Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.5. Аналіз ділової активності підприємства : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

7.5. Аналіз ділової активності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах зна-чною мірою обумовлюється його діловою активністю.

Ділова активність підприємства проявляється через розширення ринків збуту продукції, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці і капіталу тощо.

Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієн-тів), які характеризують найважливіші сторони діяльності підприєм-ства.

Досліджуючи динаміку абсолютних показників, необхідно ви-явити, на скільки вона відповідає їх оптимальному співвідношенню, яке дістало назву «золоте правило економіки підприємства»:

Трп > Трв > Тра > 100%,     (7.9)

де Трп, Трв, Тра — темп зростання відповідно прибутку, виручки від ре-алізації, активів.

Перше співвідношення показує, що випередження темпу зрос-тання прибутку в порівнянні з темпом зростання обсягу реалізації свідчить про зниження собівартості продукції, як основного чинника збільшення прибутку.

Якщо темпи зростання прибутку і обсягу продажів більші тем-пів зростання активів, то це свідчить про ефективність використання останніх.

Частина III. Фінансовий аналіз

За даними табл. 7.1 темп зростання загального прибутку стано-вить 296,8%, чистого прибутку — 230,0%, чистого доходу (виручки) від реалізації продукції — 135,6%, активів — 97,9%. Такі співвідно-шення темпів росту свідчать про ефективність використання активів. Стосовно темпів зростання прибутку і чистої виручки від реалізації продукції, то тут другий показник зростав повільніше у порівнянні з першим, тобто Т < Т , що свідчить про інтенсивний шлях нарощу-вання прибутку.

Ділову активність підприємства характеризують показники ефек-тивності використання робочої сили, основних виробничих фондів, оборотного капіталу, фінансових ресурсів тощо.

Враховуючи, що деякі з перерахованих показників уже розгля-далися у відповідних розділах посібника, інші розглядатимуться в подальшому, основна увага буде приділена показникам, що характе-ризують оборотність засобів або їх джерел, де, насамперед, проявля-ється ділова активність підприємства у фінансовій сфері.

Оборотність засобів або їх джерел оцінюється за такими показ-никами:

—        коефіцієнт оборотності (кількість оборотів за досліджуваний

період, швидкість обороту)

„      р  (7 10)

03

де  К - оборотність активів або їх складових; Р — виручка від реалізації продукції; ОЗ — середні залишки оборотних засобів або їх складових;

—        коефіцієнт завантаження, який є оберненою величиною до ко-

ефіцієнта оборотності

»/.     03

л3 =     ;           (7.11)

Р

—        тривалість одного обороту, в днях

^   т   тоз

0 = — =          ,           (7.12)

К0       Р

де   Т — кількість днів в досліджуваному періоді (Т приймає такі зна-чення: рік — 360 днів; квартал — 90 днів; місяць — 30 днів);

7. Аналіз фінансового стану підприємства

— економія (перевитрати) оборотних засобів або їх елементів

—        р

АОЗ = (О1-О0)-   1 ; (7.13)

або

—            Р

АОЗ = 031      .          (7.14)

о

Показники оборотності для оцінки ділової активності є: 1. Коефіцієнт оборотності активів — відображена швидкість обо-роту сукупного капіталу, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції припадає на одну грошову одиницю активів:

Чиста вирцчка від реатзації продукиії (».035, ф.2)

К =      . (7.15)

Середня вартість активів (р.280, ф.1)

Зворотна величина — коефіцієнт завантаження показує скільки за звітний період витрачено грошових одиниць активу на одну гро-шову одиницю реалізованої продукції.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує скільки, гро-шових одиниць продукції приносить кожна одиниця оборотних ак-тивів:

Чиста виричка від реатзації продикиії (».035, ф.2)

К    =   . (7.16)

Сереаня вартість оооротних активів (/7.280, ф.1)

Швидкість обороту активів багато в чому залежить від органічної будови капіталу (співвідношення основного і оборотного капіталу). Чим більше частка основного капіталу в загальній його сумі, тим по-вільніше він обертається, і навпаки, зі збільшенням питомої ваги обо-ротних активів прискорюється загальна оборотність капіталу (активів).

3. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів відображає число оборотів запасів і дозволяє виявити резерви зростання вироб-ництва продукції. Зниження цього показника характеризує відносне зростання товарно-матеріальних запасів, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства.

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів розраховується за формулою:

Частина III. Фінансовий аналіз

Собівартість реатзованої продукті (w.040 + W.070 + р.080, ф.2)

А3 =    . (7.17)

Сереаня вартість виробничих запасів (/7.100, ф.1)

4.         Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (коштів

у розрахунках) — показує кількість оборотів дебіторської заборгова-

ності:

Чиста виричка від реатзації продикції (».035, ф.2)

Кд =    J          ^          . (7.18)

Середня вешчина дебіторської заборгованості (/7.150 н-/7.210, фЛ)

5.         Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості    ха-

рактеризує залучені кошти, які підлягають поверненню.

Сума защпгвель

Кк =    :           . (7.19)

Сереоня величина креоиторськт заборгованостг (р.ЬІО, ф.\)

Сума закупівель = [чиста виручка від реалізіції продукції -фі-нансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування + за-лишки виробничих запасів на кінець періоду] — елементи доданої вартості.

Елементи доданої вартості = витрати на оплату праці + відраху-вання на соціальні заходи + амортизація.

В координатному вимірі сума закупівель визначається за такою формулою:

Сума закупівель = [р.035, ф.2-р.170, ф.2 + р.100-ьр.140, ф.1] — - [р.240, ф.2+ р.250, ф.2+ р.260, ф.2].

6.         Коефіцієнт оборотності власного капіталу відображає

швидкість обороту вкладеного власного капіталу:

Чиста виручка від реалізації продгікції ( ».035, ф.2)

Ке =    . (7.20)

Середня величина власного капіталу (/».380, ф.і)

Аналіз показників оборотності, розрахованих на підставі формул (7.10-7.20), наведений в табл. 7.11.

Аналіз даних табл. 7.11 свідчить, що термін одного обороту активів, оборотних активів, виробничих запасів, власного капіталу скоротився, що позитивно впливає на ділову активність підприємства. Однак строк погашення дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованості збільшився, що, природно, погіршує фінансовий стан підприємства.

7. Аналіз фінансового стану підприємства

Таблиця 7.11

Аналіз ділової активності підприємства

 

Показник        Попе-редній період  Звітний період          Абсолютне відхилення

(+, –) (гр.2–гр.1)

А         1          2         

1. Чиста виручка від реалізації продук-ції, тис. грн          6621,3 8976,3 +2355,0

2. Повна собівартість реалізованої про-дукції, тис. грн   6283,2 8229,6 +1946,4

3. Середня вартість активів, тис. грн         6856,5 6714,5 -142,0

4. Середня вартість оборотних активів, тис. грн  1531,1 1317,2 -213,9

5. Середня вартість виробничих запасів, тис. грн           115,4   102,0   -13,4

6. Середня величина дебіторської за-боргованості, тис. грн      555,2   799,9   +244,7

7. Середня величина кредиторської за-боргованості, тис. грн   1244,9 1019,4 -225,5

8. Середня величина власного капіталу, тис. грн            5611,7 5694,7 +83,0

9. Сума закупівель, тис. грн 2082,0 1469,0 -613,0

Коефіцієнт оборотності:

10. Активів (р.1: р.3) 0,97     1,34     +0,37

11. Оборотних активів (р.1: р.4)     4,32     6,81     +2,49

12. Виробничих запасів (р.2: р.5)    54,45   80,68   26,23

13. Дебіторської заборгованості (р.1: р.6)  11,93   11,22   -0,71

14. Кредиторської заборгованості (р.9: р.7)           1,67     1,44     -0,23

15. Власного капіталу (р1:р.8)         1,18     1,58     +040

Термін одного обороту, дні

16. Активів (360: р.10)          371,1   286,7   -84,4

17. Оборотних активів (360:р.11)   83,3     52,9     -30,4

18. Виробничих запасів (360 : р.12)           6,6       4,5       -2,1

19. Власного капіталу (360 : р.15)   305,1   227,8   -77,3

Частина III. Фінансовий аналіз

Продовження табл. 7.11

Строк погашення, дні

20. Дебіторської заборгованості (період інкасації) (360: р.13)      30,2     32,1     +1,9

21. Кредиторської заборгованості (360:р.14)         215,6   250,0   +34,4

22. Тривалість операційного циклу (р.18+р.20)    36,8     36,6     -0,2

Скориставшись формулою (7.10) і даними табл. 7.11, можна при-вести факторний аналіз зміни оборотного капіталу (засобів). Загальна зміна оборотних засобів становить:

 

АОЗ=ОЗ1-ОЗ0

 

 1317,2 -1531,1 = -213,9 тис. грн,

 

 

 

в тому числі за рахунок змін: — чистої виручки

АОЗр = (/»-/»0).— = (8976,3-6621,3)-

 

4,32

 

544,5 тис. грн;

 

коефіцієнта завантаження

 

АОЗ

1          1

 

 

1

1

6,81    4,32

•8976,3 = -758,4 тис. грн;

Балансова перевірка:

АОЗ=АОЗр + АОЗ1

 544,5 +(-758,4) = -213,9 тис. грн

К

тобто сукупний вплив двох факторів дорівнює загальній зміні обо-ротних засобів.

Аналіз результатів факторного аналізу оборотних засобів по-казує, що зростання обсягу чистої виручки від реалізації продукції сприяло збільшенню оборотних засобів на 544,8 тис. грн.; прискорен-ня ж оборотності їх забезпечило економію — на 758,4 тис. грн.

Такий же результат, що характеризує економію оборотних засо-бів за рахунок прискорення їх оборотності, можна отримати за фор-мулою (7.13)

7. Аналіз фінансового стану підприємства

—                   P                                      8976,3

АОЗ = (О1 - О0) •   1 = (52,8270 - 83,2466)               = -758,4 тис. грн

або за формулою (7.14)

АОЗ = ОЗ 1    = 1317,2            = -758,4 тис. грн.

 К0      4,3245

Щоб отримати точні результати факторного аналізу економії (пе-ревитрат), слід використовувати в проміжних розрахунках не менше чотирьох знаків після коми.

Склад наведених в табл. 7.11 і вище показників для оцінки діло-вої активності підприємства не варто канонізувати. Кожна галузь і навіть окреме підприємство може підібрати такий склад показників, який найбільшою мірою відповідає їх особливостям і потребам.

Коефіцієнти оборотності (ділової активності) безпосередньо впливають на фінансові результати діяльності підприємства, його платоспроможність. Як результат прискорення обороту вивільню-ються матеріальні елементи оборотних активів (менше потрібно за-пасів сировини, матеріалів, палива, незавершеного виробництва та ін.) і таким чином зменшуються затрати, пов’язані з їх зберіганням. При цьому вивільнюються грошові кошти, які були вкладені в ці за-паси, що врешті-решт сприятиме покращенню фінансового стану під-приємства.