Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

6.2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Згідно з П(С)БО3 «Звіт про фінансові результати»: прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати; збитки — перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Таким, чином для визначення фінансових результатів слід послі-довно зіставляти доходи і витрати, які здійснені для отримання цих доходів від усіх видів діяльності.

Згідно з П(С)БО3 узагальненим фінансовим показником, який характеризує діяльність підприємства, є сума прибутку від звичай-ної діяльності до оподаткування, аналог балансового прибутку до введення міжнародних стандартів.

Одержання загальної суми прибутку пов’язане з різними напря-мами діяльності підприємства.

Основна діяльність — результатом якої є прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Прибуток від реалізації отримують шляхом віднімання від чистого доходу (виручки) від реалізації про-дукції (товарів, робіт, послуг) витрат, що включаються в повну со-бівартість реалізованої продукції.

Інвестиційна діяльність — пов’язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, послуг, зв’язаних передусім з основним

Частина III. Фінансовий аналіз

капіталом — купівля і продаж основних фондів і нематеріальних активів, продаж і купівля цінних паперів. Щодо основних фондів і нематеріальних активів прибуток визначається відніманням від ви-ручки від реалізації податку на додану вартість, витрат на реалізацію і їх залишкової вартості. Прибуток від реалізації цінних паперів роз-раховується як різниця між ціною реалізації та ціною придбання їх з врахуванням витрат, пов’язаних з реалізацією (комісійний збір).

Фінансова діяльність — пов’язана з фінансовими інвестиціями (операції з продажу і купівлі власних акцій, випуск облігацій, вкла-дання коштів у статутні фонди інших підприємств).

В результаті одержують прибутки у вигляді дивідендів на акції, процентів на цінні папери.

Інша діяльність — прибутки і збитки попередніх років, що ви-явлені у звітному періоді, невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійних лих, пожеж, аварій); штрафи, пеня, неустойки за порушення господарських договорів тощо.

В табл. 6.1 наведена послідовність формування фінансових ре-зультатів (прибутку) від діяльності підприємства на підставі форми №2 «Звіт про фінансові результати».

Таблиця 6.1

Формування фінансових результатів

 

Показник        Код рядка

А        

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, по-слуг)        010

2. Податок на додану вартість         015

3. Акцизний збір       020

4. Інші вирахування з доходу          030

5. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) [(p.1–(p.2+p.3+p.4))]        035

6. Собівартість реалізованої продукції        040

7. Валовий прибуток (збиток) (р.5–р.6)     050(055)

8. Інші операційні доходи    060

9. Адміністративні витрати 070

10. Витрати на збут  080

11. Інші операційні витрати            090

6. Аналіз фінансових результатів

Продовження табл. 6.1

12. Фінансові результати від операційної діяльності: прибу-ток (збиток) [(p.7+p.8–(p.9+p.10+p.11))]            100(105)

13. Дохід від участі в капіталі          110

14. Інші фінансові доходи    120

15. Інші доходи         130

16. Фінансові витрати          140

17. Витрати від участі в капіталі     150

18. Інші витрати        160

19. Фінансовий результат від звичайної діяльності до опо-даткування: прибуток (збиток) [(p.12+p.13+p.14+p.15) — (p.16+p.17+p.18))]       170(175)

20. Податок на прибуток від звичайної діяльності           180

21. Фінансовий результат від звичайної діяльності: прибу-ток (збиток) (р.19–р.20)   190(195)

Надзвичайні: 

22. Доходи (витрати)           200(205)

23. Податки з надзвичайного прибутку     210

24. Чистий прибуток (збиток) (р.21+р.22–р.23)   220(225)

Детальний зміст і склад кожної статті форми № 2 містяться в П(С)БО3 «Звіт про фінансові результати».