Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Аналіз витрат за економічними елементами : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

5.3. Аналіз витрат за економічними елементами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Згідно з П(С)БО16 «Витрати» окремі елементи витрат включають:

1.         Матеріальні витрати — вартість витрачених у виробництві: си-ровини та основних матеріалів; купівельних напівфабрикатів і комп-лектуючих виробів; палива та енергії; будівельних матеріалів; запас-них частин; тари і тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів (продукція власного виробництва, що використовується для подаль-шої переробки на даному підприємстві, не включається до складу ма-теріальних витрат).

2.         Витрати на оплату праці — заробітна плата за окладами і тари-фами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

Частина II. Управлінський аналіз

3.         Відрахування та соціальні заходи — відрахування на пенсій-не забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне стра-хування персоналу підприємства та відрахування на інші соціальні заходи.

4.         Амортизація — сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

5.         Інші витрати — платежі на обов’язкове страхування майна і окремих категорій працівників, оплата відсотків за короткотермінові кредити і позики, витрати на сертифікацію і збут продукції, плата за оренду об’єктів у межах норм їх амортизації на повне відновлення, плата за пожежну і сторожову охорону тощо.

Аналіз витрат за елементами починається насамперед із оцінки структури витрат (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Оцінка структури витрат на виробництво

 

Елементи витрат      Попередній період    Звітний період          Відхилення (+,    )

 

            сума, тис. грн            питома вага, %          сума, тис. грн            питома вага, %          суми, тис.

грн (гр.3–гр.1)           питомої

ваги

(гр.4–гр.2)

А         1          2          3          4          5          6

1. Матеріальні витрати        743,7   11,3     954,0   11,2     +210,3 -0,1

2. Витрати на оплату праці 3492,1 52,9     4500,9 52,7     +1008,8          -0,2

3. Відрахуван-ня на соціальні заходи         1248,1 18,9     1699,8 19,9     +451,7 +1,0

4. Амортизація          413,1   6,3       456,0   5,3       +42,9   -1,0

5. Інші витрати          701,3   10,6     931,5   10,9     +230,2 +0,3

Разом  6598,3 100,0   8542,2 100,0   +1943,9          —

5. Аналіз собівартості продукції та витрати на виробництво

Структура витрат на виробництво свідчить, що досліджуване під-приємство відноситься до трудомістких виробництв, оскільки пито-ма вага витрат на оплату праці становить більше половини всіх ви-трат на виробництво. Особливих значних змін у структурі витрат не сталося. Значне зростання витрат на виробництво у звітному періоді в порівнянні з попереднім — на 1943,9 тис. грн або на 29, 5% поясню-ється збільшенням обсягу виробництва, яке також зросло на 29,5% (табл. 4.16).

Однакові темпи зростання затрат на виробництво і обсягу виго-товленої продукції економічно не виправдані. В таких випадках є на-гальна необхідність пошуку і реалізації резервів зниження витрат на виробництво.

З огляду на особливість підприємства як трудомісткого виробни-цтва, наголос потрібно робити на підвищенні продуктивності праці, як важливого джерела зниження витрат на виробництво.

Витрати на виробництво можна також відобразити як суму трьох елементів виробничого процесу:

В = М + А + З,           (5.1)

де В — витрати на виробництво; М — матеріальні витрати; А — амортизація; З — заробітна плата з нарахуваннями.

Якщо поділити ліву і праву частини на обсяг виробництва, отри-маємо:

В    M    AЗ

=      ++     ,     (5.2)

Q    Q    QQ

B

де        — загальні витрати на 1 грн. продукції;

Q

M

— матеріалоємність продукції;

Q

A

— фондомісткість продукції (по списаній на амортизацію час-

Q

тині);

Частина II. Управлінський аналіз

З

— зарплатомісткість продукції (трудомісткість через заробіт-

Q

ну плату).

На підставі формули (5.2) можна оцінити якою мірою кожен чин-ник вплинув на зміну рівня загальних витрат на виробництво на 1 грн виготовленої продукції (табл. 5.2).

Щодо елементу «інші витрати», який на відміну від решти еле-ментів, не є однорідним, а «змішаним», то при формуванні трьох об’єднаних елементів для проведення факторного аналізу дотримана точка зору окремих економістів, згідно з якою 2/3 витрат є матеріаль-ними, а 1/3 — витрати на оплату праці.

Аналіз даних табл. 5.2 дозволяє зробити такі висновки. Витра-ти на виробництво у порівнянні з попереднім періодом зросли на 1943,9 тис. грн, що у відносному вимірі становить 29,5%.

У гр.7, табл. 5.2 відображено, за рахунок яких елементів і наскіль-ки зросли витрати на виробництво.

Як і очікувалось, з огляду структури витрат, найбільший вплив на темп приросту витрат на виробництво спричинили витрати на оплату праці з нарахуваннями (23,2%) і найменший — амортизаційні відрахування (0,8%). Якщо підсумувати вплив всіх елементів (гр. 7) 5,5 + 23,2 + 0,8 = 29,5%, то отримане число збігається з темпом при-росту витрат на виробництво.

Загальні витрати на 1грн. виготовленої продукції виросли у по-рівнянні з попереднім роком на 0,08 коп., що зумовлено переважно зростанням матеріальних витрат і витрат на оплату праці з нараху-ваннями.

Амортизаційні нарахування, навпаки, сприяли зниженню витрат на виробництво на 1 грн. виготовленої продукції. В гр. 5, табл. 5.2 по-казано, яким чином окремі фактори впливають на зміну загальних витрат на 1грн. виготовленої продукції. Сукупний вплив факторів: 0,09 + 0,86 + (–0,87) = 0,08 коп. збігається з загальними змінами.

За даними гр.7 табл. 5.2, сукупний поелементний темп приросту на 1 грн. продукції (+0,1 + 0,90 — 0,92 = 0,08%) збігається з загальним темпом приросту.

За результатами аналізу витрат на виробництво слід звернути увагу на зміну структури витрат.

5. Аналіз собівартості продукції та витрати на виробництво

Таблиця 5.2

Факторний аналіз витрат на виробництво на 1 грн виготовленої продукції

 

Показник        Попередній період    Звітний період          Відхилення ( +, -)      Відносний вплив на зміну по-казника, % (гр.6:гр.2): :100

 

            сума    питома вага, %          сума    питома вага, %          абсолют-не (гр.3– гр.1)        віднос-

не,%

(гр.5:гр.1)

•100   

 

А                   12          3          4              5                6                  7

1. Обсяг виго товленої про-дукції, тис. грн           6953,0 -          8994,0 -          +2041,0          29,5     -

2. Витрати на виробництво разом, тис. грн         6598,3 100,0   8542,2 100,0   +1943,9          29,5     -

у тому числі: 2.1. матеріальні витрати        1211,2 18,4     1575,0 18,4     +363,8 30,0     5,5

2.2. витрати на оплату праці з нарахуванням       4974,0 75,3     6511,2 76,3     +1537,2          30,9     23,2

2.3. амортиза-ція       413,1   6,3       456,0   5,3       +42,9   12,6     0,8

3. Витрати на виробництво на 1 грн виго-товленої про-дукції — разом, коп. (р.2:р.1)         94,90   100,0   94,98            100,0   +0,08   +0,08   -

в тому числі на:

3.1. матері-альні витрати (р.2.1:р.1)           17,42   18,4     17,51   18,4     +0,09   0,52     +0,10

3.2. оплату праці з нараху-ванням (р.2.2:р.1)        71,54   75,3     72,40   76,3     +0,86   1,20     +0,90

3.3. амортиза-цію (р.2.3:р.1)            5,94     6,3       5,07     5,3       -0,87   -14,65 -0,92

Частина II. Управлінський аналіз

Так, зростання (зниження) частки амортизаційних відрахувань може свідчити про зміну технічного рівня виробництва або методів нарахуванн я амортизації: зміна частки витрат на оплату праці може бути обумовлена зміною трудомісткості продукції. Нарешті, зміна питомої ваги матеріальних витрат може бути обумовлена різними чинниками, зокрема, зміною складу і структурою продукції, зміною продуктивності праці тощо.