Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.3. Аналіз використання робочого часу : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

4.1.3. Аналіз використання робочого часу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Раціональне використання робочої сили багато в чому залежить від економного і ефективного використання робочого часу. Аналіз використання робочого часу проводиться за даними статистичної звітності — форма №3-ПВ «Звіт про використання робочого часу» (піврічна). В додатку до статистичної звітності для більш поглибле-ного дослідження використання робочого часу залучають матеріали фотографії і самофотографії робочого дня, хронометражу, вибірко-вих спостережень тощо.

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Виявленню втрат і непродуктивному використанню приділяєть-ся найбільша увага в аналізі використання робочого часу. Зменшення втрат робочого часу сприяє зростанню продуктивності праці внаслі-док кращого використання трудових ресурсів.

Для аналізу використання робочого часу для всіх категорій робіт-ників застосовується два показники: середня кількість днів, відпра-цьованих одним робітником (тривалість робочого періоду) і середня тривалість робочого дня (зміни).

Зазначені показники можна оцінити на підставі даних, що міс-тяться у вищеназваній статистичній звітності.

Тривалість робочого періоду, в днях, залежить від кількості ви-хідних і святкових днів, кількості днів тимчасової непрацездатності, кількості днів відпусток, неявок на роботу з дозволу адміністрації, прогулів тощо.

Тривалість робочого дня (зміни) робітника залежить від нор-мативної величини встановленого робочого тижня, часу простою протягом робочого дня (зміни), неповного робочого дня (скоро-чений робочий день, тиждень), часу інших скорочень робочого дня, передбачених законом (для підлітків, матерів-годувальниць) тощо.

Кількість годин, відпрацьованих в середньому одним робітником, є інтегральним показником, який характеризує загальну величину ефективного фонду робочого часу одного робітника.

Фонд робочого часу визначається за формулою:

ФРЧ =Ч Д Т ,        (4.8)

де ФРЧ — фонд робочого часу;

Ч — чисельність робітників;

Д — кількість днів, відпрацьованих робітником в середньому за досліджуваний період;

Т — середня тривалість робочого дня.

На підставі формули (4.8) можна визначити вплив певних факто-рів на зміну фонду робочого часу. З цією метою в табл. 4.5 проведені відповідні проміжні розрахунки.

Частина II. Управлінський аналіз

Таблиця 4.5

Використання робочого часу на підприємстві

 

            Попе-редній період  Звітний          період Відхилення (+,    )

Показник       

            за планом       фактично        від плану (гр.3– гр.2)            від попе-реднього періоду (гр.3– гр.1)

А         1        |        2        |        3        |        4        |        5

1. Середньоблікова чисельність робітни-ків, осіб 505,0   500,0   479,0   -21,0   -26,0

2. Відпрацьовано од-ним робітником:                                                     

2.1. днів          219,0   219,0   210,0   -9,0     -9,0

2.2. годин (р.2.1•р.3)            1730,0 1752,0 1596,0 -156,0 -134,0

3. Середня тривалість робочого дня, год (р.2.2:р.2.1)      7,9       8,0       7,6       -0,4     -0,3

4. Фонд робочого часу, тис. год (р.1•р.2.2)           874,0   876,0   764,5   -111,5 -110,0

у тому числі: надурочно відпрацьо-ваний час, тис. год  1,9       —        1,7       1,7       -0,2

Загальна зміна фонду робочого часу становить: АФРЧ = ФРЧф - ФРЧпл = 764,5 - 876 = -111,5 тис. год,

в тому числі під впливом зміни факторів:

—        чисельності робітників

АФРЧч =(Чф -Чпл )ДплТпл =[(479-500)-219-8,0] : 1000 = -36,8 тис. год;

—        кількості днів, відпрацьованих робітником в середньому за до-

сліджуваний період

АФРЧД=Чф (Дф-Дпл)Т пл=[479(210-219)-8,0]:1000 = -34,5 тис. год;

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

— середньої тривалості робочого дня АФРЧТ = Чф-Дф(Тф -Тпл) = [479-210-(7,6-8,0)]: 1000 = -40,2 тис. год.

Балансова перевірка: АФРЧ =АФРЧч+АФРЧД+АФРЧТ =-(36,8 + 34,5 + 40,2) = -111,5 тис. год,

тобто загальна зміна дорівнює сукупному впливу всіх факторів.

Згідно з проведеними вище розрахунками фонд робочого часу в порівнянні з планом скоротився на 111,5 тис. год, в тому числі за ра-хунок зменшення чисельності робітників — на 36,8 тис. год; зменшен-ня тривалості робочого періоду — на 34,5 тис. год; скорочення трива-лості робочого дня — на 40,2 тис. год.

Таким чином, робочий час на підприємстві використовувався недостатньо ефективно. У середньому одним робітником відпрацьо-вано 210 днів замість 219 згідно з плановим завданням. На 0,4 год скоротилась середня тривалість робочого дня. У зв’язку з тим, що тривалість робочого періоду на одного робітника скоротилась на 9 днів (210-219), то відносно всіх робітників підприємства втрати ста-новили (9-479) = 4311 днів; внаслідок скорочення тривалості робо-чого дня загальні втрати становили (0,4•210-479) = 40236 год.

За рахунок надурочних годин вдалося певною мірою компенсува-ти втрати робочого часу, оскільки випуск продукції збільшився (див. табл. 3.4).

Виявити конкретні причини втрат робочого часу можна шляхом порівняння планового і фактичного балансу робочого часу, складено-го на підставі даних статистичної форми №3-ПВ «Звіт про викорис-тання робочого часу».