Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.8. Аналіз виробничого і фінансового левериджу : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

6.8. Аналіз виробничого і фінансового левериджу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Термін «леверидж» («Leverage») в перекладі з англійської в буквальному розумінні означає дію невеликої сили (важеля).

В економіці леверидж означає важіль впливу певних показників на зміну результативних показників.

Як економічна категорія лаверидж виступає в трьох видах: вироб-ничий, фінансовий і виробничо-фінансовий.

Виробничий леверидж характеризується можливістю впливати на формування прибутку від реалізації продукції шляхом зміни обся-гу реалізованої продукції та співвідношення змінних і постійних ви-трат. Останнє означає, що в результаті зростання обсягу виробництва (реалізації) продукції скорочується рівень постійних витрат, а отже, збільшується прибуток на одиницю продукції. Це позначиться відпо-відним чином на структурі та обсязі основних і оборотних засобів та ефективності їх використання.

Рівень виробничого левериджу визначається за формулою:

ΔП

ЛВ =       ,       (6.27)

ΔР

6. Аналіз фінансових результатів

де   ЛВ — виробничий леверидж;

ΔП — темп приросту прибутку від реалізації продукції, %;

ΔР — темп приросту обсягу реалізації продукції, %.

Виробничий леверидж по суті є коефіцієнтом еластичності; тоб-то показує, на скільки процентів зміниться прибуток за зміни обсягу реалізації на один процент. Таким чином визначається рівень чутли-вості прибутку до зміни обсягу виробництва (реалізації). Чим більше величина виробничого левериджу, тим більший виробничий ризик.

Однак на зміну прибутку впливають не тільки виробничі чинни-ки, але і результати фінансової діяльності, зокрема зміна обсягу та структури пасивів за рахунок залучених коштів (довгострокових кре-дитів в банку, облігаційних позик тощо). Все це пов’язано зі сплатою відсотків, тобто певними витратами.

Вплив на зміну прибутку результатів фінансової діяльності ха-рактеризує фінансовий леверидж.

Фінансовий леверидж дозволяє оптимізувати співвідношення між власними і залученими ресурсами і оцінити їх вплив на прибу-ток.

При зростанні частки довгострокових позик відповідно зроста-ють і суми відсотків, які належить сплатити. Це призводить до збіль-шення рівня фінансового ризику із-за можливої нестачі коштів для сплати.

Фінансовий леверидж розраховується як відношення зміни чи-стого прибутку до загального прибутку до оподаткування:

ΔПч

ЛФ =        ,     (6.28)

ΔПЗ

де   ЛВ — фінансовий леверидж ;

ΔПч — темп приросту чистого прибутку ;

ΔПз — темп приросту загального прибутку до оподаткування.

Дані, які необхідні для розрахунків показників левериджу, наве-дені в табл. 6.10.

За даними табл. 6.10 виробничий леверидж становить:

120,9

ЛВ =   =3,40 .

35,6

Частина III. Фінансовий аналіз

Таблиця 6.10

Вихідні дані для розрахунку показників левериджу, тис. грн

 

Показник        Код ряд-ка форма №2          Попе-редній період  Звітний період          Відхилення (+,   )

 

           

           

           

            (гр.3–гр.2)      (гр.4:гр.2)х х 100,%

А         1          2          3          4          5

1. Виручка від реа-лізації      035      6621,3 8976,3 +2355,0          35,6

2.   Повна  собівар-тість    реалізованої продукції 040+070+ +080          6283,2 8229,6 +1946,4          31,0

3. Прибуток від ре-алізації продукції (р.1–р.2)                  338,1   746,7   +408,6 120,9

4. Загальний при-буток до оподатку-вання          170+200         114,4   339,6   +225,2 196,9

5. Чистий прибуток  220      80,1     184,2   +104,1 130,0

Це означає, що за досліджуваний період на кожен процент зрос-тання обсягу реалізації прибуток від реалізації зростав на 3,4%. Фінансовий леверидж складає:

130,0

ЛФ

 0,66.

196,9

Рівень фінансового левериджу показує, що із зростанням загаль-ного прибутку до оподаткування на 1% чистий прибуток збільшився на 0,66%.

Узагальнюючим показником левериджу є виробничо-фінансовий леверидж, який визначається як добуток виробничого і фінансового левериджу:

ЛВФ=ЛВ ЛФ,        (6.29)

де ЛВФ — виробничо-фінансовий леверидж.

На основі вищенаведених розрахунків:

ЛВФ = 3,40 • 0,66 = 2,24.

6. Аналіз фінансових результатів

Показники левериджу дозволяють планувати оптимальний обсяг виробництва, розрахувати ефективність залучення коштів, прогнозу-вати виробничі і фінансові ризики.