Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.4. Аналіз прибутку від реалізації продукції : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

6.4. Аналіз прибутку від реалізації продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Величина прибутку від реалізації продукції цікавить не тільки управлінців підприємства, але і зовнішніх споживачів (аудиторів, по-датківців, інвесторів тощо).

Величина прибутку від реалізації продукції однозначно не міс-титься в формі № 2 «Звіт про фінансові результати».

Тому розглянемо методику визначення прибутку від реалізації продукції (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Аналіз прибутку від реалізації продукції

 

Показник        Код рядка форми

№ 2     Попередній період    Звітний період          Відхилення

(+,    )

 

           

                                                           (гр.4–

гр.2),

тис. грн          (гр.5– гр.3), %

А                        12     3          4          5          6             7

1. Чистий дохід (ви-ручка) від реалізації продукції     (товарів, робіт, послуг)   035      6621,3 100,0   8976,3 100,0            +2355  -

2. Собівартість реалі-зованої продукції (товарів, робіт, пос-луг)            040      5165,8 78,1     6806,5 75,8            +1640,7          -2,3

3. Адміністративні витрати 070      737,8   11,1     943,4   10,5     +205,6 -0,6

4. Витрати на збут    080      379,6   5,7       479,7   5,4       +100,1 -0,3

5. Повна собівартість реалізованої продук-ції (товарів, робіт, по-слуг) (р.2+р.3+р.4)  040+ 070+ 080            6283,2 94,9     8229,6 91,7     +1946,4          -3,2

6. Прибуток від реа-лізації продукції (то-варів, робіт, послуг) (р.1–р.5) 035-(040+ 070+ 080+)          338,1   5,1            746,7   8,3       +408,6 +3,2

6. Аналіз фінансових результатів

Як видно із даних табл. 6.3, прибуток від реалізації продукції зріс у порівнянні з попереднім періодом на 408,6 тис. грн. або більше, ніж в 2,2 рази. Про зростання прибутку свідчить зниження питомої ваги повної собівартості реалізованої продукції та її окремих складових в обсязі ре-алізованої продукції у звітному періоді в порівнянні з попереднім.

Для визначення чинників, які сприяли зростанню прибутку, не-обхідно провести факторний аналіз.

В підручниках і навчальних посібниках рекомендуються різні прийоми проведення факторного аналізу прибутку від реалізованої продукції, зокрема й той, що використаний для факторного аналізу прибутку від виробництва продукції.

Розглянемо один з рекомендованих прийомів факторного аналізу прибутку від реалізації продукції (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Дані для проведення факторного аналізу прибутку від реалізації продукції тис. грн

 

Показник        Попередній період    Фактично за по-передніми ціна-ми і витратами  За звітний період

А         12

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (то-варів, робіт, послуг), 'Урд         2>0<70 6621,3            7558,0 8976,3

2. Повна собівартість реалі-зованої продукції (товарів, робіт, послуг), ~Ущ     2>0<70 6283,2           2>0<71 7044,2 8229,6

3. Прибуток від реалізації продукції   (товарів,   робіт, послуг),   По

338,1   П

1.0

513,8   П1 746,7

Прибуток від реалізації продукції у звітному періоді в порівнянні з попереднім виріс в цілому на:

АП = П1-П0 = 746,7 - 338,1 = 408,6 тис. грн.

Частина III. Фінансовий аналіз

Зростання прибутку відбувається під впливом таких факторів:

—        обсягу реалізації продукції — необхідно значення прибутку за

попередній рік перемножити на темп приросту обсягу чистого

доходу (виручки) за незмінних цін на продукцію

УіШ      )         /7558,0    Л

Щ=Щ

Ф^—^-1   =338,1      —1   =+47,8 тис. грн;

^РоІо     )        16621,3     )

—        зміни структури реалізації — потрібно знайти відхилення між

прибутком фактичної реалізації за цінами і витратами попере-

днього періоду і прибутком попереднього періоду та від отри-

маного результату відняти вплив обсягу реалізації

Aff„„ =(П,п      П ) — АП„ = (513,8 — 338,1) — 47,8 =

= +127,9 тис. грн;

—        собівартості продукції — враховуючи, що між собівартістю і

прибутком існує зворотний зв’язок, то для оцінки впливу собі-

вартості необхідно від собівартості фактично реалізованої про-

дукції відняти собівартість фактичної реалізації за витратами

попереднього періоду і змінити знак одержаного результату

АПг =-( / , zfly —£_ZQ4\\ = -8229,6 + 7044,2 = -1185,4 тис. грн;

—        ціни на продукцію — потрібно від фактичного обсягу реаліза-

ції відняти фактичну реалізацію за цінами попереднього пе-

ріоду

А/7 = 2_.РіЧі ~Z_,Pocli = 8976,3-7558,0 = +1418,3 тис. грн.

Балансова перевірка дії всіх факторів:

АП = АП + АП    + AIIZ+ АП  = 47,8 + 127,9 — 1185,4 + 1418,3 =

= 408,6 тис. грн.

Таким чином, сукупний вплив факторів дорівнює загальній зміні прибутку від реалізації продукції.

Аналіз результатів розрахунків показує, що тільки собівартість продукції негативно вплинула на зростання прибутку від реалізації продукції. Тому необхідний ретельний аналіз витрат на реалізовану продукцію.

6. Аналіз фінансових результатів

Після проведення аналізу всієї реалізованої продукції слід про-аналізувати виконання плану (динаміку) прибутку від реалізації окремих видів продукції(табл. 6.5).

Якщо підприємство виробляє невеликий асортимент продукції, аналізу повинні підлягати всі види продукції; в багатономенклатур-них виробництвах — тільки основні види продукції (або однорідні групи).

Прибуток від реалізації окремих видів продукції змінюється під впливом таких факторів:

—        обсягу і структури реалізованої продукції;

—        середньореалізаційної ціни;

—        собівартість реалізованої продукції.

Аналіз даних табл. 6.5 свідчить, що за звітом в порівнянні з пла-ном (рівнем попереднього періоду), прибуток за чотирма видами продукції в цілому збільшився на 1,9 тис. грн. Зростанню прибутку сприяли зміна обсягу і структури продукції (0,65 тис. грн); зміна цін за всіма видами продукції (3,70 тис. грн), а також зміна собівартості для продукції К, Л, М (див. табл. 6.5). Однак для продукції Н відбу-лося зростання собівартості , що спричинило зниження прибутку від реалізації продукції. Власне наявністю збиткової продукції і поясню-ється зниження загального прибутку.