Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Типологія економічного аналізу : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

1.3. Типологія економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

магниевый скраб beletage

Класифікація видів економічного аналізу має суттєве значення для вибору методики та його інформаційно-організаційного забез-печення.

За змістом та особливістю формування інформаційної бази виді-ляють управлінський і фінансовий аналіз.

Управлінський аналіз пов’язаний з управлінським обліком, фі-нансовий — з фінансовим обліком.

Суб’єкти внутрішнього управлінського аналізу — адміністрація та залучені до нього аудитори і консультанти. Інформаційна база цьо-го аналізу дуже багата і охоплює потоки нормативної, облікової, пла-нової, звітно-статистичної, зовнішньо-публічної інформації, а також дані спеціальних обстежень, експертного опитування, преси тощо.

Суб’єкти фінансового аналізу — адміністрація підприємства, зо-внішні користувачі (кредитори, аудитори, податківці, спеціалісти ринку цінних паперів).

Частина I. Основи теорії економічного аналізу

У країнах ринкової економіки економічний аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз використовує всі джерела інформації про стан підприємства, резерви виробництва. Результати внутрішнього аналі-зу мають конфіденційний характер і тому доступні лише обмеженому колу осіб, які керують діяльністю підприємства.

Це, зазвичай, комплексний аналіз, здатний надати керівництву підприємства необхідну інформацію для прийняття управлінських рішень. Деталізована аналітична інформація як результат внутріш-нього аналізу служить одним із ефективних засобів конкурентної бо-ротьби.

Зовнішній аналіз базується, зазвичай, на даних бухгалтерської звітності, тобто на тій вельми обмеженій частині інформації про діяль-ність підприємства, яка доступна для кола окремих зацікавлених сто-ронніх осіб і організацій (акціонери, інвестори, кредитори, податківці).

Результатами зовнішнього аналізу є загальна оцінка майнового і фінансового стану підприємства. Тому окрім сторонніх осіб і орга-нізацій споживачами аналітичної інформації є керівництво підпри-ємства.

За часом дослідження процесів і явищ економічний аналіз поді-ляється на ретроспективний (послідовний) і перспективний (стра-тегічний).

Стратегічний аналіз визначає стан і напрямок розвитку еконо-мічної системи у майбутньому. Інформаційною базою стратегічного аналізу служать результати прогнозування.

Аналітико-прогностичне забезпечення управлінських рішень за-ймає нині центральне місце у стратегічному управлінні передових компаній світу.

Ретроспективний аналіз поділяють на оперативний і поточний.

Оперативний аналіз проводиться безпосередньо в ході госпо-дарської діяльності або відразу після підбиття підсумків з метою оперативного впливу на техніко-економічні і фінансові показники діяльності підприємства та його підрозділів. Цей аналіз дозволяє опе-ративно визначати недоліки та їх вплив на результати діяльності, що допомагає своєчасно уникнути небажаних наслідків.

Джерелами інформації для оперативного аналізу є щоденні (що-змінні) дані, які об’єктивно характеризують стан на дільниці, в цеху,

1. Зміст, предмет і завдання економічного аналізу

на підприємстві. Оперативний аналіз охоплює такі інтервали діяль-ності об’єкта дослідження: зміна, доба, тиждень, декада, місяць.

Отже, оперативний аналіз характеризується такими особливос-тями: терміновістю, дієвістю, достовірністю, масовістю, цілеспрямо-ваністю.

Поточний аналіз відрізняється від оперативного тим, що тут ви-користовується звітна, облікова і позаоблікова інформація. Система показників підсумкового аналізу значно ширша в порівнянні з опера-тивним аналізом.

За ступенем охоплення кола діяльності підприємства економіч-ний аналіз поділяється на комплексний і тематичний (цільовий, ло-кальний).

Комплексний аналіз охоплює всі сторони діяльності підприєм-ства; тематичний — окремий напрямок на замовлення органів управ-ління, наприклад, використання робочого часу, якість продукції, використання матеріальних ресурсів, забезпеченість виробничими ресурсами, рентабельність окремих видів продукції тощо.

Новим, малодослідженим видом економічного аналізу є функціо-нально-вартісний аналіз (ФВА). Суть цього аналізу полягає у зі-ставленні функцій окремих об’єктів з затратами на їх реалізацію на етапах проектування, виробництва і експлуатації з метою мінімізації останніх.

Тому основне призначення ФВА полягає у виявленні і мобіліза-ції резервів економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів в процесі виробництва продукції.

В ринкових умовах важливого значення набуває маркетинговий аналіз, який проводиться службами маркетингу підприємства. Дослі-дження ринків збуту продукції, її конкурентоспроможності, попиту і пропозиції продукції, цінової політики, ємності ринку служить пе-редумовою формування виробничої програми підприємства. Марке-тинговий аналіз стає складовою частиною економічного аналізу.