Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Аналіз витрат за статтями калькуляції : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

5.4. Аналіз витрат за статтями калькуляції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Стаття витрат — це вид витрат, який виділяється з урахуванням місця витрат (завод, цех, ділянка, бригада, навіть робоче місце) і при-значення (ремонт, обслуговування обладнання, управління тощо). Постатейне відображення витрат в плані, обліку, звітності і аналізі повинно здійснюватися за єдиною методологією, розкривати їх ці-льове призначення і зв’язок з технологічним процесом.

При аналізі собівартості за статтями витрат виявляють:

—        величину економії (перевитрат) за кожною статтею;

—        частку впливу кожної статті у загальному зниженні собівар-тості продукції;

—        вплив різних факторів на величину витрат за окремими стат-тями.

В табл. 5.3 наведена схема аналізу собівартості продукції за стат-тями витрат, де виконуються зазначені вище перші дві вимоги щодо постатейної оцінки затрат.

Для проведення аналізу використані дані матеріалоємного ви-робництва на відміну від трудомісткого, за якими приводився аналіз витрат на виробництво за елементами витрат.

Як засвідчують дані табл. 5.3, повна собівартість продукції в по-рівнянні з плановим рівнем виросла на 3,78%, що складає 295 тис. грн.

Зростанню витрат на виготовлену продукцію сприяли всі статті витрат за винятком купованих виробів, напівфабрикатів, послуг коо-перованих підприємств.

В гр.8, табл. 5.3 відображено, якою мірою кожна стаття сприяла зрос-танню (зниженню) повної собівартості у відносному вимірі. Про пра-вильність розрахунків свідчить збіг підсумків гр.8 з відносними змінами (перевитратами) повної собівартості виготовленої продукції (гр.7).

5. Аналіз собівартості продукції та витрати на виробництво

Таблиця 5.3

Аналіз собівартості продукції за статтями витрат

 

Статті витрат

А

1. Сировина і матері-али за відрахуванням відходів

2. Куповані вироби, на-півфабрикати, послуги кооперованих підпри-ємств

3. Паливо та енергія на технологічні цілі

4. Основна зарплата ви-робничих робітників

5. Додаткова зарплата виробничих робітників

6. Відрахування на соц. заходи

7. Загальновиробничі витрати

8. Інші витрати

Виробнича собівартість

9. Позавиробничі вит-рати

Повна собівартість

 

 

1          2          3          4          5          6

5303    5351    5464    68,53   67,43   +113

786      768      766      9,84     9,45     -2

711      736      756      9,43     9,33     +20

177      179      210      2,29     2,59     +31

14        17        25        0,22     0,32     +8

21        25