Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО 5.1. Зміст, завдання, напрямки, інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО 5.1. Зміст, завдання, напрямки, інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

В системі показників, які характеризують ефективність виробни-цтва і посилення його інтенсифікації, одне із провідних місць нале-жить собівартості продукції.

Собівартість є вартісна категорія, яка в грошовій формі відобра-жає витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

Зниження собівартості продукції, при інших рівних умовах, сприяє збільшенню прибутку, а отже, підвищенню ефективності ви-робництва. Це досягається шляхом економії затрат праці, матеріалів, сировини, енергетичних ресурсів, кращого використання обладнан-ня і потужності, зростання обсягу виробництва, скорочення різних втрат, ліквідації непродуктивних витрат.

В ринковій економіці, де ціни формуються під впливом гострої конкурентної боротьби, із сукупності факторів, що визначають кон-курентоспроможність підприємства, чільне місце належить витратам на виробництво. Зниження витрат в таких умовах стає ледь не голо-вним джерелом збільшенням прибутку.

Розрізняють індивідуальну собівартість — затрати на виробни-цтво тільки одного виробу; загальну (повну) собівартість всієї ви-готовленої продукції — загальну суму затрат, що приходиться на ви-готовлення продукції певного обсягу і складу; середня собівартість, яка визначається діленням загальної суми затрат на кількість оди-ниць однорідної продукції.

За обсягом затрат, що входять в собівартість продукції, остання ділиться на виробничу, яка включає витрати, що пов’язані тільки з виробництвом продукції, і повну, що складається із витрат на вироб-ництво і позавиробничі витрати, які пов’язані з реалізацією продукції (витрати на збут).

Визначення величини затрат на одиницю продукції (робіт, по-слуг) називається калькуляцією собівартості.

В залежності від призначення розрізняють планову, нормативну та фактичну(звітну)собівартість продукції.

5. Аналіз собівартості продукції та витрати на виробництво

Планова собівартість — це завдання для досягнення певного рів-ня собівартості продукції, що визначається на основі передових норм і нормативів використання засобів виробництва і витрат праці.

Нормативна собівартість — відображає рівень витрат на виріб, що визначається діючими на певну дату технічними нормами і нор-мативами використання засобів виробництва і робочого часу.

Фактична (звітна) собівартість — це рівень собівартості продук-ції, обчисленої на основі фактичних витрат на виробництво за певний період, з урахуванням фактичних умов виробництва, що склалися.

Основними завданнями аналізу витрат і собівартості продукції є:

—        обґрунтованість планових завдань із собівартості продукції;

—        загальна оцінка виконання завдань зі зниження собівартості продукції;

—        виявлення і дослідження причин відхилень від планового за-вдання;

—        вивчення структури і динаміки витрат за елементами і кальку-ляційними статтями;

—        оцінка впливу окремих факторів на рівень собівартості про-дукції;

—        виявлення і мобілізація резервів зниження собівартості про-дукції.

—        Залежно від поставлених завдань випливають різні напрямки аналізу собівартості продукції і витрат на виробництво:

—        узагальнюючий аналіз собівартості продукції;

—        аналіз собівартості окремих видів продукції (калькуляцій);

—        аналіз витрат на одну гривню продукції;

—        аналіз прямих матеріальних і трудових витрат;

—        аналіз комплексних витрат;

—        аналіз накладних витрат.

Для проведення аналізу собівартості продукції і витрат на ви-робництво формується інформаційна база на основі планової собі-вартості продукції; нормативів споживання матеріальних і трудових ресурсів; цін на ресурси і продукцію; первинні документи; рахунки бухгалтерського обліку; статистична звітність ф. № 5-с «Звіт про ви-трати на виробництво продукції (робіт, послуг)»; фінансова звітність ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»; матеріали ревізій, спеціаль-них обстежень та ін.

Частина II. Управлінський аналіз