Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         За допомогою яких показників оцінюється забезпеченість під-приємства трудовими ресурсами?

2.         Як розраховуються та аналізуються оборот і стабільність робо-чої сили?

3.         За якими показниками аналізується використання робочого часу?

4.         В чому полягає відмінність показників продуктивності праці «виробіток» і «трудомісткість»? Які особливості оцінки їх динаміки?

5.         Які фактори сприяють підвищенню продуктивності праці?

6.         Яким чином оцінюється вплив чисельності працюючих і про-дуктивності праці на зміну обсягу продукції?

7.         Із яких елементів складається фонд оплати праці?

8.         Як в умовах інфляції оцінюється реальний розмір середньої за-робітної плати?

9.         Які висновки можна зробити, оцінюючи співвідношення темпів зростання середньої заробітної плати і продуктивності праці?

 

10.       За якими показниками аналізуються рух, стан і використання основних фондів?

11.       Яким чином зв’язані між собою продуктивність праці, фондо-віддача і фондоозброєність?

12.       Які показники характеризують використання устаткування?

13.       Розкрийте сутність виробничої потужності. Як аналізується ступінь використання виробничої потужності?

14.       З якою метою аналізується забезпеченість підприємства мате-ріальними ресурсами?

15.       За якими показниками аналізується використання матеріаль-них ресурсів?

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Тести для самоконтролю знань

1.         Відносну забезпеченість підприємства робочою силою аналізу-

ють шляхом порівняння:

а)         фактичної чисельності з плановою;

б)         фактичної чисельності, перерахованої на відсоток виконання

плану з випуску продукції, з плановою чисельністю;

в)         фактичної чисельності з плановою, перерахованої на відсоток

виконання плану з випуску продукції.

2.         Вплив чисельності робітників, тривалості робочого періоду,

тривалості робочого дня на фонд робочого часу оцінюється спосо-

бами:

а)         сальдовим;

б)         балансовим;

в)         абсолютних різниць.

3.         Вартісний показник продуктивності праці визначається як від-

ношення:

а)         загальних витрат робочого часу до обсягу продукції;

б)         обсягу виготовленої продукції до середньооблікової чисельності

промислово-виробничого персоналу;

в)         обсягу матеріальних ресурсів до кількості робітників;

г)         обсягу продукції до вартості основних фондів.

4.         Трудомісткість продукції визначається як відношення:

а)         обсягу виготовленої продукції до загальних витрат робочого

часу на виробництво продукції;

б)         витрат робочого часу до вартості основних виробничих фондів;

в)         витрат робочого часу до обсягу виготовленої продукції.

5.         Економічно обґрунтованим є співвідношення темпів зростання

середньої заробітної плати і продуктивності праці (К):

а)         К < 1;

б)         К > 1;

в)         К = 1.

Частина II. Управлінський аналіз

6.         Стан основних фондів характеризується коефіцієнтами:

а)         оновлення;

б)         придатності;

в)         вибуття;

г)         фондоємності.

7.         Відношення обсягу виготовленої продукції до середньої вар-

тості основних виробничих фондів характеризує:

а)         фондомісткість;

б)         трудомісткість;

в)         фондовіддачу;

г)         фондоозброєність.

8.         Добуток фондовіддачі і фондоозброєності — це:

а)         фондоємність;

б)         продуктивність праці;

в)         вартість основних фондів.

9.         Частка від ділення матеріальних витрат на обсяг виготовленої

продукції характеризує:

а)         матеріаловіддачу;

б)         матеріалоємність;

в)         питому вагу матеріальних ресурсів у собівартості продукції.

10.       Відношення повної собівартості реалізованої продукції до се-

редніх залишків матеріальних запасів характеризує:

а)         матеріалоємність;

б)         оборотність матеріальних запасів (кількість оборотів);

в)         частку матеріальних ресурсів у собівартості продукції.

11.       До узагальненого показника, який використовується для оцін-

ки ступеня використання матеріальних ресурсів, відноситься:

а)         матеріаловіддача;

б)         рівень браку та відходів;

в)         матеріалоємність;

г)         енергомісткість.

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Практичні завдання для самоконтролю знань

Завдання 1. За даними табл. 1 визначте:

а)         вплив зміни кожного із зазначених у таблиці факторів на зміну

обсягу продукції у звітному році у порівнянні з попереднім;

б)         кількість умовно вивільнених робітників.

Зробіть висновки за результатами аналізу.

Таблиця 1

 

Показник        Одиниця виміру       Поперед-ній рік         Звітний рік     Відхилення

(+, –) (гр.2–гр.1)

А         Б          1          2          3

1. Кількість робітників          осіб     1718,00           1738,00          

2. Кількість відпрацьованих люд.-днів 1-им робітником            людино-днів  227,70 230,40

3. Тривалість робочого дня годин  6,75     6,76    

4. Годинний виробіток 1-го робітника      грн.     27,00   27,00  

5. Обсяг продукції, грн         ?          ?          ?         

Завдання 2. На підставі наведених у табл. 2 даних оцініть:

1)         динаміку наведених у таблиці показників, а також розрахова-них на їх підставі вартості основних фондів, фондовіддачу і продук-тивність праці;

2)         зміну обсягу продукції — в цілому, у тому числі під впливом змін:

а)         чисельності працюючих;

б)         продуктивності праці;

3)         зміну обсягу продукції — в цілому, у тому числі під впливом

змін:

а)         вартості основних фондів;

б)         фондовіддачі;

4)         зміну продуктивності праці — в цілому, в тому числі під впли-

вом змін:

а)         фондовіддачі;

б)         фондоозброєності.

Частина II. Управлінський аналіз

Зробити висновки за результатами аналізу.

Таблиця 2

 

Показник        Попередній рік          Звітний рік     Темп росту, % (гр.2:гр.1)х

х 100

А         1          2         

1. Обсяг продукції у порівняних цінах, тис. грн    146997            150115            ?

2. Чисельність працюючих, осіб     2419    2398    ?

3. Фондоозброєність, грн    5475    5314    ?

4. Вартість основних фондів, тис. грн        ?          ?          ?

5. Продуктивність праці, грн           ?          ?          ?

6. Фондовіддача, грн            ?          ?          ?

Завдання 3. На підставі даних табл. 3 оцініть:

1)         виконання плану з наведених у таблиці показників, а також розрахованої на їх основі продуктивності праці;

2)         приріст фонду оплати праці –в цілому, в тому числі в резуль-таті змін:

а)         чисельності працюючих;

б)         середньої заробітної плати;

3)         співвідношення рівнів виконання плану середньої заробітної

плати й продуктивності праці.

Зробіть висновки за результатами аналізу.

Таблиця 3

 

Показник        За планом      Фактич-но     Виконання

плану,%

(гр.2:гр.1)×100

А         1          2         

1. Обсяг продукції у порівняних ці-нах, тис. грн  6580    5880    ?

2. Середньорічна чисельність працю-ючих, осіб 180      147      ?

3. Середньорічна заробітна плата, грн       12100  13050  ?

4. Продуктивність праці       ?          ?          ?

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Завдання 4. Вартість основних фондів на початок звітного року становило 5010 тис. грн. надійшло у поточному році основних фондів на 450 тис. грн; вибуло — на 250 тис. грн. Знос на початку року стано-вить 1550 тис. грн, на кінець року — 2050 тис. грн.

Оцініть показники руху основних фондів та стан основних фон-дів на початок і кінець звітного року. Зробіть висновки за результа-тами розрахунків.

Завдання 5. На підставі даних табл. 4 визначте:

1)         на скільки зміниться обсяг продукції за звітом у порівнянні з

планом в цілому, в тому числі в результаті змін:

а)         матеріальних витрат;

б)         матеріаловіддачі;

2)         на скільки змінилися матеріальні витрати за звітом у порівнян-

ні з планом — в цілому, у тому числі в результаті змін:

а)         обсягу продукції;

б)         матеріалоємності.

Зробіть висновки за результатами аналізу.

Таблиця 4

 

Показник        За планом      За звітом        Відхилення від плану

(+, –) (гр.2–гр.1)        Виконання

плану, %

(гр.2:гр.1)×100

А         1          2          3          4

1. Обсяг виготовленої про-дукції, тис. грн            1520,00           1525,00           ?          ?

2.   Матеріаловіддача,   тис. грн/тис. грн   2,89     2,85     ?          ?

3. Матеріальні витрати, тис. грн     ?          ?          ?          ?

4.   Матеріалоємність,   тис. грн/тис. грн   ?          ?          ?          ?

Частина II. Управлінський аналіз