Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         Наведіть основні завдання аналізу собівартості продукції.

2.         За якими ознаками здійснюється класифікація витрат?

3.         В чому полягають відмінності між елементами та статтями вит-рат?

4.         В чому полягають особливості аналізу собівартості за елемен-тами і статтями витрат?

5.         За якими методами в процесі аналізу собівартості продукції за статтями витрат можна виявити зміни питомої ваги постійних і змін-них витрат в залежності від обсягу виробництва?

6.         Як оцінити і проаналізувати вплив факторів «ціна» і «норма» на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції?

7.         Розкрийте сутність показника «витрати на 1 грн продукції». Чим викликане його застосування?

8.         Які фактори впливають на зміну витрат на 1 грн продукції?

Тести для самоконтролю знань

1.         Характер виробництва (матеріалоємне, трудоємне, фондоємне)

можна проаналізувати на основі:

а)         статей витрат;

б)         елементів витрат;

в)         прямих витрат;

г)         основних витрат.

2.         Залежно від способу віднесення на собівартість окремих видів

продукції розрізняють витрати:

а)         постійні;

б)         накладні;

в)         прямі і непрямі;

г)         продуктивні.

3.         Залежно від змін під впливом обсягу продукції розрізняють

витрати:

5. Аналіз собівартості продукції та витрати на виробництво

а)         основні;

б)         змінні і умовно-постійні;

в)         накладні;

г)         прямі.

4.         До прямих не відносяться витрати:

а)         на сировину і матеріали;

б)         на заробітну плату основних робітників;

в)         на паливо і енергію на технологічні цілі;

г)         пов’язані з підготовкою і освоєнням виробництва продукції;

д)         загальновиробничі витрати.

5.         У виробничу собівартість не включаються витрати підприєм-

ства на:

а)         сировину і матеріали;

б)         заробітну плату основних робітників;

в)         утримання і експлуатацію устаткування;

г)         збут продукції.

6.         Повна собівартість реалізованої продукції складається із:

а)         виробничої собівартості реалізованої продукції і витрат на збут;

б)         виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністратив-

них витрат і витрат на збут;

в)         виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністратив-

них витрат, витрат на збут, інших операційних витрат;

г)         виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністратив-

них витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових

витрат.

7.         Рівень витрат на одну гривню продукції визначається відно-

шенням:

а)         обсягу продукції в оптових цінах до повної собівартості продукції;

б)         виробничої собівартості продукції до обсягу продукції в оптових

цінах;

в)         повної собівартості продукції до обсягу продукції в оптових цінах;

г)         обсягу продукції в оптових цінах до виробничої собівартості

продукції.

Частина II. Управлінський аналіз

8.         Назвіть можливі варіанти відповідей:

а)         собівартість продукції перевищує обсяг продукції в оптових цінах;

б)         собівартість продукції менше обсягу продукції в оптових цінах;

в)         собівартість продукції дорівнює обсягу продукції в оптових цінах;

г)         всі відповіді вірні.

9.         У конкурентному середовищі значення показника «собівар-

тість» продукції:

а)         зменшується;

б)         зростає;

в)         залишається незмінним.

Практичні завдання для самоконтролю знань

Завдання 1. За даними табл. 1 визначте:

1)         на скільки змінилась собівартість одиниці продукції за звітом у порівнянні з планом;

2)         зміну витрат за звітом у порівнянні з планом — у цілому, в тому числі в результаті змін:

а)         обсягу виробництва;

б)         собівартості одиниці продукції.

Зробіть висновки за результатами аналізу.

Таблиця 1

 

Показник        За планом      За звітом        Відхилення

(+, –) (гр.2–гр.1)

А         1          2         

1. Виготовлено продукції, тис. шт. 3,0       3,2       ?

2. Витрати на виробництво продукції, тис. грн   315,0   340,2   ?

3. Собівартість одиниці продукції, тис. грн           ?          ?          ?

Завдання 2. За даними табл. 2 оцініть:

1)         витрати на 1 грн продукції;

2)         вплив на зміну витрат на 1 грн продукції:

а)         структури продукції;

б)         власне самих витрат;

5. Аналіз собівартості продукції та витрати на виробництво

в)         цін на матеріали за одиницю продукції;

г)         цін на продукцію.

Зробіть висновки за результатами аналізу.

Таблиця 2

Фактичний випуск продукції

 

Показник        За планом      За планови-ми нормами та планови-ми цінами  За цінами внесеними за планом            За діючими цінами на матеріали та плановими цінами на про-дукцію            За фак-тичними цінами

А         1          2          3          4          5

1. Обсяг продукції в діючих цінах, тис. грн           6726    6650    6650    6650    6714

2. Собівартість про-дукції, тис. грн            5350    5354    5471    5530    5530

3. Витрати на 1 грн продукції, коп.            ?          ?          ?          ?          ?

Завдання 3. За даними табл. 3 охарактеризуйте структуру витрат на виробництво та тенденції її зміни. Зробіть висновки за результа-тами аналізу.

Таблиця 3

 

Елементи витрат      Витрати         Відхилення

(+, –) (гр.4–гр.2)

 

            За попередній період           За звітний період     

 

            Сума, тис. грн           Питома вага, %         Сума, тис. грн           Питома вага, %        

 

А         1          2          3          4          5

1. Матеріальні вит рати       1873    ?          1875    ?          ?

2. Витрати на оплату праці 1605    ?          1620    ?          ?

3. Відрахування на со-ціальні заходи         600      ?          608      ?          ?

4. Амортизація          642      ?          645      ?          ?

5. Інші операційні вит-рати 630      ?          632      ?          ?

Разом  5350    100,0   5380    100,0   ?