Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2.3. Аналіз використання основних фондів : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

4.2.3. Аналіз використання основних фондів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Для оцінки ефективності використання основних фондів вико-ристовується система показників — загальні і часткові.

Найбільш узагальнюючим показником використання основних фондів є фондовіддача, яка визначається за формулою:

Q

f =        ,           (4.38)

ОФ

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

де   /— фондовіддача; Q — обсяг продукції;

ОФ — середньорічна вартість основних виробничих фондів.

В чисельнику формули (4.38) найчастіше використовується об-сяг виготовленої продукції у вартісному вимірі.

В монопродуктових галузях, а також галузях, де виготовлюється різнойменна, але близька за споживчою вартістю продукція, в чисель-нику формули можуть бути використані відповідно обсяг продукції в натуральному і умовно-натуральному вимірах. В деяких випадках в чисельнику формули використовуються чиста продукція або при-буток. В останньому випадку по суті розраховується рентабельність основних виробничих фондів.

У випадку використання в чисельнику формули (4.38) обсягу про-дукції фондовіддача показує, скільки продукції відповідно у вартісно-му, натуральному і умовно-натуральному вимірах отримало підприєм-ство на 1 гривню основних виробничих фондів. Якщо ж в чисельнику формули використовується прибуток, то фондовіддача показує, скіль-ки прибутку отримано на 1 гр. основних виробничих фондів.

На підставі формули (4.38) визначається обсяг продукції

Q = OG>f.      (4.39)

Вплив факторів на зміну обсягу продукції за факторною систе-мою (4.39) можна оцінити в такій послідовності: Загальна зміна продукції

в тому числі під впливом змін:

—        величини вартості основних виробничих фондів

AQ^ =(ОФф-ОФт)/ш;

—        фондовіддачі

Щ = (/Ф-/„)0ФФ.

Балансова перевірка:

Аа=АЄоФ+да/.

Частина II. Управлінський аналіз

Величина, обернена фондовіддачі, являє собою фондомісткість

ОФ

fєм =,  (4.40)

Q

де fєм — фондомісткість продукції.

Фондомісткість показує, скільки потрібно витратити основних фондів на виготовлення одиниці продукції. Із формули (4.40) випливає:

ОФ =Q fєм .            (4.41)

На підставі формули (4.41) можна провести аналіз зміни вартості основних фондів під впливом змін відповідних факторів.

Загальна зміна вартості основних фондів за звітом у порівнянні з планом або рівнем попереднього періоду становить:

АОФ = ОФф-ОФт,

в тому числі під впливом змін:

—        обсягу продукції

АОФй=(0ф-Ю-/еМ^

—        фондомісткості

АОФ/ем = (/емф-/емпл)-0ф. Балансова перевірка:

АОФ = АОФе + АОФем

Важливим показником, який певною мірою характеризує забез-печеність підприємства основними фондами, є фондоозброєність.

Фондоозброєність визначається як відношення вартості осно-вних виробничих фондів до середньооблікової чисельності працівни-ків основної діяльності (робітників), тобто:

 ОФ

ФО =   — ,     (4.42)

N

де   ФО — фондоозброєність працівників;

ОФ — середньорічна вартість основних виробничих фондів;

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

N — середньооблікова чисельність працівників основної діяль-ності (робітників).

Таким чином, фондоозброєність показує, яка частина вартості основних виробничих фондів припадає на одного працівника осно-вної діяльності або одного робітника.

Нарівні з фондоозброєністю в економічному аналізі для оцінки забезпеченості працівників основними фондами використовується технічна озброєність, що розраховується як відношення активної частини основних виробничих фондів до чисельності працівників основної діяльності (робітників).

Між продуктивністю праці, фондовіддачею і фондоозброєністю є певний взаємозв’язок:

Звідси:

 

 

w=       ;/

N         Q

0Ф       ;ФО     0Ф

N

Q

N         a

0Ф       0Ф

N ,       w=f      ФО,

(4.43)

тобто дорівнює добутку фондовіддачі на фондоозброєність.

В табл. 4.13 наведена методика розрахунків показників, які засто-совуються для факторного аналізу змін обсягу продукції, основних виробничих фондів, продуктивності праці.

На підставі даних табл. 4.13 можна зробити висновок про те, що фондовіддача по всій сукупності основних фондів зросла на 8,9%, а по активній частині — на 9,3%; відповідно зменшилася фондоміст-кість на 8,2% і 11,1%. У звітному періоді збільшилася також озброє-ність праці: фондоозброєність — на 10,0%, технічна озброєність — на 9,5%.

На підставі наведених вище факторних систем (4.39; 4.41; 4.43) проведемо факторний аналіз змін відповідно обсягу продукції, серед-ньорічної вартості основних фондів, продуктивності праці.

Обсяг продукції

У порівнянні з попереднім роком обсяг продукції виріс на:

AQ = Q, -Qo =65500-57140 = 8360 тис. грн;

Частина II. Управлінський аналіз

Таблиця 4.13

Аналіз показників використання робочої сили і основних виробничих фондів

 

Показник        Попере-дній рік         Звітний рік     Відхилення

(+, –) (гр.2–гр.1)        В % до попе-реднього року (гр.2:гр.1)-100

А         1          2          3          4

Початкові дані:                                            

1. Обсяг продукції, тис. грн 57140  65500  +8360  114,6

2. Середньорічна вартість ос-новних  виробничих  фондів, тис. грн    7698    8102    +404    105,2

в тому числі:

2.1. активної частини           5230    5483    +253    104,8

3. Середньооблікова чисель-ність працівників основної ді-яльності, осіб        700      670      -30      95,7

Розрахункові показники                                         

4. Фондовіддача, грн:                                             

4.1.    основних    виробничих фондів (р1:р2)       7,423   8,084   +0,601 108,9

4.2. активної частини (р1.:р.2.1)     10,930 11,950 +1,020 109,3

Фондоємність, грн:                                     

5.1.    основних    виробничих фондів (р2:р1)       0,134   0,123   -0,011 91,8

5.2. активної частини (р.2.1:р.1)     0,090   0,080   -0,010 88,9

6. Фондоозброєність, грн (р.2:р.3)  10997  12093  +1096,0          110,0

7. Технічна озброєність, грн (р.2.1:р.3)      7471    8184    +713,0 109,5

8. Виробіток на одного пра-цівника, грн (р.1:р.3)-1000  81629  97761  +16132,0        119,8

в тому числі під впливом змін:

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

середньорічної вартості основних виробничих фондів

AQ— =(0ФФ —ОФо)/0 =(8102-7698)-7,423 = 3000 тис. грн; — фондовіддачі

AQf =(/ф -/0)ОФф =(8,084-7,423)- 8102 = 5360 тис. грн. Балансова перевірка:

AQ = AQ— + AQf = 3000 + 5360 = 8360 тис. грн, тобто результати збігаються із загальною зміною.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

Середньорічна вартість основних виробничих фондів збільшила-ся у звітному році в порівнянні з попереднім на:

АОФ = ОФФ —ОФо =8102-7698 = 404 тис. грн,

в тому числі під впливом змін:

—        обсягу продукції

АОФо,=(0Ф-Ою)-/єм =(65500-57140)-0,134 = 1124 тис. грн;

—        фондоємності

АОФг  =(feM -feM )-бф =(0,123-0,134)-65500 = -720 тис. грн. Балансова перевірка:

АОФ = АОФц + АОФ/^ =1124+ (-720) = 404 тис. грн, тобто сукупний вплив всіх факторів збігається з загальною зміною.

Продуктивність праці

Продуктивність праці у звітному році в порівнянні з попереднім збільшилася на:

AW = \¥ф —W0 =97761-81629 = 16132 грн,

в тому числі під впливом змін:

—        фондовіддачі

AWf =(/ф -/0)Ф00 =(8,084-7,423)-10997 = 7270 грн;

—        фондоозброєності

Частина II. Управлінський аналіз

А\¥фо =(ФОф-Ф00)/1 =(12093-10997)-8,084 = 8862 грн. Балансова перевірка:

AW=AWf +А\¥ф0 =7270 + 8862 = 16132 грн.

Розрахунки правильні, оскільки загальні зміни збігаються з су-купними змінами під впливом окремих факторів.

Із загального обсягу приросту продукції на 8360 тис. грн зростання середньорічної вартості основних виробничих фондів забезпечило 35,9% приросту продукції, а зростання фондовіддачі — 64,1%, тобто збільшен-ня обсягу продукції у звітному році у порівнянні з попереднім роком від-булося переважно за рахунок інтенсивних факторів. Аналогічно можна зробити таку ж оцінку і для інших показників, що аналізуються.

Для визначення відносної економії (перевитрат) обсягу основних виробничих фондів можна скористатись залежністю.

АОФв = ОФф -ОФ0 IQ,      (4.44)

де г'  — індекс обсягу виробництва. Згідно з даними табл. 4.13

ДОФ = 8102-7698-1,146 = -720 тис. грн.

Таким чином, за рахунок інтенсивного використання основних виробничих фондів, про що свідчить рівень зростання фондовіддач, досягнута економія їх в обсязі 720 тис. грн. Дійсно, темп зростання обсягу продукції становить 114,6%, а середньорічної вартості осно-вних виробничих фондів — 105,2%. Співвідношення темпів росту дорівнює: 114,6:105,2 = 1,089. Це означає, що обсяг продукції в 1,089 рази зростав швидше у порівнянні зі зростанням вартості основних виробничих фондів.

Рівень фондовіддачі змінюється під впливом різних факторів, які певним чином пов’язані як зі зміною обсягу продукції, так і з ефек-тивністю використання основних виробничих фондів.

З метою поглибленого аналізу фондовіддачі рекомендується така мультиплікативна факторна система:

f ==     — •      щ             щ ,  (4.45)

ОФ    УЧП    Тш    Кеу  ОФщ    ОФ

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

де   f — фондовіддача; Q — обсяг продукції;

ОФ — середньорічна вартість основних виробничих фондів;

УЧП — умовно-чиста продукція (обсяг продукції за відрахуван-ням матеріальних затрат);

Тмз — кількість машинозмін роботи устаткування; Кву — кількість установленого устаткування;

ОФму — вартість машин і устаткування.

Наведена формула (4.45) після надання кожному відношенню економічного змісту остаточно набуває такого вигляду:

1

f=КмWyКзм⋅⋅dy , (4.46)

ру

де   Км — коефіцієнт матеріальних затрат; Wy — продуктивність устаткування;

Кзм — коефіцієнт змінності;

py — вартість одиниці устаткування;

dy — питома вага машин і устаткування у загальній вартості основних фондів.

Факторну модель (4.46) можна реалізувати будь-яким із наведених в теоретичній частині методів, зокрема методом абсолютних різниць.

Крім фондовіддачі для оцінки ступеня використання основних фондів використовуються інші показники, зокрема, знімання про-дукції з 1м2 виробничої площі. До виробничої площі включається площа, на якій розміщене технологічне устаткування, і площі, відве-дені під проходи і проміжні склади. Не відносяться до виробничих площ приміщення заводоуправління, загальновиробничих складів та інших невиробничих підрозділів підприємства.