Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         Назвіть основні джерела інформаційного забезпечення фінан-сового стану підприємства.

2.         Які комплексні показники вважаються найважливішими для аналізу фінансового стану підприємства?

3.         Яке призначення горизонтального і вертикального аналізу?

4.         Яким чином розраховуються власні оборотні кошти і чистий функціонуючий (робочий) капітал?

5.         Які показники характеризують ліквідність балансу?

6.         Який з показників ліквідності балансу в найбільшій мірі відпо-відає платоспроможності підприємства?

 

7.         Назвіть показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства?

8.         Які співвідношення відповідають «золотому правилу економі-ки підприємства»?

9.         Яким чином оцінюється оборотність засобів та їх складових, економія (перевитрати) засобів?

 

10.       Який прибуток доцільно використовувати для оцінки рента-бельності капіталу та його складових?

11.       Що означає банкрутство підприємства?

12.       Які показники характеризують можливість банкрутства під-приємства?

Тести для самоконтролю знань

1. В активі балансу відображається:

а)         виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б)         заборгованість підприємства перед іншими фізичними та юри-

дичними особами;

в)         склад працівників підприємства;

г)         склад і структура майна підприємства;

д)         склад і структура джерел формування майна підприємства.

7. Аналіз фінансового стану підприємства

2.         В пасиві балансу відображається:

а)         заборгованість інших фізичних і юридичних осіб перед підпри-

ємством;

б)         вартість залучених основних фондів;

в)         склад і структура джерел формування майна підприємства;

г)         склад і структура майна підприємства.

3.         Ліквідність балансу характеризує:

а)         наявність кредиторської заборгованості;

б)         здатність підприємства погашати довгострокові кредити;

в)         спроможність підприємства забезпечувати фінансову незалеж-

ність;

г)         швидкість перетворення активів у готівку.

4.         Назвіть швидко ліквідні активи:

а)         грошові кошти та їх еквіваленти;

б)         короткострокові фінансові вкладення;

в)         виробничі запаси;

г)         основні засоби.

5.         Розмістіть послідовно активи у порядку зростання ступеня їх

ліквідності:

а)         виробничі запаси;

б)         грошові кошти та їх еквіваленти;

в)         дебіторська заборгованість;

г)         короткострокові фінансові вкладення;

д)         основні засоби.

6.         До показників фінансової стійкості відносять:

а)         коефіцієнт поточної ліквідності;

б)         коефіцієнт оборотності активів;

в)         коефіцієнт автономії;

г)         коефіцієнт прибутковості активів.

7.         Відношення позикового капіталу до власного — це:

а)         коефіцієнт маневреності власного капіталу;

б)         коефіцієнт автономії;

в)         коефіцієнт фінансової стійкості.

Частина III. Фінансовий аналіз

8.         При обчисленні рентабельності капіталу або його складових у

чисельнику використовується:

а)         валовий прибуток;

б)         прибуток від реалізації продукції;

в)         фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;

г)         чистий прибуток;

д)         загальний прибуток (фінансові результати від звичайної діяль-

ності до оподаткування та надзвичайний прибуток).

9.         До показників ділової активності відносять:

а)         наявність власних оборотних коштів;

б)         дебіторська заборгованість;

в)         коефіцієнт оборотності активів;

г)         коефіцієнт автономії.

10.       Фінансовий стан підприємства вважають сталим за умови:

а)         перевищення частки основного капіталу у загальній вартості

майна;

б)         перевищення частки оборотного капіталу у загальній вартості

майна;

в)         оптимальне співвідношення основного і оборотного капіталу.

Практичні завдання для самоконтролю знань

Завдання 1. На підставі даних звіту (додатки А, Б) визначте склад і структуру реальних активів. Порівняйте темпи зростання реальних активів з темпами зростання майна підприємства. Зробіть висновки за результатами аналізу.

Завдання 2. На підставі даних звітів (додатки А, Б, В) визначте власний оборотний капітал і оцініть його рентабельність. Зробіть ви-сновки за результатами аналізу.

Завдання 3. На підставі даних звітів (додатки А, Б, В) визначте величину чистого робочого капіталу та оцініть його рентабельність. Зробіть висновки за результатами аналізу.

7. Аналіз фінансового стану підприємства

Завдання 4. На підставі даних звітів (додатки А, Б, В) оцініть співвідношення темпів зростання:

а)         основного капіталу і майна підприємства;

б)         оборотного капіталу і майна підприємства;

в)         оборотного і основного капіталу;

г)         реальних активів і майна підприємства;

д)         власного капіталу і джерел коштів;

е)         обсягу реалізації і майна підприємства;

ж)        прибутку і майна підприємства.

По значенню цих співвідношень зробіть висновки про позитивну

(негативну) динаміку якості балансу.

Завдання 5. За даними звітів (додатки А, Б, В) зіставте певні по-казники оборотного капіталу за подані періоди і зробіть висновки щодо причин зміни платоспроможності підприємства.

Завдання 6. За даними звітів (додатки А, Б, В) проведіть розра-хунки показників, які характеризують стан і структуру майна підпри-ємства. Зробіть висновки за результатами аналізу.

Завдання 7. За даними звітів (додатки А, Б, В) перевірте, на скільки співвідношення відповідних показників відповідають «золо-тому правилу економіки підприємства».