Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.5. Аналіз витрат на одну гривню продукції : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

5.5. Аналіз витрат на одну гривню продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

В умовах науково-технічного прогресу проходить неперервний процес оновлення виготовленої продукції. Зниження питомої ваги порівнянної продукції звужує базу порівняння, що врешті-решт знижує доцільність зіставлення фактичних значень собівартості ви-готовленої продукції з плановим завданням і рівнем попереднього періоду. Як наслідок ускладнюється процес аналізу собівартості про-дукції.

Тому для загальної характеристики змін собівартості продукції на рівні підприємств і галузей промисловості використовується по-казник витрат на 1грн. продукції, який розраховується за формулою:

∑ zq

V =      ,           (5.8)

∑ pq

де V — витрати на 1 грн продукції;

z — собівартість одиниці певного виду продукції;

p — ціна одиниці певного виду продукції;

q — обсяг виробництва певного виду продукції у натуральному вимірі.

5. Аналіз собівартості продукції та витрати на виробництво

Отже, у чисельнику формули (5.8) показана собівартість всієї ви-готовленої продукції, а у знаменнику — вартість цієї продукції.

До переваг показника витрат на 1 грн продукції, крім зазначених вище, слід віднести його універсальність, тобто можливість викорис-товувати його як у часі (аналіз динаміки), так і в просторі (порівнян-ня значення показника різних підприємств). До того ж витрати на 1 грн продукції тісно зв’язані з рентабельністю продукції, що буде роз-глянуто далі.

Плановий і фактичний рівень витрат на 1грн. продукції розрахо-вується відповідно за такими формулами:

 

vm

 

(5.9)

 

v1

(5.10)

2>А

 

∑p1q1

Аналіз витрат на 1 грн продукції проводиться шляхом порівнян-ня фактичного рівня з плановим і рівнем попереднього періоду, а по-тім оцінюється вплив факторів на зміну витрат.

В табл. 5.9 наведені початкові дані і розрахунки витрат на 1 грн. продукції.

Таблиця 5.9

Оцінка витрат на одну гривню продукції

 

Показник        Значення показника

А        

1. Собівартість продукції, тис. грн:

1.1. за планом           7838

1.2. за планом, перерахованим на фактичний обсяг і асор-тимент продукції  7808

1.3. фактична в цінах , прийнятих в плані 7867

1.4. фактична в цінах, прийнятих в плані на продукцію при діючих цінах на матеріали, паливо, енергію  8103

1.5. фактична у діючих цінах           8103

2. Обсяг продукції, тис. грн:

2.1. за планом           8819

Частина II. Управлінський аналіз

Продовження табл. 5.9

2.2. за планом, перерахованим на фактичний обсяг і асор-тимент продукції  8925

2.3. фактично у діючих цінах           8994

3. Витрати на 1 грн продукції, коп.: 3.1. за планом (р.1.1 : р.2.1)           88,88

3.2. за планом, перерахованим на фактичний обсяг і асор-тимент продукції (р.1.2 : р.2.2)    87,48

3.3. фактично в цінах , прийнятих в плані (р.1.3 : р.2.2)  88,15

3.4. фактично в цінах, прийнятих в плані на продукцію при діючих цінах на матеріали, паливо, енергію (р.1.4 : р.2.2)   90,79

3.5. фактично у діючих цінах (р.1.5 : р.2.3)            90,09

Витрати на 1 грн продукції в порівнянні з планом змінилися на: 90,09 — 88,88= +1,21 коп.,

в тому числі за рахунок змін:

—        структури і асортименту продукції

87,48 — 88,88= –1,40 коп.,

—        рівня витрат

88,15 — 87,48= +0,67 коп.,

—        цін і тарифів на спожиті матеріальні ресурси

90,79 — 88,15= +2,64 коп.,

—        цін на готову продукцію

90,09 — 90,79= –0,70 коп.

Балансова перевірка:

–1,40 + 0,67 + 2,64 — 0,70 = 1,21 коп.,

тобто сукупний вплив факторів відповідає загальній зміні витрат на 1 грн продукції.

Таким чином, затрати на 1 грн продукції збільшилися у порівнян-ні з планом, головним чином, за рахунок зміни цін на матеріальні ре-сурси, а також зростання рівня витрат.

В подальшому в ході ретельного аналізу необхідно виявити осно-вні чинники, які сприяли зростанню витрат на матеріальні ресурси.

5. Аналіз собівартості продукції та витрати на виробництво