Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

4.3.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів застосовується система показників — узагальнюючих і часткових.

До узагальнюючих показників відносяться: матеріалоємність, ма-теріаловіддача, питома вага матеріальних ресурсів у собівартості про-дукції, співвідношення темпів росту обсягу продукції і матеріальних витрат, оборотність матеріальних запасів.

Матеріалоємність продукції визначається як відношення вико-ристаних у виробництві матеріальних ресурсів до обсягу виготовле-ної продукції:

М

МЄ =      ,       (4.63)

Q

де МЄ — матеріалоємність; М — матеріальні витрати; Q — обсяг виготовленої продукції.

Матеріаловіддача — величина зворотна матеріалоємності — виз-начається як відношення обсягу продукції до матеріальних витрат:

Частина II. Управлінський аналіз

Q

MB =      ,       (4.64)

M

де МВ — матеріаловіддача.

Якщо матеріалоємність показує, скільки матеріальних ресурсів у грошовому вимірі припадає на 1 грн виготовленої продукції, то ма-теріаловіддача характеризує, скільки продукції виготовлено на 1 грн матеріальних ресурсів.

Питома вага матеріальних ресурсів в собівартості продукції ви-значається за формулою:

M

dM =       ,       (4.65)

де  dМ — питома вага матеріальних витрат у повній собівартості про-дукції;

М — матеріальні витрати;

Св — повна собівартість виготовленої продукції.

Співвідношення темпів росту обсягу продукції і матеріальних вит-рат визначається як співвідношення індексів зазначених показників:

К=IQ:IM,        (4.66)

де К — коефіцієнт співвідношення показників; ІQ — індекс обсягу продукції; ІМ — індекс матеріальних витрат.

Оборотність матеріальних запасів (кількість оборотів) визнача-ється як відношення повної собівартості реалізованої продукції до середніх залишків матеріальних запасів:

Cp

Кo =,   (4.67)

де Ко — оборотність (кількість оборотів) матеріальних запасів; Ср — повна собівартість реалізованої продукції;

З — середні залишки матеріальних запасів.

Тривалість одного обороту визначається за формулою:

DD З

O==    ,           (4.68)

КoСр

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

де О — тривалість одного обороту, в днях; D — кількість днів в періоді.

До часткових показників використання матеріальних ресурсів в першу чергу відноситься питома матеріалоємність, яка визначається на кожний вид продукції і кожний вид матеріалів:

M

m=,      (4.69)

q

де m — питома матеріалоємність;

М — витрати певного виду матеріалів на виробництво певного виду продукції;

q — обсяг виробництва певного виду продукції.

В аналізі використовується також конструктивна матеріалоєм-ність як відношення чистої маси виробу до одиниці технічного пара-метру.

В табл. 4.16 наведені показники, що характеризують рівень ефек-тивності використання матеріальних ресурсів.

Отже, як свідчать дані табл. 4.16, показники, що характеризують рівень ефективності використання матеріальних ресурсів, у звітному періоді значно кращі у порівнянні з попереднім періодом. Так, знизи-лась матеріалоємність і відповідно зросла матеріаловіддача на 0,9%. Значно прискорилась оборотність виробничих матеріальних запа-сів — від 54,5 разів до 80,6 разів, що дозволило скоротити тривалість одного обороту на 2,1 дні.

Таблиця 4.16

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

 

Показник        Поперед-ній період  Звітний період          Відхилен-ня (+, –) (гр.2–гр.1)          Звітний період в % до попередньо-го (гр.2:гр.1)-100

Початкові дані:

1.         Обсяг виготовленої продукції, тис. грн

2.         Матеріальні ви-трати на виробництво продукції, тис. грн

А         123      4

6953,0 8994,0 + 2041,0         129,5

743,7   954,0   210,3   128,3

 

Частина II. Управлінський аналіз

Продовження табл. 4.16

3. Собівартість виго-товленої продукції, тис. грн 6297,0 8103,0 + 1806,0         128,7

4. Собівартість реа-лізованої продукції, тис. грн  6283,2 8229,6 + 1946,4         131,0

5. Виробничі матері-альні запаси, тис. грн           115,3   102,1   -13,2   88,6

Розрахункові показ-ники

6. Матеріалоємність, грн. (р2:р1)    0,107   0,106   -0,001 99,1

7. Матеріаловіддача, грн. (р1:р2)    9,35     9,43     + 0,08  100,9

8. Питома вага мате-ріальних витрат у со-бівартості продукції, % (р2:р3)•100            11,8     11,6     -0,2     —

9. Оборотність вироб-ничих матеріальних запасів, разів (р4:р5)           54,5     80,6     + 26,1  147,9

10. Тривалість одного обороту виробничих матеріальних запасів (360:р9), дні           6,6       4,5       -2,1     68,2

Співвідношення темпів росту обсягу виробництва і матеріальних ресурсів становить:

К = 129,5 : 128,3 = 1,009,

тобто обсяг продукції зростає швидше ніж матеріальні витрати, які направлені на її виготовлення.

Обсяг матеріальних витрат на підставі формули (4.63) дорівнює:

M=QMЄ,      (4.70)

що дозволить провести факторний аналіз зміни матеріальних витрат за раніше наведеною схемою.

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Загальна зміна матеріальних витрат у звітному періоді в порів-нянні з попереднім становить:

AM = Мф —М = 954,0-743,7 = 210,3 тис. грн,

в тому числі за рахунок змін:

—        обсягу виготовленої продукції

ДМ„ =(Оф -Q0)M€0 =(8994,0-6953,0)-0,107 = 219,3 тис. грн;

—        матеріалоємності

АММЄ =(МЄф -МЄо)-0ф =(0,106-0,107)-8994,0 = -9,0 тис. грн. Балансова перевірка:

АМ = АМ0 +АММЄ =219,3+ (-9,0) = 210,3 тис. грн.

Отже розрахунки правильні, оскільки сукупний вплив факторів на зміну матеріальних ресурсів збігається з загальною зміною.

Таким чином, зростання матеріальних витрат обумовлено ви-ключно тільки збільшенням обсягу виробництва.

Аналогічно можна оцінити зміну обсягу продукції під впливом змін матеріальних витрат і матеріаловіддачі.

Порівнянням фактичної матеріалоємності з плановою або рівнем попереднього періоду можна визначити зниження або підвищення рівня матеріалоємності. Після визначення абсолютного відхилення матеріалоємності необхідно оцінити, якою мірою окремі фактори вплинули на ці зміни.

В розгорнутому вигляді формулу матеріалоємності (4.63) можна записати у такому вигляді:

МЄ = ^=         ,           (6-71)

де  q — обсяг виробництва певного виду продукції;

т — питомі витрати окремих видів матеріалів на виробництво певного виду продукції;

р  — ціна одиниці окремого виду матеріалів;

р — ціна одиниці певного виду продукції.

Із формули (6.71) випливає, що рівень матеріалоємності продук-ції залежить від зміни асортименту і структури продукції, змін цін і тарифів на матеріали та змін цін на готові вироби.

Частина II. Управлінський аналіз

Щоб оцінити зміну матеріалоємності під впливом зазначених вище факторів необхідно провести багатофакторний аналіз з вико-ристанням методу ланцюгових підстановок. І лише у такому випадку можна виділити економію, яка досягнута за рахунок ефективної ро-боти колективу підприємства.