Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.2. Аналіз забезпеченості виробництва матеріальними ресурсами : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

4.3.2. Аналіз забезпеченості виробництва матеріальними ресурсами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Загальна потреба підприємства в конкретних видах матеріальних ресурсів визначається за формулою:

Нз =Нв +Не +Нр +Нзп +Нк, (4.58)

де  Нз — загальна планова потреба;

Нв — потреба на виробництво продукції;

Не — потреба на експериментально-дослідні роботи;

Нр — потреба на ремонтні роботи;

Нзп — потреби на створення планових (в межах нормативів) за-пасів;

Нк — запас (залишок) на кінець планового періоду.

Аналіз плану постачання потрібно починати з перевірки його об-ґрунтованості з урахуванням всіх зазначених у формулі (4.58) складо-вих, причому особливу увагу слід звернути на потреби на виробництво продукції з урахуванням норм витрат за умови використання прогресив-ної техніки і технології, передових форм організації виробництва і праці.

Необхідно виявити чи для всієї номенклатури матеріалів, си-ровини тощо є план постачання, чи правильно визначена потреба в

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

матеріальних ресурсах, із яких джерел будуть постачатися ресурси сировини і матеріалів.

Для раціонального забезпечення виконання плану матеріально-технічного забезпечення важливо встановити прямі зв’язки з поста-чальниками на підставі довгострокових договорів або в окремих ви-падках — через посередників.

Якість поставок матеріально-технічних ресурсів можна оціни-ти за такими напрямками: за своєчасністю поставок; за якістю про-дукції, що поставляється; за витратами (середніми заготівельними цінами). Тому всі договори необхідно згрупувати за зазначеними на-прямками.

При організації матеріально-технічного постачання підприєм-ство повинно орієнтуватися на меншу кількість постачальників і більш тривалі зв’язки з ними.

Важливо визначити кількість і питому вагу постачальників за прямими договорами у порівнянні з загальною кількістю постачаль-ників.

Для безперебійної роботи у випадку зриву виконання планових поставок підприємство повинно бути забезпечене певними запасами.

Наявний запас визначається в днях; розрахунок ведеться для всього асортименту виробничих запасів:

Nз=Зз:Вд,       (4.59)

де Nз — наявний (фактичний) запас матеріалів в днях; Зз — залишок матеріалів на складі; Вд — величина середньоденних витрат матеріалів на виробництво.

Нормативний запас матеріалів на складі визначається за форму-лою:

Ззн =Вд Др ,            (4.60)

де  Ззн — нормативний запас матеріалів на складі;

Вд — величина середньоденних витрат матеріалів на виробництво; Др — кількість робочих днів, на які повинен зберігатися запас.

Шляхом зіставлення фактичного запасу матеріалів на складі і нормативного запасу визначається індекс виконання норм запасу:

Із=Зз:Ззн.        (4.61)

Частина II. Управлінський аналіз

Різниця між фактичним запасом і нормативним запасом харак-теризує величину надлишку (+) або дефіциту (–):

 

±дз=з-з„

 

(4.62)

 

Наявність понаднормативних надлишків матеріальних ресурсів негативно впливає на фінансовий стан підприємства.

В процесі аналізу важливо оцінити виконання плану постачання (табл. 4.14) і оборот матеріальних ресурсів (табл. 4.15)

Таблиця 4.14

Виконання плану постачання (m.)

 

Вид мате-ріалу                      Потреб в        а за планом    Заклю-чені до-говори          Надій-шло від поста-чальника        Відхи-лення від плану (гр.6– гр.5)  В % до

плану

гр.6 (        100 ) гр.5

 

                       

            тому числі на:           

           

           

           

 

            Разом  вироб-ництво продук-ції     ремонтноек-сплуатаційні потреби попов-нення запасів           

           

           

           

 

А         1          2          3          4          5          6          7          8

К         1200    1100    100      -          1200    1200    -          100,0

Л         150      140      10        -          150      140      -10      93,3

М        1900    1700    50        150      1900    1850    -50      97,4

Н         400      370      -          30        400      400      -          100,0

Таблиця 4.15

Оборот матеріальних ресурсів за квартал (тис. грн)

 

 

Вид ресурсів

Разом

Залишок (сальдо) на початок звіт-ного періоду

А1

К

780

Л3

М5

Н

120

908

Надійшло

за звітний

період

11190

1500

12702

 

 

Витрачено за звітний період

разом  в тому числі на вироб-ництво

3          4

11170  11170

5          4

10        -

1450    1400

12635  12574

Залишок (саль-до) на кінець звітного періоду (гр.1+гр.2–гр.3)

5

800

3

2

170

975

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Таким чином, як свідчать дані табл. 4.14, за двома позиціями із чотирьох план постачання не виконаний, що негативно вплине на ви-робничий процес підприємства. Тому завдання відповідних служб виявити причини недопостачання матеріалів і на їх основі розробити заходи про недопущення зривів поставок.

Розглянемо схему оцінки обороту матеріальних ресурсів за пев-ний період.

Таким чином, за звітний період залишки матеріальних ресурсів зросли на 975 – 908 = 67 тис. грн. Сталося це, насамперед, за рахунок ресурсів К і Н.

При аналізі матеріальних ресурсів необхідно оцінити забезпече-ність ресурсами не тільки підприємства в цілому, але і окремих цехів, ділянок, робочих місць. Про зриви матеріально-технічного забезпе-чення окремих підрозділів підприємства можна судити зі щоденних рапортів, в яких, зазвичай, приводяться причини невиконання зав-дання з виробництва продукції.