Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ. ДОДАТОК А : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ. ДОДАТОК А


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Таблиця А.1

БАЛАНС

За звітний період

Форма № 1

 

АКТИВ           Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3         

І. Необоротні активи                                  

Нематеріальні активи:                                 

залишкова вартість   010      0,3       0,3

первісна вартість      Oil       0,5       0,5

накопичена амортизація      012      (0,2)    (0,2)

Незавершене будівництво   020      237,5   237,5

Основні засоби:                               

залишкова вартість   030      4596,0 4906,9

первісна вартість      031      8336,5 9087,4

знос    032      (3740,5)          (4180,5)

Довгострокові фінансові інвестиції:                                  

які обліковуються за методом учас ті в капіталі інших підприємств       040      —        —

інші фінансові інвестиції       045      0,1       0,1

Довгострокова дебіторська заборгова-ність          050      —        —

Відстрочені податкові активи         060      407,9   407,9

Інші необоротні активи        070      —        —

Гудвіл при консолідації        075      —        —

Усього за розділом I 080      5241,8 5552,7

II. Оборотні активи                         

Запаси:                                  

виробничі запаси      100      121,3   82,8

тварини на вирощуванні та відгодівлі       110                 

незавершене виробництво  120      0,5       0,7

Додатки

Продовження таблиці А.1

готова продукція       130      235,6   288,4

товари            140      5,6       10,3

Векселі одержані       150      —        —

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: —        —        —

чиста реалізаційна вартість 160      522,3   713,4

первісна вартість      161      522,3   713,4

резерв сумнівних боргів       162      (—)     (—)

Дебіторська заборгованість за розра-хунками:                            

з бюджетом   170      35,6     262,7

за виданими авансами         180      —        —

з нарахованих доходів          190      —        —

із внутрішніх розрахунків     200      —        —

Інша поточна заборгованість          210      25,5     40,2

Поточні фінансові інвестиції           220      —        —

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

в національній валюті          230      86,8     63,4

в іноземній валюті    240      42,5     55,7

Інші оборотні активи            250      9,7       31,4

Усього за розділом II            260      1085,4 1549,0

III. Витрати майбутніх періодів       270      —        —

Баланс            280      6327,2 7101,7

                                  

ПАСИВ                                 

I. Власний капітал                           

Статутний капітал    300      23,4     23,4

Пайовий капітал       310      —        —

Додатковий вкладений капітал      320      —        —

Інший додатковий капітал   330      2735,2 2735,2

Резервний капітал    340      5,8       5,8

Нерозподілений прибуток (непокри-тий збиток)            350      2838,2 3022,4

Неоплачений капітал           360      (—)     (—)

Вилучений капітал   370      (—)     (—)

Накопичена курсова різниця           375      —        —

Усього за розділом I 380      5602,6 5786,8

Додатки

Продовження таблиці А.1

II. Забезпечення наступних витрат і платежів      —                   

Забезпечення виплат персоналу    400      —        —

Інші забезпечення     410      —        0,8

            415      —        —

            416      —        —

Цільове фінансування          420      —        —

Усього за розділом II            430      —        0,8

III. Довгострокові зобов’язання                            

Довгострокові кредити банків        440      —        —

Інші довгострокові фінансові зобов’я-зання          450      —        —

Відстрочені податкові зобов’язання           460      —        —

Інші довгострокові зобов’язання    470      —       

Усього за розділом III           480      —        —

IV. Поточні зобов’язання                           

Короткострокові кредити банків    500      —        —

Поточна заборгованість за довгостро-ковими зобов’язаннями 510      —        —

Векселі видані           520      —        —

Кредиторська заборгованість за това-ри, роботи, послуги         530      107,7   371,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:                           

з одержаних авансів 540      135,4   250,2

з бюджетом   550      62,6     87,9

з позабюджетних платежів  560      —        —

зі страхування           570      103,2   143,8

з оплати праці           580      253,9   362,6

з учасниками 590      8,3       8,2

із внутрішніх розрахунків     600      —        —

Інші поточні зобов’язання   610      53,5     89,6

Усього за розділом IV          620      724,6   1314,1

V. Доходи майбутніх періодів         630      —        —

Баланс            640      6327,2 7101,7

Додатки