Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.7. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

7.7. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

магниевый скраб beletage

Одним із головних завдань управління в конкурентному ринко-вому середовищі є виявлення загрози банкрутства і розробка контр-заходів, спрямованих на подолання на підприємстві негативних тен-денцій.

Для прогнозування банкрутства у світовій практиці використо-вується система моделей, розроблених західними спеціалістами, зо-крема:

1. Модель Альтмана (1968 р.)

Z = 1,2 -Х. + 1,4-Х + 3,3-Х + 0,6 -Х. + 0,999Х,        (7.29)

 1         2          3          4          5

де  Z — рівень ризику банкрутства;

1,2; 1,4; 3,3; 0,6; 0,999 — константи;

Х. — відношення власного оборотного капіталу до сукупних ак-тивів

(р.260-р.620), ф.1

Хх =    ;

р.280, ф.1

Х„ — відношення чистого прибутку до сукупних активів

Х2

р.220, ф.2

р.280, ф.1

Частина III. Фінансовий аналіз

Х3 — відношення фінансового результату від звичайної діяльнос-ті до оподаткування до сукупних активів

р.170, ф.2

X3 =    ;

р.280, ф.1

Х4 — відношення між власним і залученим капіталом

р.380, ф.1

X4 =    ;

(р.480+р.620), ф.1

Х5 — відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продук-ції до сукупних активів

р.035, ф.2

X5 =    .

р.280, ф.1

В моделі Альтмана фактор Х1 характеризує певною мірою ліквід-ність балансу; Х2, Х3 — рентабельність активів; Х4 — структуру капіта-лу; Х5 — оборотність активів.

Модель Альмана 1983 р.

Z = 0,717Х1 +0,847Х2+3,107Х3+0,42Х4+ 0,998Х5, (7.30) де Х4 — відношення балансової вартості акцій до позичкового капі-талу.

Значення «Z» визначає ступінь можливості банкрутства (табл. 7.13).

Таблиця 7.13

Оцінка ймовірності банкрутства

 

Значення Z-рахунку  Ймовірність банкрутства

1,80 і менше   Дуже висока

Від 1,81 до 2,70         Висока

Від 2,71 до2,90          Існує ймовірність

2,91 і вище     Дуже низька

Розглянемо ймовірність банкрутства підприємства за даними фі-нансової звітності на кінець періоду (див. додатки), де

(р.260 - р.620), ф.1   1549,0 -1314,1

xt =            =    = 0,033>

1          р.280, ф.1       7101,7

7. Аналіз фінансового стану підприємства

 p.220, ф.2      80,1

X0 =    =          = 0,011;

2          p.280, ф.1    7101,7

X„ =            =      = 0,048;

3          p.280, ф.1    7101,7

ð.380,ô.1        =   5786,8

4     (ð.480+ð.620), ô.1     0 + 1314,1

X     p.035, ф.2    8976,3        _

, =        =          = 1,2Ь4.

5    p.280, ф.1    7101,7

Z = 1,2-0,033+1,4-0,011+3,3-0,048+0,6-4,404+0,999 • 1,264 = 4,12.

Якщо порівняти результати розрахунків з нормативами, подани-ми у табл. 7.13, то можна стверджувати, що ймовірність банкрутства дуже низька.

2. Модель Ліса (1972 р.)

Z = 0,063-Х( + 0,092-Х + 0,057-Х + 0,00 IХ,,        (7.31)

 1         2          3          4

де Х, — відношення оборотного капіталу до всіх активів

р.260, ф.1

Xі =     ;

р.280, ф.1

Х, — відношення прибутку від реалізації до всіх активів

Гр.035-(р.040 + р.070 + р.0801, ф.2

X2 =    ;

р.280, ф.1

Х, — відношення нерозподіленого прибутку до всіх активів

 р.350, ф.1

X3 =    ;

р.280, ф.1

Х, — відношення власного капіталу до позичкового капіталу

4

р.380, ф.1 (р.640-р.380), ф.1

Частина III. Фінансовий аналіз

Мінімальне значення Z < 0,037.

3. Модель Теффлера (1977 р.)

Z = 0,53-Х( + 0ДЗ-Х + 0Д8-Х + 0,16-Х,,    (7.32)

 1         7          2          7          3          4

де Хх — відношення прибутку від реалізації продукції до коротко-строкових зобов’язань

Гр.035-(р.040 + р.070 + р.080)1, ф.2

Х1 =    ;

р.620, ф.1

Х, — відношення оборотних активів до зобов’язань

2

р.260, ф.1

Х2 =    ;

(р.430 + р.480 + р.620), ф.1

Х, — відношення короткострокових зобов’язань до всіх активів

3

р.620, ф.1

Х3 =    ;

р.280, ф.1

Х, — відношення власного капіталу до позичкового капіталу

4

р.380, ф.1

(р.640-р.380), ф.1

Мінімальне значення Z < 0,2.

Для діагностики банкрутства проводиться експрес-аналіз фінан-сового стану підприємства за допомогою коефіцієнта Бівера. Коефіцієнт Бівера розраховується за формулою

Чистий прибуток (р.220 ф.2) + Амортизація (р.260 ф.2)

КБ =    , (7.33)

Розділ ІІІ пасиву (р.480 ф.1) + Розділ IV пасиву (р.620 ф.1)

де К — коефіцієнт Бівера.

 Б

Якщо протягом певного періоду (1,5-2 роки) коефіцієнт Біве-ра не перевищує 0,2, то це свідчить про формування незадовільної структури балансу, а, звідки, і небезпеку банкрутства.

В більш розгорнутому вигляді модель Бівера може бути пред-ставлена за допомогою системи показників діагностики банкрутства (табл. 7.14).

7. Аналіз фінансового стану підприємства

Таблиця 7.14

Система показників діагностики банкрутства Бівера

 

                        Значення показників

Показник        Розрахунок показника          Добрий стан  За 5 років до банкрут-ства   За 1 рік до бан-крутства

Коефіцієнт Бівера      Чистпий прибутпок + Амортпизація * Зобов'язання      0,4-0,45          0,17     -0,15

Рентабель-ність ак ти-вів    Чистий прибуток (р.220 ф.2)

            100

Активи (р.280 ф.1)    6-8      4          -22

Фінансовий леверидж         Зобов'язання (р.480 + р.620)ф.1 Активи (р.280 ф.1)         >37      >50      >80

Коефіцієнт маневру-вання  Власний оборотний капітал

[(р.380 +р.430 +р.480)-р.080] ф.1 Активи (р.280 ф.1)      0,4       >0,3     0,06

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)          Оборотні активи (р.260 ф.1) Короткострокові зобов ' язання ( р.620 ф.1)       ^3,2     >2,0     > 1,0

 

 

 

координати показників див. формула 7.33.

 

Крім зазначених вище моделей, для оцінки можливого банкрут-ства рекомендується скористатись такою формулою:

 

КБ

(7.34)

Зобов'язання (р.480 + p.620), ф.1)

Підсумок балансу (р.280 або р.640), ф.1)

де Кб — коефіцієнт банкрутства.

Теоретично Кб > 0,5. Якщо ж Кб > 0,5, то підприємство знаходить-ся на грані банкрутства.

Існує ще кілька моделей прогнозування ймовірності банкрутства, зокрема, модель Спрінгейта, модель Конана і Гольдера тощо.

астина III. Фінансовий аналіз