Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.7. Аналіз рентабельності : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

6.7. Аналіз рентабельності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Як і кожен абсолютний показник розмір прибутку не завжди ха-рактеризує ефективність діяльності підприємства. Тому, щоб оцінити ефективність роботи підприємства, одержаний прибуток необхідно співвідносити зі здійсненими витратами — поточними (собівартість продукції) і авансованими (активи або частини їх).

Співвідношення прибутку із зазначеними вище затратами являє собою рентабельність.

Рентабельність можна визначати як відношення певного при-бутку до показника, рентабельність якого розраховується.

Рентабельність характеризує рівень прибутковості; він більшою мірою, аніж прибуток характеризує кінцеві результати діяльності підприємства. Рентабельність дозволяє зіставити ефективність робо-ти різних підприємств, прибутковість різних видів продукції тощо.

Рентабельність оцінюється, зазвичай, у відсотках, а у деяких ви-падках і у коефіцієнтах.

Існує значна кількість показників рентабельності.

У даному розділі розглядаються показники рентабельності, що пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції. Показники рента-бельності, що характеризують використання капіталу, будуть розгля-нуті у наступному розділі.

При розрахунках показників рентабельності, зв’язаних з вироб-ництвом і реалізацією продукції, як прибуток повинен використову-ватися прибуток від виробництва або реалізації продукції, оскільки лише він характеризує виробничу діяльність підприємства.

Використання ж чистого прибутку для цієї мети недоцільне, оскільки він характеризує результати всіх видів діяльності і тому

Частина III. Фінансовий аналіз

рентабельність показників, зв’язаних з виробництвом продукції, бу-дуть викривлені і відповідно не відображатимуть реальну виробничу діяльність підприємства.

До показників рентабельності продукції відносять:

—        рентабельність виготовленої (реалізованої) продукції

Л      = 100,     (6.16)

а(Р)    Q(p)

де   -Kg(P) — рентабельність виготовленої продукції (продаж); П — прибуток від виробництва (реалізації) продукції; Q(P) — обсяг виробництва (реалізації) продукції;

—        рентабельність окремих видів продукції

II —С

R =      100,     (6.17)

Ч         ТТ

де   Rq — рентабельність окремих видів продукції; Ц — ціна за одиницю продукції ; С — собівартість одиниці продукції;

—        рентабельність витрат

R = —100,      (6.18)

В

де   R, — рентабельність витрат;

П — прибуток від виробництва (реалізації) продукції;

В — витрати (собівартість) на виготовлену (реалізовану) продук-цію.

Між витратами на 1 грн продукції і рентабельністю продукції (продаж) існує такий взаємозв’язок:

 В   О-П        п

V = — =         = 1       ,           (6.19)

QQ      Q

де    V — витрати на 1 грн продукції;

П

             коефіцієнт рентабельності виготовленої (реалізованої) про-

Q

дукції. Звідси:

6. Аналіз фінансових результатів

 

Таким чином:

 

П

— = 1 - V.      (6.20)

Q

 

RQ(P) = (1 - V) 100,           (6.21)

якщо витрати на 1 грн продукції оцінюються у гривнях або

RQ(P) = 100 - V,        (6.22)

якщо витрати на 1 грн оцінюються в копійках.

При наявності значення рентабельності виготовленої або реалі-зованої продукції витрати на 1грн. продукції розраховуються за фор-мулою:

V=100-RQ(P) (коп.). (6.23)

Рентабельність продукції, рентабельність витрат, витрати на 1 грн продукції знаходяться в певному взаємозв’язку:

або RQ(P) =^ВУ,     (6.24)

п =п в

тобто рентабельність продукції дорівнює добутку рентабельності ви-трат на витрати на 1 грн продукції.

Аналіз показників рентабельності наведений в табл. 6.7.

З табл. 6.7 видно, що показники рентабельності у звітному періоді вищі у порівнянні з попереднім періодом. Так, рентабельність продаж зросла на 3,2%, рентабельність витрат — на 3,7%. Знизились відповід-но витрати на 1грн. продукції.

За методом ланцюгових підстановок проведемо факторний ана-ліз змін рентабельності продажів.

Для цього у відповідній формулі (6.16) проведені певні перетво-рення, щоб розширити склад факторів

R = 100 =      100,     (6.25)

РР

де  R — рентабельність продажів;

П — прибуток від реалізації продукції;

Р — чистий дохід (виручка) від реалізованої продукції (товарів, послуг, робіт);

Частина III. Фінансовий аналіз

Таблиця 6.7

Аналіз показників рентабельності

 

Показник        Код рядка, ф. № 2     Попередній період    Звітний період          Відхилен-ня (+, –) (гр.3–гр.2)

А         12                  3                  4

Початкові дані

1. Чистий дохід (виручка) від   реалізації   продукції (товарів,   послуг,   робіт), тис. грн        035      6621,3            8976,3 +2355,0

2. Собівартість реалізації продукції(товарів, послуг, робіт), тис. грн      040      5165,8 6806,5 +1640,7

3. Адміністративні витра-ти, тис. грн        070      737,8   943,4   +205,6

4. Витрати на збут, тис. грн            080      379,6   479,7   +100,1

Розрахункові показники

5. Повна собівартість реа-лізованої продукції (това-рів, послуг, робіт) (р.2+ +р.3+р.4), тис. грн       040+070+ +080    6283,2 8229,6 +1946,4

6. Прибуток від реалізації продукції(товарів, послуг, робіт) (р.1–р.5), тис. грн 035-(040+ +070+080)           338,1            746,7   +408,6

7.   Рентабельність  прода-жів, % (р.6:р.1)-100                 5,1       8,3       +3,2

8. Рентабельність витрат, % (р.6:р.5)-100             5,4       9,1       +3,7

9. Витрати на 1 грн продук-цїї, коп. (р.5:р.1)100, коп.                 94,9     91,7     -3,2

В — витрати (повна собівартість) на реалізовану продукцію. Рентабельність продажів у попередньому періоді:

„     Рп-Вп      6621,3-6283,2

/с =—  — -100 =        100 =5,1%.

^        Р0         6621,3

6. Аналіз фінансових результатів

Ланцюгові підстановки:

g    =^1g0. 100 = 8976,3"6283,2-100 = 30,0%,

( )        P1        8976,3

г.       г.     ^?_Д          8976,3-8229,6

л() = К1 =   1      1   100 =     100 = 8,3%.

P1        8976,3

Загальна зміна рентабельності продажів:

A/v = 1\1 — /i0 =8, 3 — 5,1 = 3,2%,

в тому числі під впливом змін:

—        чистого доходу (виручки) від реалізації продукції

ЩР) =R(P)-R0= 30,0-5,1 = 24,9% ;

—        витрат на реалізовану продукцію

Д-гід) = л(д) — R(p) = 8,3 — 30,0 = —21,7%.

Балансова перевірка:

AR = AR(P) + AR(B) = 24,9 - 21,7 = 3,2%,

тобто результати розрахунків збігаються з загальним відхиленням рентабельності продажів.

Аналогічно проводиться аналіз рентабельності окремих видів продукції, тільки замість чистого доходу (виручки) від реалізації про-дукції використовується ціна за одиницю продукції, а замість повної собівартості реалізованої продукції — собівартість одиниці продукції.

Важливе значення має оцінка впливу рентабельності окремих ви-дів продукції на загальну рентабельність всієї продукції, яка прово-диться в такій послідовності.

Визначається питома вага кожного виду продукції у загальному обсязі виробництва (реалізації). Розраховуються індивідуальні показ-ники рентабельності окремих видів продукції. Оцінюється вплив рен-табельності окремих виробів на її загальний (середній) рівень для всієї виготовленої (реалізованої) продукції. Для цього значення індивіду-альної рентабельності перемножується на питому вагу виробу у загаль-ному обсязі виготовленої (реалізованої) продукції. При цьому загальна (середня) рентабельність продукції розраховується за формулою:

Частина III. Фінансовий аналіз

 

д=£дД-юо,

 

(6.26)

 

де R — рентабельність виготовленої продукції (продаж); Ri — рентабельність і-го виду продукції; di — питома вага і-го виду продукції у загальному обсязі.

В табл. 6.8 наведений приклад оцінки впливу рентабельності окремих видів продукції на загальну (середню) рентабельність всі-єї продукції. В умові задачі подані лише перші два показники, решта розраховані.

Таблиця 6.8

Оцінка впливу рентабельності виготовлених виробів на рентабельність всієї продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dt

d

 

Pi (гр.4) ∑гр.4 або

Pi

= ∑Pi

 

(гр.5•гр.6)

 

 

 

А         1          2

К         150      15,0

Л         120      13,0

М        140      9,0

Разом  410      -

3

22,5

15,6

12,6

50,7

4

172,5

135,6

152,6

460,7

5

13,00

11,50

8,26

11,00

6

0,375

0,294

0,331

1,000

7

4,9

3,4

2,7

11,00

 

В останній колонці табл. 6.8 відображено, якою мірою рентабель-ність кожного виду продукції впливає на загальну (середню) рента-бельність реалізованої продукції.

Підсумок останньої колонки (гр.7) повинен дорівнювати загаль-ній (середній) рентабельності всієї продукції (гр.5).

Факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції

 

Таблиця 6.9

 

я

 

 

 

a

X

>. ч: о —

X

п

X

в          Середня

ціна ре-

алізації,

грн.     Собі-вартість одиниці продук-ції, грн.       Рентабельність продукції, %            Відхилення від плану, %

 

            о

X ев

ч =

ев        о н

св

-е-

св        о

X св

ч =

св

п          о н

-е-

св

п          планова

(гр.І-гр.З)  10() гр.1   умовна

(гр.2-гр.З) 10() гр.2   фактична

(гр.2-грА)  ш гр.2      загальне (гр.7 гр.5)    в тому числі за рахунок змін:

 

           

           

           

           

           

           

           

           

            ціни (гр.6 гр.5)          собі-

вартості

(гр.7

гр.6)

A         1          2          3          4          5          6          1          8          9          10

К         500      520      400      450      20,0     23,1     13,5     -6,5     +3,1     -9,6

Л         600      610      500      512      16,7     18,0     16,1     -0,6     +1,3     -1,9

м         700      735      570      556      18,6     22,4     24,4     +5,8     +3,8     +2,0

н          750      780      587      575      21,7     24,7     26,3     +4,6     +3,0     +1,6

 

и

 

Частина III. Фінансовий аналіз

Дійсно:

(50,7:460,7)•100 = 11,00%.

Зазначена методика може бути використана для оцінки ефектив-ності окремих видів продукції і для оптимізації структури асортимен-ту продукції в процесі формування виробничої програми. Регулюючи асортимент продукції з урахуванням попиту на певні вироби, можна за допомогою зміни структури досягти кращих результатів, не збіль-шуючи навіть при цьому обсяг виробництва продукції.

З огляду на важливість факторного аналізу в економічних дослі-дженнях, в табл. 6.9 наведена методика оцінки впливу окремих фак-торів на зміну рентабельності окремих видів продукції.

Отже, як свідчать дані табл. 6.9, в результаті зростання цін на всі види продукції відповідно підвищилась рентабельність продукції. Од-нак підвищення собівартості продукції К і Л призвело до зниження рентабельності зазначених видів продукції протягом звітного періоду.