Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         Назвіть основні завдання аналізу фінансових результатів ді-яльності підприємства.

2.         За допомогою яких показників оцінюються фінансові резуль-тати діяльності підприємства?

3.         Назвіть напрямки діяльності, які забезпечують одержання за-гального прибутку підприємства.

4.         Поясніть, як формується прибуток підприємства.

5.         Яким чином на підставі звіту (додаток В) обчислюється при-буток від реалізації продукції?

6.         Які фактори визначають величину прибутку від реалізації про-дукції?

7.         За якими формулами розраховуються рентабельність продук-ції і рентабельність витрат та яким чином проводиться їх аналіз?

8.         Яким чином зв’язані між собою рентабельність продукції, рен-табельність витрат і витрати на одну гривню продукції?

9.         Як оцінити частку впливу рентабельності окремих видів про-дукції на загальну (середню) рентабельність всієї продукції?

 

10.       Поясність, у чому полягає сутність системи «директ-костинг»? Який основний показник використовується у зазначеній системі?

11.       Назвіть основні аналітичні можливості системи «директ-костинг».

 

12.       В яких напрямках може використовуватись система «директ-костинг»?

13.       Поясніть, що означає точка беззбитковості? Яким чином мож-на формалізувати рівень (точку) беззбитковості?

14.       Розкрийте сутність і призначення виробничого і фінансового левериджу.

Частина III. Фінансовий аналіз

Тести для самоконтролю знань

1.         Прибуток від реалізації продукції за даними звіту (додаток В)

розраховується як:

а)         виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості

продукції;

б)         виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості

продукції і адміністративних витрат;

в)         виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості

продукції, адміністративних витрат і витрат на збут;

г)         виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості

продукції, адміністративних витрат, витрат на збут та інших опе-

раційних витрат.

2.         Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатку-

вання формується за рахунок:

а)         основної діяльності;

б)         основної і фінансової діяльності;

в)         основної, фінансової та інвестиційної діяльності.

3.         Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від

звичайної діяльності на величину:

а)         податку на прибуток;

б)         процентів на довгострокові кредити;

в)         алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збит-

ку та податку на надзвичайний прибуток;

г)         фінансових витрат.

4.         Рентабельність реалізованої продукції розраховується як від-

ношення:

а)         чистого прибутку до виручки від реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг);

б)         фінансових результатів від звичайної діяльності до оподатку-

вання до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

в)         прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації про-

дукції (товарів, робіт, послуг).

6. Аналіз фінансових результатів

5.         Частка впливу рентабельності кожного виду продукції на за-

гальну (середню) рентабельність всієї продукції визначається як до-

буток:

а)         рентабельність певного виду продукції на обсяг цієї ж продукції;

б)         рентабельність певного виду продукції на собівартість цієї ж

продукції;

в)         рентабельність певного виду продукції на питому вагу цієї ж

продукції у загальному обсязі продукції;

г)         рентабельність певного виду продукції на питому вагу витрат

цієї ж продукції у загальних витратах.

6.         Система «директ-костинг» дозволяє визначити:

а)         дохід (виручку) від реалізації продукції;

б)         валовий прибуток;

в)         ціни на нову продукцію;

г)         точку беззбитковості;

д)         оптимальні варіанти асортименту продукції та прибутку;

е)         рівень використання трудових і матеріальних ресурсів.

7.         Які з наведених варіантів розрахунків відображають методику

обчислення маржинального доходу:

а)         виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості

продукції;

б)         виручка від реалізації продукції за вирахуванням постійних ви-

трат;

в)         виручка від реалізації продукції за вирахуванням змінних ви-

трат;

г)         прибуток від реалізації продукції плюс постійні витрати.

Практичні завдання для самоконтролю знань

Завдання 1. За даними табл. 1 визначте і проаналізуйте:

1)         прибуток від реалізованої продукції;

2)         витрати на 1 грн реалізованої продукції;

3)         рентабельність витрат;

4)         рентабельність реалізованої продукції;

Частина III. Фінансовий аналіз

5) виробничий леверидж.

Зробіть висновки за результатами аналізу.

Таблиця 1

 

Показник        Попере-дній рік         Звітний рік     Відхилен-ня (+, –) (гр.2–гр.1)          Звітний рік у

відсотках до

попереднього

(гр.2:гр.1)×100

А         1          2          3          4

1. Повна собівартість реа-лізованої продукції, тис. грн   96030  98300  ?          ?

2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.         110475            114078            ?          ?

3. Витрати на одну грив-ню реалізованої продукції, коп.           ?          ?          ?          ?

4. Прибуток від реалізова-ної продукції, тис. грн ?          ?          ?          ?

5. Рентабельність витрат, %            ?          ?          ?          -

6. Рентабельність реалізо-ваної продукції, %        ?          ?          ?          -

Завдання 2. За даними табл. 2 визначте і проаналізуйте:

1)         витрати на 1 грн. реалізованої продукції;

2)         виручку від реалізації продукції;

3)         прибуток від реалізації продукції;

4)         постійні і змінні витрати;

5)         маржинальний доход (двома методами). Зробіть висновки за результатами аналізу.

Таблиця 2

 

Показник        Попе-редній період  Звітний період          Відхилення

(+, –) (гр.2–гр.1)        Темп

зростання, %

(гр.2:гр.1)×100

А         1          2          3          4

1. Витрати на реалізовану продукцію, тис. грн    650,0   620,0   ?          ?

6. Аналіз фінансових результатів

Продовження табл. 2

2. Рентабельність реалізо-ваної продукції, %        12,0     11,8     ?          -

3. Питома вага постійних витрат, %          17,0     17,2     ?          -

4. Витрати на 1 грн. реалі-зованої продукції, коп.            ?          ?          ?          ?

5. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.         ?          ?          ?          ?

6. Прибуток від реалізації продукції, тис. грн.       ?          ?          ?          ?

7. Постійні витрати, тис. грн          ?          ?          ?          ?

8. Змінні витрати, тис. грн  ?          ?          ?          ?

9. Маржинальний доход: Метод 1 Метод 2          ? ?       ? ?       ? ?       ? ?

Завдання 3. За даними звіту (додаток В) визначте маржинальний доход двома методами, якщо частка постійних витрат у загальних ви-тратах становить 17,2% у попередньому періоді і 17,00% - у звітному.

Зробіть висновки за результатами розрахунків і аналізу.

Завдання 4. За даними табл. 3 оцініть вплив рентабельності окре-мих видів продукції на середній рівень рентабельності всієї реалізо-ваної продукції. Зробіть висновки за результатами розрахунків.

Таблиця 3

 

Вид     Прибуток від реаліза-ції продук-ції, тис. грн         Витрати

на 1 грн

продукції,

грн      Рентабель-ність про-дукції, %         Виручка від реалі-зації, тис. грн      Питома вага кожного виду продукції у за-гальному обсязі         гр.Зхгр.5

А         1          2          3          4          5          6

К         1926    0,89     ?          ?          ?          ?

Л         5814    0,9       ?          ?          ?          ?

М        9351    0,88     ?          ?          ?          ?

Разом  17091  ?          ?          ?          1,00     ?

Частина III. Фінансовий аналіз

Завдання 5. За даними звіту (додаток В) визначте і проаналізуй-те рентабельність реалізованої продукції, рентабельність витрат і ви-трати на 1 грн. продукції за два періоди. Перевірте вірність розрахун-ків через взаємозв’язок зазначених показників. Зробіть висновки за результатами аналізу.

Завдання 6. За даними звіту (додаток В) визначте:

1)         виробничий леверидж;

2)         фінансовий леверидж;

3)         виробничо-фінансовий леверидж. Зробіть висновки за результатами розрахунків.

7. Аналіз фінансового стану підприємства