Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.5. Маржинальний аналіз : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

6.5. Маржинальний аналіз


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

В зарубіжних країнах для оптимізації прибутку і аналізу витрат використовується система «директ костінг», яку також називають «системою управління собівартістю» або «системою управління підприємством».

Система «директ костінг» є атрибутом ринкової економіки. Голо-вна увага в цій системі приділяється дослідженню поведінки витрат ресурсів в залежності від зміни обсягів виробництва, що дозволяє гнучко і оперативно приймати рішення для нормалізації фінансового стану підприємства.

Найбільш важливі аналітичні можливості системи «директ кос-тінг»: оптимізація прибутку і асортименту виготовленої продукції, визначення ціни на нову продукцію; розрахунки варіантів зміни

Таблиця 6.5 Аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції

 

Вид

(група)

продукції        Кількість

реалізова-

ної продук-

ції, шт. Середня

ціна реалі-

зації, тис.

грн      Середня

собівартість

одиниці про-

дукції, тис.

грн      Сума прибутку

(+), збитку (-)

від реалізації

продукції, тис.

грн      Відхилення від фактичного значення

прибутку планового рівня (або рівня

попереднього періоду), тис. грн

 

            ■

Q.     о

о 2 § 'ft

о   g S   с св  *

Xі*      ев

X

В" S н

-е-       ■

о О О 2 § 'ft

о   g

S   с

Й   *

§'*       ев

X

В" X н

х

ев

-е-       1

Щ

g ^

w 2 s 'ft

°   X X

5 s с ч:

ев        ев

X

В" X н

х

ев

-е-       1          ^г   /*Ч

о  5ю х .2 ~ w ft & §  g

Й  ч: ^

«    q^   ^

»  щ  ЕГ

X         о  ft

х  "р

£^. &   §  &

О    S-Я)  00

& ft      у тому числі під впливом змін:

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            ft S^.«

- §. ї ї

>>  g" СЧ  CO

«   X   ft ft о   н            &

X «?

X   О.

&         еч

О  'Зіп ft >І ft

1«т

щ  о   '

VO    ft50.

о   х   О.

°         w

A         1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

К         10        12        1,50     1,55     1,40     1,35     +1,00   +2,40   +1,40   +0,20   +0,60   +0,60

Л         12        15        1,00     1,10     0,90     0,85     +1,20   +3,75   +2,55   +0,30   +1,50   +0,75

м         8          10        0,80     0,80     0,75     0,73     +0,40   +0,70   +0,30   +0,10   -          +0,20

н          15        16        1,80     1,90     1,75     2,00     +0,75   -1,60   -2,35   +0,05   +1,60   -4,00

Разом  -          -          -          -          -          -          +3,35   +5,25   +1,90   +0,65   +3,70   -2,45

 

6. Аналіз фінансових результатів

виробничої потужності підприємства тощо. Розподіл витрат на по-стійні і змінні є першою особливістю системи «директ костінг»; дру-гою особливістю є об’єднання управлінського і фінансового аналізу. Маржинальний дохід являє собою різницю між виручкою від реалі-зації і змінними витратами або суму постійних витрат і прибутку, тобто:

МД = Р — ЗВ;           (6.1)

МД = П + ПВ,            (6.2)

де  МД — маржинальний дохід; Р — виручка від реалізації; ЗВ — змінні витрати; ПВ — постійні витрати; П — прибуток.

Із формули (6.2) випливає:

П = МД — ПВ.          (6.3)

Для визначення суми прибутку замість маржинального доходу використовується добуток виручки від реалізації і питомої ваги мар-жинального доходу в ній:

МД = РdМД.  (6.4)

Тоді:

П = РdМД-ПВ,          (6.5)

де dМД — питома вага маржинального доходу у виручці від реалізації.

Остання формула використовується тоді, коли необхідно проана-лізувати прибуток від реалізації декількох видів продукції.

При аналізі прибутку від реалізації одного виду продукції можна використати модифіковану формулу визначення прибутку, якщо ві-домі кількість проданої продукції (q) і ставка маржинального доходу (МДс) в ціні за одиницю продукції:

П = q-МДс — ПВ,     (6.6)

де МДс = Ц — ЗВ.

Звідси:

П = q-Щ — ЗВ) — ПВ,         (6.7)

де Ц — ціна за одиницю продукції.

177

 

Частина III. Фінансовий аналіз

Формула (6.7) дозволяє провести факторний аналіз зміни при-бутку під впливом змін окремих факторів, зокрема, кількості виго-товленої продукції; цін на одиницю продукції; змінних і постійних витрат.

За допомогою методу ланцюгових підстановок оцінимо вплив за-значених вище факторів на зміну прибутку від реалізації продукції. Аналогічну методику можна використати для аналізу виготовленої продукції.

Розглянемо приклад факторного аналізу для продукції А. Про-міжні розрахунки наведені в табл. 6.6

Таблиця 6.6

Аналіз маржинального доходу та його складових

 

Показник        За планом      Фактично       Відхилення (+, –) (гр.2–гр.1)

А         1          2          3

1. Обсяг реалізації продукції, од.     570,00 485,00 -85,00

2. Ціна реалізації, тис. грн    0,50     0,52     +0,02

3. Собівартість виробу, тис. грн     0,40     0,45     +0,05

в тому числі:

3.1. питомі змінні витрати, тис. грн           0,28     0,31     +0,03

4. Сума постійних витрат, тис. грн            68,40   67,90   -0,50

5. Прибуток, тис. грн           57,00   33,95   -23,05

За методом ланцюгових підстановок: П   =а   (Ц   -ЗВ  )-ПВ   = 570 (0,50-0,28)-68,4 = 57,00 тис. грн,

П =ч1 (Цпл-ЗВпл)-ПВпл =485(0,50-0,28)-68,4 = 38,30 тис. грн,

П =q1(ll1 -ЗВ)-ПВ^ =485(0,52-0,28)-68,4 = 48,00 тис. грн,

Пзв =q1(H1-3B1)-ПВпл = 485 (0,52-0,31)-68,4 = 33,45 тис. грн,

П1 =q1(H1-3B1)-IIB1 =485(0,52-0,31)-67,9 = 33,95 тис. грн. Загальна зміна прибутку у порівняні з планом:

ΔП = П-П   =33,95-57,00 = -23,05 тис. грн,

1          пл

6. Аналіз фінансових результатів

в тому числі під впливом змін:

—        обсягу реалізації

ДП  =П -Пш = 38,30-57,00 = -18,70 тис. грн;

—        ціни на продукцію

ДП  =П-П  =48,00-38,30 = +9,70 тис. грн;

—        змінних витрат

АПзв = Пзв -П  = 33,45-48,00 = -14,55 тис. грн;

—        постійних витрат

АПйв = П1 -Пзв = 33,95-33,45 = +0,50 тис. грн. Балансова перевірка: АЯ = АЯ +АЯ +АЯ   +АЯ   =-18,70 + 9,70-14,55 + 0,50 =

q          ц          зв        пв        '           '           '           '

= -23,05 тис. грн.

Якщо потрібно проводити аналіз прибутку багатономенклатур-ного виробництва, то крім зазначених факторів, що впливають на змі-ну прибутку, слід врахувати вплив структури реалізованої продукції.

Після певних перетворень факторна система набуває такого ви-гляду:

П = Р^\ d ■     -ПВ    (6.8)

Н '    т  )

де d — питома вага кожного виду продукції у загальній сумі виручки.