Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.2. Загальна оцінка балансу підприємства : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

7.2. Загальна оцінка балансу підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Баланс складається із двох рівновеликих частин - активу і пасиву.

Актив- від латинського aktivus - діяльний, діючий.

Пасив- від латинського passivus - пасивний, недіяльний.

Однак ці терміни в бухгалтерському обліку втратили свій первіс-ний смисл і тому мають певною мірою умовне значення.

В активі балансу відображаються вартість майна і боргових прав; в пасиві - джерела фінансових ресурсів і зобов’язання підприємства по позиках і кредиторській заборгованості.

Кожен із цих засобів і джерел покриття називаються статтею, а близькі за економічним змістом статті об’єднуються у розділи, а все-редині їх - у групи.

Уміння читати й аналізувати баланс - означає знати зміст кож-ної його статті, способи її оцінки та взаємозв’язок з іншими статтями; характер можливих змін кожної статті і вплив їх на фінансовий стан підприємства.

Показники, які містяться в балансі підприємства (Ф № 1), є мо-ментними, тому аналіз лише за даними балансу проводиться за зна-ченнями їх на початок і кінець звітного періоду.

Загальний аналіз балансу підприємства включає:

— порівняльний аналіз темпів зміни валюти балансу (підсумко-ве значення активу або пасиву); обсягу реалізації, величини прибутку;

Частина III. Фінансовий аналіз

—        горизонтальний аналіз балансу;

—        вертикальний аналіз балансу.

Фінансовий стан на відміну від фінансових результатів може бути встановлений не за будь-який період, а на певну конкретну дату цього періоду, оскільки система показників «Балансу» є моментною (система моментних показників).

Якщо в аналізі одночасно використовуються інтервальні і мо-ментні показники (дані балансу), то останні слід умовно перетво-рити в інтервальні як півсуму значень на початок і кінець періоду.

Аналітичні показники фінансового стану розраховані за даними фінансової звітності, яка подана в додатку.

В табл. 7.1 наведені темпи зростання валюти балансу і результатів фінансової діяльності.

Таблиця 7.1

Темпи зростання показників

 

Показник        Форма, код, рядка     Попере-дній пері-од, тис. грн         Звітний період, тис. грн       Темпи зрос-тання, % (гр.3:гр.2)×100

А         1          2          3          4

1. Валюта балансу    Ф1,280           6856,5 6714,5 97,9

2. Чистий дохід (ви-ручка) від реалізації продукції           Ф2,035           6621,3 8976,3 135,6

3. Прибуток від реа-лізації продукції          Ф2,035-(040+070+080)        338,1   746,7   220,9

4. Загальний прибу-ток       Ф2,170+200   114,4   339,6   296,8

5. Чистий прибуток  Ф2, 220          80,1     184,2   230,0

Дані таблиці 7.1 свідчать, що темп зростання показників, що ха-рактеризують фінансові результати діяльності підприємства більше ніж у двічі перевищують темп зростання валюти балансу. Такі спів-відношення є прийнятними і характеризують в цілому ефективність використання капіталу.

Горизонтальний аналіз - це порівняння величин окремих статей, розділів і валюти балансу за кілька періодів, на підставі чого визначають

7. Аналіз фінансового стану підприємства

напрямки і тенденції змін цих показників (абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту). Цей аналіз називають також трендовим.

У першу чергу порівнюють валюту балансу за два і більше періо-ди, зростання якої у загальному випадку свідчить про позитивні змі-ни господарської діяльності. Водночас слід звернути увагу на те, за рахунок яких розділів або статей пов’язані ці зміни.

Якщо, наприклад, у активі балансу збільшились залишки грошо-вих коштів (р.230, р.240), поточних фінансових інвестицій (р.220), нематеріальних активів (р.011), капітальних інвестицій (р.040), ви-робничих запасів (р.100) в межах нормативів, а в пасиві балансу — власний капітал (р.380) та забезпечення наступних витрат і платежів (р.430), доходи майбутніх періодів (р.630), то це свідчить про поліп-шення якості балансу.

З іншого боку зростання дебіторської заборгованості (р.р.160 ÷ 210) в активі балансу і кредиторської заборгованості (р.р.530 ÷600), позик, не погашених в строк (р.510), збитків підприємства (р.350) — у пасиві вказує на певні проблеми у покритті поточних і майбутніх зобов’язань.

Зменшення валюти балансу на перший погляд «сигналізує» про деяке згортання діяльності підприємства. Однак такі висновки мо-жуть бути зроблені лише тільки після ретельного аналізу причин такого згортання. Єдиний для всіх ситуацій діагноз поставити не-можливо; у кожному окремому випадку необхідно виявити, що спри-чинило зменшення суми активів (пасивів). Багато чого залежить від того, по яких статтях спостерігається зменшення величини.

Так, якщо зменшення валюти балансу є наслідком так званого «чищення» балансу, а саме: звільнення від неефективних зв’язків з іншими суб’єктами, то це не означає поступове згортання діяльності підприємства і втрати платоспроможності.

Абсолютне і відносне зростання поточних активів може свідчити не тільки про розширення виробництва і вплив фактору інфляції, але і про уповільнення обіговості капіталу, що робить необхідним збіль-шення його маси.

При вивченні структури запасів необхідно оцінити тенденції змі-ни виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продук-ції і товарів.

Збільшення питомої ваги виробничих запасів може бути наслід-ком:

Частина III. Фінансовий аналіз

—        нарощування виробничої потужності підприємства;

—        підтримання високого рівня продаж під час сезонної реалізації або необхідності створення страхових запасів;

—        намагання захистити грошові кошти від обезцінення в умовах інфляції;

—        нераціонально вибраною господарською стратегією, внаслідок якої значна частина оборотного капіталу заморожена в запа-сах.

При вивченні структури поточних активів велика увага повинна приділятися стану розрахунків з дебіторами.

Високі темпи зростання дебіторської заборгованості свідчать про те, що підприємство використовує стратегію надання споживачам своєї продукції товарних позик і, таким чином, ділиться з ними час-тиною свого доходу. Внаслідок затримки платежів за продукцію під-приємство вимушене брати кредити для забезпечення своєї виробни-чої діяльності, збільшуючи водночас власні фінансові зобов’язання. Все це свідчить про іммобілізацію частини оборотних засобів із ви-робничого циклу.

З огляду на вищевикладене в процесі оцінки балансу підприєм-ства доцільно розрахувати коефіцієнт якості дебіторської заборгова-ності. Він обчислюється як відношення дебіторської заборгованості, строк оплати яких не настав, до її загальної суми.

Горизонтальний аналіз проводиться по окремих статтях балансу, по розділах балансу з виділенням окремих статей (табл. 7.2).

Отже, за звітний період валюта балансу збільшилась на 774,5 тис. грн aбо на 12,2%. За цей же період виросли основні засоби — на 6,8%; власний капітал — на 3,3%. Все це вказує на поліпшення якості балансу.

Водночас скоротились виробничі запаси — на 31,7%; грошові ко-шти та їх еквіваленти — на 7,9% при зростанні дебіторської заборго-ваності — на 74,2% і кредиторської заборгованості на 82,5%. Останнє свідчить про погіршення якості балансу.

В цілому можна зробити висновок, що якість балансу на кінець періоду у порівнянні з початком знизилась.

Це приклад того, що не всяке збільшення валюти балансу слід розглядати як поліпшення його якості.

Вертикальний аналіз дозволяє оцінити якість балансу з точки зору його структури і тенденції її зміни.

7. Аналіз фінансового стану підприємства

Таблиця 7.2

Горизонтальний аналіз балансу, тис. грн

 

Показник        Код

рядка

форма 1          Звітний період          Відхилення (+, -)

 

           

            на по-чаток періоду  на кінець періоду      абсолютне (гр.3– гр.2)         відносне, % (гр.4:гр.2)х

х 100

А         1234    5

 

АКТИВ

I. Необоротні активи в тому числі: 080      5241,8 5552,7 +310,9 5,9

нематеріальні активи           010      0,3       0,3       —        —

основні засоби          030      4596,0 4906,9 +310,9 6,8

II. Оборотні активи в тому числі:   260      1085,4 1549,0 +463,6 40,2

виробничі запаси      100      121,3   82,8     -38,5   -31,7

дебіторська заборгова-ність ІбОн-210        583,4   1016,3 +432,9 74,2

поточні фінансові інвестиції            220      —        —        —        —

грошові кошти та їх еквіваленти     230+240         129,3   119,1   -10,2   -7,9

БАЛАНС        280      6327,2 7101,7 +774,5 12,2

ПАСИВ

І. Власний капітал в тому числі:     380      5602,6 5786,8 +184,2 3,3

нерозподілений при-буток (непокритий збиток) 350      2838,2 3022,4 +184,2 6,5

ІІ. Забезпечення наступ-них витрат і платежів    430      —        0,8       0,8       —

ІІІ. Довгострокові зобо-в’язання    480      —        —        —        —

ІV. Поточні зобо в’я зан ня в тому числі:   620      724,6   1314,1 +589,5 81,4

позик, не погашених в строк           510      —        —        —        —

Кредиторська заборго-ваність        530 н-600       671,1   1224,5 +553,4 82,5

БАЛАНС        640      6327,2 7101,7 +774,5 12,2

Частина III. Фінансовий аналіз

Обов’язковим елементом такого аналізу є формування динаміч-них рядів частки окремих статей або розділів активу і пасиву балансу, що дозволяє на підставі останніх оцінювати структурні зміни і про-гнозувати ці зміни. Порівнюючи структурні зміни в активі і пасиві балансу, можна судити про зміни в джерелах притоку нових коштів і напрямках їх вкладення (табл. 7.3).

Вертикальний аналіз підтверджує висновки, зроблені на основі результатів горизонтального аналізу щодо погіршення якості балан-су. Дійсно, знизилась питома вага грошових коштів та їх еквівалентів, власного капіталу, нерозділеного прибутку і навпаки, зросла питома вага нереалізованої готової продукції, дебіторської заборгованості, поточних зобов’язань, в тому числі кредиторської заборгованості. Ін-шими словами знизилась питома вага «здорових» статей і підвищи-лась питома вага «хворих» статей балансу.

Такі результати горизонтального і вертикального аналізу пови-нні бути тривожним сигналом для керівництва підприємства.

Розглядаючи позитивний і негативний вплив змін окремих ста-тей на якість балансу, варто звернути увагу на грошові кошти та їх еквіваленти. Вважалось, що абсолютне зростання та збільшення пи-томої ваги грошових коштів в активах позитивно впливає на якість балансу. Однак у ринкових умовах суттєво змінюється оцінка харак-теру окремих статей, зокрема, грошових коштів. В теперішніх умо-вах підприємства повинні прагнути раціональніше використовувати вільні грошові кошти, надаючи позики, купуючи короткострокові цінні папери. Підприємства, зорієнтовані на ринкову економіку, за-звичай, здійснюють короткострокові і довгострокові фінансові вкла-дення, капітальні вкладення, купуючи патенти, ліцензії та іншу ін-телектуальну власність, що відображаються в статті «Нематеріальні активи».

Один з показників, який характеризує якість балансу, є також вартість реальних активів (виробничий потенціал), які включають:

—        основні засоби (з залишкової вартості) — р.030, ф.1;

—        незавершене виробництво — р.120, ф.1;

—        виробничі запаси — р.100, ф.1;

—        витрати майбутніх періодів — р.270, ф.1.

7. Аналіз фінансового стану підприємства

Таблиця 7.3

Вертикальний аналіз аналітичного балансу

 

Показник        Код

рядка

форма 1          На початок періоду   На кінець періоду      Відхилен-ня, % (+, –) (гр.5– гр.3)

 

           

            сума, тис. грн            питома вага, %          сума. тис. грн            питома вага, %         

 

А         1          2          3          4          5          6

АКТИВ

I. Необоротні акти ви в тому числі:            080      5241,8 82,8     5552,7 78,2     -4,6

основні засоби          030      4596,0 72,6     4906,9 69,1     -3,5

II. Оборотні активи в тому числі:   260      1085,4 17,2     1549,0 21,8     +4,6

виробничі запаси      100      121,3   1,9       82,8     1,2       -0,7

готова продукція       130      235,6   3,7       288,4   4,1       +0,4

дебіторська заборго-ваність 160 н-210       583,4   9,2       1016,3 14,3     +5,1

грошові кошти та їх еквіваленти     230+240         129,3   2,0       119,1   1,7       -0,3

БАЛАНС        280      6327,2 100,0   7101,7 100,0   —

ПАСИВ

I. Власний капітал    380      5602,6 88,5     5786,8 81,5     -7,0

в тому числі:

нерозподілений при-буток (непокритий збиток) 350      2838,2 44,9     3022,4 42,6     -2,3

II. Забезпечення нас тупних витрат і платежів     430      —        —        0,8       —        —

III. Довгострокові зобов’язання      480      —        —        —        —        —

IV. Поточні зобо в’я-зання в тому числі:   620      724,6   11,5     1314,1 18,5     +7,0

позик, непогашених в строк            510      —        —        —        —        —

БАЛАНС        640      6327,2 100,0   7101,7 100,0   —

Частина III. Фінансовий аналіз

Сума реальних активів на початок звітного періоду становила 4717,8 тис. грн, на кінець звітного періоду — 4990,4 тис. грн, тобто збільшилась на 272,6 тис. грн. Питома вага реальних активів у майні знизилась з 74,6% на початок звітного періоду до 70,3% — на кінець звітного періоду. Темп зростання реальних активів у звітному періоді становить 105,8%, майна 112,2%.

Зниження питомої ваги реальних активів на 4,3%, випередження темпу зростання майна у порівнянні з темпом зростання реальних ак-тивів в 1,06 рази не сприяють покращенню якості балансу.

Фінансове становище підприємства суттєво залежить від наяв-ності власних оборотних коштів (табл. 7.4).

Таблиця 7.4

Аналіз власних оборотних коштів

 

Показник        Код рядка форма

№ 1     Звітний період          Відхилення (+,   )

 

           

            на по-чаток тис. грн на кінець тис. грн     абсолютне, відносне, % тис. грн.    (гр.4:гр.2)× (гр.3–гр.2)        ×100

А         1          2          3          4          5

1. Власний капітал    380      5602,6 5786,8 +184,2 +3,3

2. Забезпечення наступних витрат і платежів      430      —        0,8       +0,8     —

3. Довгострокові зобов’язання        480      —        —        —        —

4. Необоротні ак-тиви          080      5241,8 5552,7 +310,9 +5,9

5. Власні оборотні

кошти

(р.1+р.2+р.3–р.4)                  360,8   234,9   -125,9 -34,9

Отже, власні оборотні кошти в кінці звітного періоду скороти-лися у порівнянні з початком звітного періоду на 125,9 тис. грн або 34,9%, що обумовлене випереджуючим зростанням необоротних ак-тивів над власним капіталом. Така тенденція свідчить про зниження виробничих можливостей підприємства.

7. Аналіз фінансового стану підприємства

В західних країнах як еквівалент показника «Власний оборотний капітал» застосовується показник «Чистий функціонуючий (робо-чий) капітал», який розраховується як різниця між оборотними ак-тивами (р.260, ф.1) і короткостроковими пасивами (р.620, ф.1).

Величина цього показника показує ту частину оборотних активів (обігових коштів), що залишається підприємству після розрахунків за короткостроковими зобов’язаннями.

Якщо підприємство спроможне розрахуватися за короткостроко-вими зобов’язаннями за рахунок обігових коштів, то решта коштів, що залишилися в розпорядженні підприємства використовуються як робочий капітал.

Нормальною є ситуація, а відтак і фінансовий стан, коли оборот-ні активи більші короткострокових зобов’язань і, навпаки, анормаль-ною є ситуація, коли підприємство не в змозі погасити короткостро-кові зобов’язання обіговими коштами.

Якість оборотних активів характеризує коефіцієнт чистих обо-ротних активів, який визначається як відношення чистого робочого капіталу до оборотних активів.

Узагальнююче вираження результату аналізу балансу відобража-ється співвідношенням темпів зростання:

—        основного капіталу і майна підприємства;

—        оборотного капіталу і майна підприємства;

—        оборотного і основного капіталу;

—        реальних активів і майна підприємства;

—        власного капіталу і джерел коштів;

—        обсягу реалізації і майна підприємства;

—        прибутку і майна підприємства.

При значенні коефіцієнтів більше одиниці можна зробити висно-вок про позитивну динаміку якості балансу.

Таким чином, умовою ефективної діяльності підприємства є оптимізація структури активів, гармонізація співвідношення між різ-ними видами майна, а також вартістю майна і фінансовими резуль-татами.

Частина III. Фінансовий аналіз