Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

7.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану під-приємства є його фінансова стійкість(стабільність).

Фінансова стійкість — це надійно гарантована платоспромож-ність, рівновага між власними та залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і партнерів, довіра кредито-рів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив самофінансування.

Розроблена система показників, які у вітчизняній і світовій прак-тиці використовуються для оцінки фінансової стійкості підприєм-ства. Основними із них є:

—        коефіцієнт концентрації власного капіталу(коефіцієнт авто-номії);

—        коефіцієнт фінансової залежності;

—        коефіцієнт маневреності власного капіталу;

—        коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними обо-ротними коштами;

—        коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу (коефіцієнт фінансової стійкості);

7. Аналіз фінансового стану підприємства

—        коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу;

—        коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами ;

—        коефіцієнт відношення реальних активів і вартості майна;

—        коефіцієнт поточних зобов’язань;

—        коефіцієнт довгострокових зобов’язань та ін.

Зміст, методика розрахунку та рекомендована величина зазначе-

них вище коефіцієнтів наведені в табл. 7.7.

Таблиця 7.7

Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства

 

Назва коефіцієнтів     Короткий зміст коефіцієнтів            Методика розрахунку (за даними Форма № 1 «Баланс»)       Оптимальне (рекомендо-ване) значення

А         Б1

 

1. Коефіцієнт автономії        Характеризує     ступінь незалежності      підпри-ємства від зовнішніх за-позичень. Визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу      р.380:р.640     > 0,5

2. Коефіцієнт фінансової залеж-ності         Це показник, обернений до    коефіцієнту    авто-номії. Зростання цього показника     обумовлює збільшення частки по-зичених коштів у фінан-сування підприємства            (р.640–р.380): :р.640

або 1 — р.1    <          2,0

<          0,5

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу      Показник показує, яка частина власного капі-талу   використовується для   фінансування   по-точної   діяльності.   Ви-значається як відношен-ня власного капіталу до оборотних активів        р.380:р.260     > 0,4

Частина III. Фінансовий аналіз

Продовження табл. 7.7

 

4. Коефіцієнти забезпеченості оборотних коштів власними оборот-ними коштами   Характеризує       рівень забезпеченості      ресур-сами   для   проведення незалежної    фінансової політики. Визначається як відношення власних оборотних    коштів    до всієї величини оборот-них коштів      (р.260–р.620): :(р.260)            > 0,1

5. Коефіцієнт співвідношення власного і залуче-ного капіталу (ко-ефіцієнт фінансо-вої стійкості)   Показник характеризує фінансову стійкість під-приємства. Він показує скільки   грн.   власного капіталу припадає на 1 грн залученого капіталу       р.380:(р.480+ +р.620)           > 1,0

6. Коефіцієнт співвідношен-ня залученого і власного капіталу (коефіцієнт фі-нансового ризику; фінансування)            Показник зворотний по-передньому. Він показує скільки грн. залученого капіталу припадає на 1 грн власного капіталу     (р.480+р.620): :р.380 < 0,5

7. Коефіцієнт за-безпеченості влас-ними оборотними засобами          Показує,   яка   частина оборотних   активів   за-безпечується за рахунок власних засобів      (р.380–р.080): р.260  > 0,1

8. Коефіцієнт співвідношення реальних активів і вартості майна          Показує    скільки    грн реальних  активів  при-падає на 1 грн вартості майна. Цей коефіцієнт характеризує потенційні можливості активів під-приємства      (р.030+р.100+

+р.120+р.270):

:р.280  > 0,5

9. Коефіці-єнт поточних зобов’язань         Характеризує     питому вагу поточних зобо в’я-зань   в   загальній   сумі джерел формування      (р.620):(р.480+ +р.620)         > 0,5

7. Аналіз фінансового стану підприємства

Продовження табл. 7.7

 

10. Коефіцієнт

довгострокових

зобов’язань    Характеризує частку довгострокових зобо-в’я зань у загальній сумі джерел формування            р.480:(р.480+ +р.620)           < 0,2

11. Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів   Характеризує рівень за-безпеченості необорот-них активів власними коштами      р.080:р.380     > 0,5

В табл.7.8 наведені результати розрахунків і аналіз коефіцієн-тів фінансової стійкості. Методика визначення показників подана в табл. 7.7.

Таблиця 7.8

Оцінка показників фінансової стійкості

 

Показник        На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду   Відхилення

(+, — ) (гр.2–гр.1)     Оптимальне (рекомен-доване) значення

А         1          2          3          4

1. Коефіцієнт автономії        0,89     0,81     -0,08   > 0,5

2. Коефіцієнт фінансової залежності          0,11     0,19     +0,08   < 0,5

3.   Коефіцієнт   маневре-ності власного капіталу            5,16     3,74     -1,42   > 0,4

4. Коефіцієнт забезпече-ності   оборотних   коштів власними       оборотними кош тами      0,33     0,15     -0,18            > 0,1

5. Коефіцієнт співвідно-шення власного і залуче-ного  капіталу  (коефіці-єнт фінансової стійкості) 7,73     4,40            -3,33   > 1

6. Коефіцієнт співвідно-шення залученого і влас-ного  капіталу  (коефіці-єнт фінансування)            0,13     0,23            +0,10   < 0,5

Частина III. Фінансовий аналіз

Продовження табл. 7.8

7. Коефіцієнт забезпече-ності  власними  оборот-ними засобами        0,33     0,15     -0,18   > 0,1

8. Коефіцієнт співвідно-шення реальних активів і вартості майна         0,75     0,70     -0,05   > 0,5

9.  Коефіцієнт  поточних зобов’язань        1,0       1,0       —        > 0,5

10.    Коефіцієнт    довго-строкових зобов’язань  0          0          —        < 0,2

11.   Коефіцієнт   співвід-ношення  необоротних  і власних коштів       0,94     0,95     +0,01   > 0,5

Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості свідчить, що майже всі вони відповідають встановленим нормативам.

Водночас, коефіцієнти фінансової стійкості, зростання яких по-зитивно впливає на фінансовий стан підприємства, в переважній більшості в кінці звітного періоду знизились у порівнянні з початком звітного періоду.

Крім системи коефіцієнтів, наведених в табл. 7.7, визначальне значення для фінансової стійкості має надлишок (недостача) джерел формування запасів.

Оцінка джерел формування запасів здійснюється через систему показників, які характеризують ступінь охоплення різних видів дже-рел:

—        наявність власних оборотних засобів, які розраховуються за

формулою:

НВ = (р.380 + р.430 + р.630) - р.080,          (7.3)

де НВ — наявність власних оборотних засобів;

—        наявність довгострокових джерел формування запасів, які ви-

значаються за формулою:

НД = НВ + р.480 = (р.380 + р.430 + р.630 + р.480) — р.080, (7.4)

де НД — наявність довгострокових джерел формування;

7. Аналіз фінансового стану підприємства

—        показник загальної величини джерел формування запасів,

який розраховується за формулою:

НЗ = НД + р.620 = (р.380 + р.430 + р.630 + р.480 + р.620) — р.080, (7.5)

де НЗ - загальна величина джерел формування

Цим показникам наявності джерел формування запасів відпові-дають три показники забезпеченості джерелами їх формування:

—        надлишок (+) або недостача (-) власних оборотних засобів:

± НВ = НВ - ЗВ,        (7.6)

де ЗВ — вартість запасів ;

—        надлишок (+) або недостача (-) довгострокових джерел фор-

мування:

± НД = НД - ЗВ;        (7.7)

—        надлишок (+) або недостача (-) загальної величини джерел

формування запасів:

± НЗ = НЗ - ЗВ.         (7.8)

Ступінь фінансової стійкості в залежності від рівня показників, які подані вище, міститься в табл. 7.9.

Таблиця 7.9

Оцінка ступеня фінансової стійкості в залежності від рівня відповідних показників

 

Абсолютна стійкість Нормальна стійкість Нестійке фінансо-ве становище      Кризовий фінан-совий стан

+HB > 0          - НВ < 0          НВ < 0            НВ < 0

+НД > 0          +НД > 0          НД < 0            НД < 0

+H3 > 0          +НЗ > 0          НЗ > 0 НЗ < 0

1н- 1Д            0-н 1Д            Он-0,1            0^-0,0

Стан фінансової стійкості досліджуваного підприємства поданий в табл. 7.10.

Частина III. Фінансовий аналіз

Таблиця 7.10

Аналіз фінансової стійкості досліджуваного підприємства

 

Показник        На початок

звітного

періоду

(тис. грн)        На кінець звітного періоду

(тис. грн)        Відхилення

(+, –) (гр.2–гр.1)

А         12

1. Наявність власних оборотних

засобів

[(р.380+р.430+р.630)–р.080]           360,8   234,9   -125,9

2.Наявність        довгострокових джерел формування запасів [(р.380+р.430+р.630+р.480)– –р.080]            360,8            234,9   -125,9

3. Показник загальної величи-ни джерел формування запасів [(р.380+р.430+р.630+р.480+ +р.620)–р.080]            1085,4 1549,0 +463,6

4. Вартість запасів (р.100÷р.140)        363,0           382,2   +19,2

 

5. Надлишок (+) або недостача (–) власних оборотних засобів (р.1–р.4)          -2,2     -147,3 -149,5

6. Надлишок (+) або недостача (–) довгострокових джерел фор-мування (р.2–р.4)    -2,2     -147,3 -149,5

7. Надлишок (+) або недостача (–) загальної величини джерел формування запасів (р.3–р.4)          +722,4            +1166,8          +444,4

8. Показник фінансової стійкості (р.5; р.6; р.7)      (0,1; 1,0)

(нормальна

стійкість)        (0; 0,1)

(нестійке

фінансове

становище)   

Дані табл. 7.10 свідчать, що фінансовий стан підприємства нестій-кий. Тому необхідно розробити стабілізуючі заходи для покращен-ня ситуації, якими можуть бути скорочення поточних зобов’язань, збільшення джерел власного капіталу, додаткове залучення довго-строкових засобів, орієнтованих на розширення виробництва.

7. Аналіз фінансового стану підприємства

Як показник фінансової стійкості і платоспроможності рекомен-дується також використовувати чистий робочий капітал, який розра-ховується як різниця поточних активів і поточних зобов’язань.

Перевага коефіцієнтів полягає в тому, що на їх рівень не впливає інфляція, що дуже важливо.

Разом з тим необхідно врахувати, що коефіцієнти не мають уні-версального характеру. Їх можна розглядати як орієнтовані індика-тори, що відображають найбільш болючі місця в діяльності підпри-ємства, які потребують детального аналізу.

В деяких випадках та чи інша величина коефіцієнта не відпові-дає загальноприйнятому стандарту в силу специфічності конкретних умов діяльності підприємства, особливості його ділової політики.