Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

магниевый скраб beletage

Перехід до ринкових відносин вимагає не стільки вдосконалення, скільки істотних змін, глибокої трансформації та інтенсивної адап-тації до нових умов, форм, методів і принципів управління, а також глибокої перебудови стилю, способів роботи керівників всіх рангів.

Провідну роль в управлінні виробництвом відіграє процес при-йняття управлінських рішень.

Прийняття рішень — це вибір курсу дій із великої кількості мож-ливих альтернатив.

Внаслідок збільшення числа можливих альтернатив і необхіднос-ті діяти, зазвичай, в умовах невизначеності значно ускладнився про-цес прийняття управлінських рішень.

Звідси, природно, бажання керівництва всіх ланок управління отримати максимальний обсяг інформації для обґрунтування вибра-ного рішення. Лише в такому випадку особа, що приймає рішення, впевнена в ефективності своїх дій.

Інформаційною базою для обґрунтування і прийняття управ-лінських рішень є результати економічного аналізу. Тому в сучас-них умовах дуже важливо поєднати швидке одержання інформації з сучасними методами її аналізу, щоб мінімізувати ризик прийнятих управлінських рішень.

Основна мета пропонованого навчального посібника — це, з одно-го боку, ознайомити читачів з основами теорії і практики економічно-го аналізу, і, з іншого боку, формувати у керівників всіх рангів і спеці-алістів економічного профілю (економістів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів тощо) аналітичне, творче мислення, що врешті-решт забез-печить ефективну діяльність підприємства.

Глибоке вивчення теорії і практики економічного аналізу можли-ве лише за умови ґрунтовних знань таких дисциплін, як «Економічна теорія», «Статистика», «Економіка підприємства», «Фінанси підпри-ємства», «Бухгалтерський облік», «Організація і планування», «Мар-кетинг» та інших суміжних дисциплін.

Зміст курсу викладений у трьох частинах. У першій частині роз-глядаються основи теорії економічного аналізу. Особлива увага при-ділена методології курсу.

Передмова

У другій частині поданий управлінський аналіз і наведена мето-дика аналізу показників виробництва і реалізації продукції, викорис-тання виробничих ресурсів, собівартості продукції.

У третій частині — «Фінансовий аналіз» увага акцентована на аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства.

У другій і третій частинах навчального посібника на прикладах на-ведена методика проведення аналізу основних техніко-економічних і фінансових показників.

Для кращого засвоєння методика розрахунку аналітичних показ-ників подана у спрощеній і доступній формі та ілюструється прикла-дами.

Пропонований навчальний посібник не претендує на вичерпне викладення курсу «Економічний аналіз». Увага переважно сконцен-трована на основні теоретичні і методологічні положення дисциплі-ни, засвоєння яких дозволить стати фахівцем у проведенні аналітич-ної роботи.

Для більш поглибленого вивчення окремих положень, видів та напрямків економічного аналізу варто опиратися на фундаменталь-ніші підручники, журнальні статті, монографії тощо.

Автор сподівається, що навчальний посібник буде корисним сту-дентам, магістрам, аспірантам, спеціалістам, керівникам державних і комерційних підприємств, банків тощо.

Автор висловлює щиру подяку рецензентам: доктору економічних наук, професору О. О. Прутській, доктору економічних наук, профе-сору А. Г. Мазуру, доктору економічних наук, професору О. В. Моро-зу, за критичні зауваження та цінні рекомендації, які сприяли підви-щенню теоретико-методологічного рівня навчального посібника.