                           

Короткострокові кредити банків    500                 

Поточна заборгованість за довгостро-ковими зобов’язаннями 510                 

Векселі видані           520      846,6  

Кредиторська заборгованість за това-ри, роботи, послуги         530      340,4   107,7

Поточні зобов’язання за розрахунками:                           

з одержаних авансів 540      148,0   135,4

з бюджетом   550      33,3     62,6

з позабюджетних платежів  560                 

зі страхування           570      95,4     103,2

з оплати праці           580      247,4   253,9

з учасниками 590      9,0       8,3

із внутрішніх розрахунків     600                 

Інші поточні зобов’язання   610      45,0     53,5

Усього за розділом IV          620      1765,1 724,6

V. Доходи майбутніх періодів         630                 

Баланс            640      7385,8 6327,2