Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.6. Аналіз прибутковості капіталу : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

7.6. Аналіз прибутковості капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

магниевый скраб beletage

Нарівні з оборотністю капіталу ефективність його використання характеризує також прибутковість (рентабельність).

Оцінка рентабельності капіталу потребує обґрунтованого вибо-ру виду прибутку. Рекомендований в деяких навчальних посібниках чистий прибуток характеризує не тільки ефективність діяльності підприємства, але й податкову політику, яка до того ж може зміню-ватися протягом досліджуваного періоду, що робить незіставними показники.

З огляду на те, що до впровадження П(C)БО для оцінки рента-бельності капіталу застосовувався балансовий прибуток, в наш час

Частина III. Фінансовий аналіз

його еквівалентом може бути загальний прибуток, який складається з фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування і надзвичайного прибутку.

Методика розрахунку прибутковості капіталу підприємства і аналіз його динаміки наведені в табл. 7.12.

Таблиця 7.12

Аналіз рентабельності капіталу

 

Показник        Код рядка № форми  Попе-редній період  Звітний період          Абсолютне відхилення

(+, –) (гр.3–гр.2)

А         1          2          3         

1. Загальний прибуток, тис. грн     (р.170+р.200), ф.2     114,4   339,6   +225,2

2. Середня величина акти-вів, тис. грн     р.280, ф.1       6856,5 6714,5 -142,0

3. Середня величина обо-ротних засобів, тис. грн          (р.260+р.270), ф.1     1531,1 1317,2 -213,9

4. Середнє значення основ-них засобів, тис. грн р.011, ф.1       8712,0 8273,1 -438,9

5. Середнє значення обо-ротних фондів, тис. грн           (р.100+р.120+ +р.270), ф.1   102,6   115,8   +13,2

6. Середнє значення ви-робничих фондів тис. грн (р.4+р.5)     (р.011+р.100+

+р.120+р.270),

ф.1       8814,6 8388,9 -425,7

7. Середнє значення влас-ного капіталу, тис. грн           р.380, ф.1       5611,7 5694,7 +83,0

Прибутковість (рентабель-ність), %:                                             

8. Активів (р.1:р.2)-100                    1,67     5,06     +3,39

9. Оборотних активів (р.1:р.3)-100             4,47     25,78   +21,31

10. Виробництва (вироб-ничих фондів) (р.1:р.6)-100                 1,30     4,05     +2,75

11. Власного капіталу (р.1:р.7)-100            2,04     5,96     +3,92

7. Аналіз фінансового стану підприємства

Як видно із даних табл. 7.12, у звітному періоді рентабельність засобів та їх джерел підвищилась. Обумовлено це значним зростан-ням загального прибутку і незначною зміною засобів підприємства та джерел їх покриття.

Для більшого поглибленого вивчення причин зміни рентабель-ності проведемо факторний аналіз рентабельності виробництва за методом ланцюгових підстановок на підставі базисної моделі:

Re=^= 100,     (7.21)

ОЗ + ОФ

де  R — рентабельність виробництва; П — загальний прибуток; ОЗ — основні засоби; ОФ — оборотні фонди.

Загальне відхилення рентабельності виробництва у звітному пе-ріоді в порівнянні з попереднім становить:

AR = R   — R   = 4,05 — 1,30 = 2,75%.

в          в1        в0

Проведемо поступову заміну значень показників базисного пері-оду на звітний:

П                           114 4

т>   _   0          100 =        ,      100 = 1 30% ;

е0        *-ьг%  on Л О            ,

Оа0+ОФ0      o/lz,0 + 102,6

R       =            0       -100 =    100 = 1,36%;

О31+ОФ0      8273,1 + 102,6

R — = 0      -100 =     ,           100 = 1,37%;

e(   )    031+ОФ1        8273,1 + 115,8

П1       339,6

К„Г[  = К   =   -100 = 100 = 4,05% .

в(п)      в1    031+ОФ1          8273,1 + 115,8

Оцінка впливу окремих факторів:

АДв(оз)=^(оз)-^0 =1,36-1,30 = 0,06%;

Частина III. Фінансовий аналіз

ARв(n)=Rвl-R(- =4,05-1,37 = 2,68%.

Балансова перевірка:

Rв(ОЗ\ +Rв(ОФ\ +Rв(п) = 0,06 + 0,01 + 2,68 = 2,75%,

тобто сукупний вплив усіх факторів дорівнює загальній зміні рента-бельності виробництва у звітному періоді в порівнянні з попереднім.

Оцінка результатів факторного аналізу дає можливість знову під-твердити раніш зроблений висновок, що зміна рентабельності капіта-лу викликана переважно зміною прибутку.

3 аналізом прибутковості тісно зв’язана система фінансового ана-лізу «Дюпон», яка інакше називається «Дюпон-каскад» або просто «Каскад» і широко використовується на Заході. Мета аналізу за цією системою — провести широкий огляд діяльності компанії за такими критеріями:

—        визначити п’ять основних співвідношень (коефіцієнтів) за да-ними бухгалтерського обліку;

—        одержати уяву про розвиток компанії впродовж часу (шляхом аналізу динаміки коефіцієнтів);

—        намітити основні напрямки для більш поглибленого аналізу.

В основу системи «Дюпон» покладена модель, яка відображає тіс-

ний взаємозв’язок між показниками:

1.         Нетто-прибутковість власного капіталу (НПВК)

 Чистий прибуток (р.220, ф.2)

НПВК =          .           (722)

Власний капітал ( р. 3 8 0, ф. 1)

Максимізація цього показника — основна задача управління під-приємством.

2.         Нетто-прибутковість продажів (НППр)

 Чистий прибуток (р.220, ф.2)

НППр =          .           (723)

Сума продажів (р.035, ф.2)

3.         Оборот активів (ОА)

 Сума продажів (р.035, ф.2)

ОА =   .           (7-24)

Сума активів (р.280, фА)

4.         Нетто прибутковість активів (НПА)

7. Аналіз фінансового стану підприємства

Чистий прибуток ( р.220, ф.2)

НПА =            .           (7.25)

Сума активів ( р.280, ф.1)

5. Коефіцієнт капіталізації (К)

Сума активів (р.280, ф.1)

К =      .           (7.26)

Власний капітал ( р.380, ф.1)

На підставі системи «Дюпон» формується факторні системи:

НПВК = НПА К;     (7.27)

НПА = НППр ОА,  (7.28)

які дозволяють провести факторний аналіз показників рентабельнос-ті власного капіталу і активів.