Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.9. Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності від реалізації продукції : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

6.9. Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності від реалізації продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Досягнення максимальної величини прибутку і відповідно міні-мізація збитку — одна із основних цілей будь-якої комерційної орга-нізації .

Тому основна мета аналізу прибутку і рентабельності — вияв-лення і оцінка резервів зростання фінансових результатів та впрова-дження їх у виробництво.

Основними резервами зростання прибутку від реалізації є:

—        збільшення обсягу реалізації продукції;

—        зниження собівартості реалізованої продукції;

—        поліпшення якості продукції.

Збільшення обсягу реалізації продукції досягається за рахунок:

—        зростання обсягу виробництва продукції;

—        зменшення залишків готової продукції на кінець звітного пе-ріоду;

—        підвищення рівня цін.

Збільшення прибутку в результаті зростання обсягу реалізації продукції розраховується за формулою:

ЛП. = АР.П.,  (6.30)

де        , — резерв збільшення прибутку в результаті зростання реалі-

зації г'-го виробу;

ЛР. — обсяг зростання реалізації і-го виробу ;

П. — плановий (фактичний ) прибуток від реалізації одиниці і-го виробу.

Якщо прибуток розраховується на гривню продукції, то формула (6.30) для всієї реалізованої продукції набуває такого вигляду:

П„

АП„=АР         ,           (6.31)

р          Р

Частина III. Фінансовий аналіз

де Д/7   — очікуване зростання прибутку в результаті збільшення об-сягу реалізованої продукції

\Р — можливе збільшення обсягу реалізованої продукції;

П — плановий (фактичний) прибуток від реалізації продукції;

Р — плановий (фактичний) обсяг реалізованої продукції.

Планові або фактичні значення показників, наведених у форму-лах (6.30 і 6.31), використовуються залежно від завдань аналізу. Так, якщо складається план на наступний період, то доцільно використо-вувати планові завдання; якщо необхідно оцінити резерви зростання прибутку у середині звітного періоду, то доцільно використати до-сягнуті (фактичні) значення показників.

Резерв зростання прибутку від всієї реалізованої продукції мож-на також розрахувати за такою формулою:

APR

АП =   ,           (6.32)

"    100 + Д Р

де R — рентабельність реалізованої продукції.

Зростання прибутку в результаті зниження собівартості реалізо-ваної продукції розраховується за формулою:

А/7С = AC. -Р.,         (6.33)

де А/7С — резерв зростання прибутку в результаті зниження собівар-тості г'-го виду продукції;

AC. — зниження собівартості г'-го виду продукції;

Р — очікуваний обсяг реалізації г'-го виду продукції.

Загальний резерв зростання прибутку визначається шляхом під-сумування резервів зростання за всіма видами продукції, за якими здійснювались розрахунки.

Поліпшення якості продукції часто призводить до зростання цін і водночас нерідко і зростання собівартості. Тому збільшення при-бутку в такому разі залежить від співвідношення зростання цін і со-бівартості.

Якщо це співвідношення більше одиниці, має місце збільшення прибутку, а якщо ж менше одиниці, то буде зменшення прибутку. Тому при прийнятті управлінських рішень необхідно аналізувати всі можливі варіанти.

6. Аналіз фінансових результатів

На основі результатів проведеного аналізу з виявлення резервів зростання прибутку органи управління повинні зробити систему за-ходів щодо впровадження їх у виробництво.

Резерв можливого зростання рентабельності визначається як від-ношення загального резерву прибутку від реалізації продукції до об-сягу реалізованої продукції, вираженого у відсотках.