Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Частина III. Фінансовий аналіз ЧАСТИНА ІІІ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

Частина III. Фінансовий аналіз ЧАСТИНА ІІІ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

магниевый скраб beletage

Успішне функціонування будь-якого підприємства в ринкових умовах можливе лише за умови досягнення певних фінансових ре-зультатів, показниками яких є прибуток і рентабельність. Прибуток і рентабельність характеризують відповідно абсолютну і відносну ефективність діяльності підприємства.

Прибуток — це частина доходу, яка залишається після відраху-вання витрат, пов’язаних з одержанням доходу.

В ринкових умовах прибуток складає основу економічного роз-витку підприємства. Ріст прибутку створює фінансову базу для роз-ширеного відтворення, вирішення соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. За рахунок прибутку виконується частина зобов’язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими під-приємствами і організаціями. За величиною прибутку визначається рівень віддачі авансованого капіталу і дохідність вкладень в активи підприємства.

Як відносний показник ефективності діяльності підприємства, рентабельність вимірює дохідність підприємства з різних позицій. В показниках рентабельності проявляється взаємозв’язок абсолютної величини економічного ефекту (прибутку) і обсягу засобів, які ви-користовуються для його одержання (матеріальних, трудових та ін., коли мова йде про рентабельність продукції і витрат; і виробничих фондів, коли мова іде про рентабельність капіталу).

Важлива роль прибутку і рентабельності зобов’язує підвищу-вати конкретність аналізу, виявляти досягнення і недоліки у госпо-дарській діяльності, передусім у виробництві і реалізації продукції, вивчати не тільки взаємозв’язки прибутку і рентабельності з іншими показниками діяльності підприємства, але і конкретні прояви цих взаємозв’язків, щоб врешті-решт підвищити рівень прибутку і рен-табельності.

Ступінь деталізації, кількість досліджуваних факторів залежить виключно від реальних потреб управління виробництвом.

6. Аналіз фінансових результатів

Особливість аналізу прибутку і рентабельності полягає в тому, що він включає в себе вивчення факторів, які зв’язані з виробни-цтвом, де прибуток створюється, і з обігом, де він реалізується.

Головними завданнями аналізу фінансових результатів є:

—        оцінка виконання плану і динаміки з прибутку;

—        оцінка впливу факторів на зміну прибутку;

—        оцінка впливу факторів на зміну рентабельності;

—        виявлення резервів зростання прибутку і рентабельності і роз-робка заходів для використання виявлених резервів.

Джерелами інформації для проведення аналізу фінансових ре-зультатів є форми бухгалтерської звітності № 1 «Баланс підприєм-ства», №2 «Звіт про фінансові результати», дані рахунків бухгал-терської звітності, бізнес-план, фінансовий план, матеріали ревізій, аудиторських перевірок тощо.