Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.4. Аналіз продуктивності праці : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

4.1.4. Аналіз продуктивності праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Як економічна категорія продуктивність праці характеризує ефективність використання робочої сили і в загальному випадку ві-дображає кількість споживчої вартості, створеної за одиницю часу (виробіток) або витрати робочого часу на виробництво одиниці спо-живчої вартості (трудомісткість). На практиці продуктивність праці, зазвичай, визначається як виробництво продукції в розрахунку на одного працівника основної діяльності.

Частина II. Управлінський аналіз

Зростання продуктивності праці, за інших рівних умов, сприяє покращенню всіх техніко-економічних і фінансових показників ді-яльності підприємства.

Продуктивність праці вимірюється у:

—        натуральних вимірниках — використовується для підпри-ємств з однорідною продукцією, тобто там, де виробляється один вид продукції або близьких за споживчою вартістю різ-нойменних видів продукції;

—        трудових вимірниках — використовується для оцінки трудо-місткості окремих видів продукції;

—        вартісних — найпоширеніші, придатні для оцінки продуктив-ності праці на будь-якому підприємстві.

Використання вартісних вимірників продуктивності праці перед-бачає оцінку обсягу продукції за різні періоди у порівнянних цінах.

Виробіток як показник продуктивності праці визначається за формулою:

Q

W =     ,           (4.9)

T

де W — продуктивність праці (середній виробіток); Q — обсяг виготовленої продукції; Т — витрати часу на виробництво продукції.

Зворотною характеристикою середнього виробітку є трудоміст-кість:

T

t =,       (4.10)

Q

де t — трудомісткість продукції — витрати робочого часу на виготов-лення одиниці продукції.

В залежності від прийнятої одиниці робочого часу визначають се-редній годинний, середній денний, середній місячний, середній квар-тальний і середній річний виробіток.

Перші два показники визначаються тільки для робітників шля-хом ділення обсягу продукції відповідно на кількість відпрацьованих людино-годин і людино-днів; решта — шляхом ділення обсягу про-дукції на середньооблікову чисельність працівників основної діяль-ності за відповідний період.

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Між розглянутими вище середніми показниками існує взаємо-зв’язок:

Wо.д =Тр.п Тр.д d ,  (4.11)

де Wо.д. — виробіток продукції на одного працівника основної діяль-ності;

Тр.п. — тривалість робочого періоду;

Тр.д. — тривалість робочого дня;

Wг — середньогодинний виробіток;

d — частка робітників в загальній чисельності основного персо-налу.

Аналіз продуктивності праці передбачає:

—        оцінку виконання плану і динаміки продуктивності праці;

—        вивчення впливу факторів на рівень продуктивності праці;

—        дослідження впливу продуктивності праці на рівень інших по-казників;

—        виявлення резервів підвищення рівня продуктивності праці.

В табл. 4.6 наведена методика визначення рівня і аналізу продук-

тивності праці.

За даними табл. 4.6 план продуктивності праці за всіма показни-ками успішно виконаний. Значно виросли показники продуктивності праці у порівнянні з попереднім періодом. Незважаючи на скорочен-ня чисельності працюючих і відповідно затрат робочого часу, обсяг продукції у порівнянні з плановим завданням зріс на 5500 тис. грн, а у порівнянні з попереднім роком — на 8360 тис. грн.

Звідси, збільшення обсягу продукції обумовлено інтенсивними факторами — зростанням продуктивності праці.

Розглянемо вплив трудових факторів на зміну обсягу продукції.

Оскільки виробіток на одного працюючого (W) визначається як відношення обсягу продукції (Q) до середньооблікової чисельності працівників ( N ), то

Q = NW .        (4.12)

За наведеною факторною системою (4.12) і даними табл. 4.6 ниж-че проведено факторний аналіз зміни обсягу продукції під впливом змін чисельності працюючих і продуктивності праці за методом аб-солютних різниць.

Частина II. Управлінський аналіз

Таблиця 4.6

Аналіз продуктивності праці

 

Показник        Попе-редній період  Звітний період          Відхилення від: (+, –)            В % до:

 

           

            за планом       фак-тично      плану (гр.3– гр.2)      попе-реднього періоду (гр.3– гр.1) плану

гр.3

100 гр.2        поперед-нього періоду

гр.3

100 гр.1

А         1          2          3          4          5          6          7

1. Випуск про-дукції, тис. грн         57140  60000  65500  +5500  +8360  109,2   114,6

2. Середньо-об-лікова чи сель-ність:                                                                               

2.1. основного персоналу, осіб       700      695      670      -25      -30      96,4     95,7

2.2. робітників, осіб  505      500      479      -21      -26      95,8     94,9

3. Кількість від-працьованих:                                                                               

3.1. людино-годин, тис.      874      876      764,5   -81,5   -109,5 87,3     87,5

3.2. людино-днів, тис.         110,6   109,5   100,6   -8,9     -10,0   91,9     90,6

4. Тривалість робочого періоду, дні (р3.2:р2.2)     219      219      210      -9        -9        95,9     95,9

5. Тривалість робочого дня, год (р3.1:р3.2)           7,9       8,0       7,6       -0,4     -0,3     95,0     96,2

6. Середній ви-робіток на:                                                                        

6.1. одного працівника, грн (р1:р2.1)         81629  86330  97761  11431  16132  113,2   119,8

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Продовження табл. 4.6

 

6.2. одного робітника, грн (р1:р2.2)           113149            120000            136743            16743  23594  114,0   120,9

7. Середньо-годинний виробіток робітника, грн (р1:р3.1)         65,38   68,49   85,68   17,19   20,30   125,1   130,0

8. Середньо-денний виробі-ток робітника, грн (р1:р3.2)            516,64 547,95 651,09 103,14 134,45 118,8   126,0

Загальна зміна обсягу продукції у порівнянні з планом становить: дQ = Q^ - О^ = 65500 - 60000 = 5500 тис. грн,

в тому числі під впливом змін:

а)         чисельності працюючих

AQ   =(N4> -Nm)W  =(670-695)-86,33 = -2158 тис. грн,

б)         продуктивності праці

AQ^ = (W, — W)N4> =(97,76-86,33)-670 = 7658 тис. грн. Балансова перевірка:

AQ = AQ- + AQW = -2158 + 7658 = 5500 тис. грн,

тобто збігається з загальною зміною обсягу продукції.

Від’ємний знак зміни обсягу продукції під впливом чисельності працюючих пояснюється таким чином: якби продуктивність праці залишилась на рівні планового завдання, то внаслідок скорочення се-редньооблікової чисельності працівників обсяг продукції зменшився б на 2158 тис. грн. Зростання ж продуктивності праці забезпечило збільшення обсягу продукції на 7658 тис. грн.

Факторний аналіз зміни обсягу продукції можна провести за більш розширеною факторною системою, зокрема:

й = *Р-тт-трд.щ

(4.13)

астина II. Управлінський аналіз

де Np — середньооблікова чисельність робітників.

Решта елементів формули (4.13) розшифровані для рівняння (4.11). Проведемо розрахунки впливу факторів на зміну обсягів продукції. Загальна зміна обсягу продукції у порівнянні з плановим завдан-ням становить:

AQ = Q, - Q^ = 65500-60000 = 5500 тис. грн,

в тому числі під впливом змін:

—        середньооблікової чисельності робітників

AQW=(N(4,)-N(„J,))-T      -Тд     Wg    =(479-500)-219-8,0-68,49 =

= -2520 тис. грн;

—        тривалості робочого періоду

АОгРп =Н(Ф)(Трп(ф) -Трп(пл))-Тра(пл,-Щ<,пл) =479(210-219)-8-68,49 = = -2362 тис. грн;

—        тривалості робочого дня

А6т>а =М(ф>- Трп(ф) ■ (Трі)(ф) - Трі)(пл)) • Щ(пл) = 479 • 210(7,6 - 8) • 68,49 = = -2756 тис. грн;

—        середньогодинного виробітку

А£Жг =JV(#) -Трп(ф) -Трд(ф)(Щ(ф) -Wl(m)) = 479-210-7,6(85,68-68,49) = = 13138 тис. грн;

Балансова перевірка:

&-Q = AQ]y  + ^О-трп + ^-О-трд + ^Qwi = (^2520 — 2362 — 2756) +

+ 13138 = 5500 тис. грн,

тобто збігається із загальною зміною обсягу продукції.

Таким чином, результати розрахунків свідчать, що зростання об-сягів продукції обумовлено тільки збільшенням середньогодинного виробітку, що підтверджує попередні висновки.

Зростання рівня продуктивності праці забезпечується головним чином підвищенням озброєності праці (фондо- і енергоозброєність, електрооснащеність, технічна озброєність), а також вдосконаленням організації виробництва і праці.

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Ha продуктивність праці, оціненої за виробітком, суттєво впли-ває трудомісткість продукції. Між цими показниками є певні взаємо-зв’язки.

Так, за відомого значення зміни трудомісткості продукції очіку-вана зміна продуктивності праці (середньогодинний виробіток) роз-раховується за такою формулою:

AVv = •          (4.14)

100-Д£%

Якщо ж відома зміна середньогодинного виробітку, то зміна тру-домісткості визначається за формулою:

К         AW%-100

At% =  •          (4.15)

100 + AW%

Вище зазначалося, яким чином зміна продуктивності праці впли-ває на зміну обсягу продукції.

Розглянемо також вплив продуктивності праці на зміну інших показників, зокрема, собівартості продукції, який здійснюється за ра-хунок:

—        умовно-постійних витрат

AC = Y0 ■ AQW-Q0,           (4-16)

де AC — зміна собівартості продукції;

Y0 — сума умовно-постійних витрат у базовому періоді;

AQW — обсяг продукції, одержаний за рахунок зміни продуктив-ності праці;

Qg — обсяг продукції в базовому періоді;

—        зміни співвідношення темпів росту продуктивності праці і се-

редньої заробітної плати

100-AW% де   АС% — зміна собівартості продукції, %; AW% — зміна продуктивності праці, %; ЗП% — зміна середньої заробітної плати, %; d — частка заробітної плати в собівартості продукції, %.

Частина II. Управлінський аналіз