Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.1.2. Оцінка забезпеченості підприемства трудовими ресурсами : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

4.1.2. Оцінка забезпеченості підприемства трудовими ресурсами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Дослідження трудових ресурсів починається з оцінки забез-печеності підприємства та його підрозділів кваліфікованою робо-чою силою. В результаті такого дослідження визначається склад і структура персоналу підприємства, забезпеченість підприємства окремими категоріями працівників, рух робочої сили, професійно-кваліфікаційний рівень персоналу.

Весь персонал підприємства поділяється на працівників основної діяльності, тобто тих, хто безпосередньо приймає участь у виготов-ленні продукції, і невиробничий персонал, що зайнятий в обслугову-ючих та інших господарствах.

В склад працівників основної діяльності входять такі категорії працівників: робітники, учні, інженерно-технічні працівники (ІТП), молодший обслуговуючий персонал (МОП) і персонал охорони.

При аналізі забезпеченості підприємства кадрами визначають аб-солютну і відносну економію (надлишок) працівників відповідно за такими формулами:

+ANa6c = N1 — N^, (4.1)

±ANeidu = N1 — N^l ,          (4.2)

Частина II. Управлінський аналіз

де ΔNабс , ΔNвідн — відповідно абсолютна і відносна економія (–) або надлишок (+) працівників;

Nпл, N1 — відповідно планова і фактична чисельність працівників;

іq — індекс обсягу продукції (коефіцієнт зростання обсягу про-дукції).

В табл. 4.1 наведені дані, необхідні для оцінки забезпеченості під-приємства трудовими ресурсами.

Дані в табл. 4.1 свідчать, що на підприємстві у звітному періоді у порівнянні з планом відбулося скорочення персоналу як у цілому, так і за окремими категоріями, за винятком невиробничого персоналу. Так, загальна чисельність персоналу за звітом скоротилася у порівнянні з планом на 23 особи, а у порівнянні з попереднім роком — на 31 особу.

Якщо порівняти звітні значення чисельності працівників з плано-вим завданням, скорегованим на індекс обсягу продукції, то скорочен-ня чисельності ще більше вагоме ( iq = q1 : qпл = 4250 : 4200 =1,0121).

Скорочення чисельності працівників при одночасному зростанні обсягів виробництва означає підвищення ефективності використан-ня робочої сили, що обумовлено вдосконаленням виробничого про-цесу і управління, запровадженням передової техніки, прогресивної технології та організації виробництва.

Наступним етапом аналізу забезпеченості і наявності кадрового персоналу є оцінка структури працівників (табл. 4.2).

Структура персоналу підприємства, як свідчать дані табл. 4.2, за досліджуваний період суттєво не змінилась, що вказує на рівномірну зміну всіх категорій працівників.

При аналізі чисельності працівників особливу увагу слід приділи-ти зміні чисельності робітників, яка впливає на продуктивність праці. В процесі дослідження необхідно оцінити тенденцію зміни основних і допоміжних робітників, співвідношення між ними. З удосконален-ням техніки і технології, організації виробництва співвідношення між основними і допоміжними робітниками повинно змінюватись на користь перших, що сприяє підвищенню ефективності виробництва.

Водночас на ефективність використання трудових ресурсів впли-ває якісний склад працівників, який характеризується загальноос-вітнім, професійно-кваліфікаційним рівнями, статево-віковою та внутрішньо-виробничою структурами.

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Таблиця 4.1

Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

 

Показник                   За звітний період      Відхилення

(+,    )  Фактично в % до:

 

           

                       

           

 

           

                                                                                             

А         1          2          3          4          5          6          7          8          9

Усього  персо-налу, осіб      708      700      708      677      -23      -31      -31      96,7     95,6

у тому числі: 1. Працівники основної      ді-яльності        700      695      703      670      -25      -33      -30      96,4            95,7

із них: робітники       505      500      506      479      -21      -27      -26      95,8     94,9

службовці      195      195      197      191      -4        -6        -4        97,9     97,8

у тому числі: керівники        7          7          7          5          -2        -2        -2        71,4     71,4

спеціалісти     188      188      190      186      -2        -4        -2        98,9     98,9

2.Невиробни-чий персонал            8          5          5          7          +2        +2        -1        140,0   87,5

Обсяг продук-ції, тис. грн    4000    4200    —        4250    +50      —        250      101,2   106,2

Частина II. Управлінський аналіз

Таблиця 4.2

Структура працівників підприємства основної діяльності

 

Категорії персоналу  Попередній період                Звітний          період

 

                        за планом                 фактично

 

            ність, осіб       питома вага,%           чисель-ність, осіб      питома вага, %          чисель-ність, осіб            питома вага, %

 

А

 

123456

 

 

Працівники

основної

діяльності       700      100,0   695      100,0   670      100,0

у тому числі: робітники        505      72,1     500      71,9     479      71,5

керівники       7          1,0       7          1,0       5          0,7

спеціалісти     188      26,9     188      27,1     186      27,8

Так, для оцінки відповідності кваліфікації робітників складності виконуваних робіт визначаються середні тарифні розряди робіт і ро-бітників

т =(4.3)

 

 

 

т =

Yyp

(4.4)

де   Tp — середній тарифний коефіцієнт робітників;

Tp — тарифний коефіцієнт відповідного розряду; N — чисельність робітників кожного розряду; VP — обсяг робіт кожного виду (у вартісному або натуральному вимірах).

В табл. 4.3 наведені проміжні розрахунки для визначення серед-нього тарифного коефіцієнта.

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

 

Кваліфікаційний склад робітників

 

Таблиця 4.3

 

 

 

Розряд робітни-ків    Тариф-ний кое-фіцієнт (Тр) Кількість робітників, осіб

 

           

            за планом,

N

пл        фактично, N1

1          2          3          4

1          1,00     —        —

2          1,40     115      110

3          1,52     75        70

4          2,60     210      200

5          2,73     62        59

6          2,90     38        40

Разом  —        500      479

 

Відхилення

від плану

(+, –),осіб

(гр.4–гр.3)

5

-5

-5

-10

-3

+2

-21

 

Проміжні розрахунки

Т -N

T -N

р        пл         р       1

(гр.2 гр.3)(гр.2 гр.4)

 

6          7

—        —

161,00 154,00

114,00 106,40

546,00 520,00

169,26 161,07

110,20 116,00

1100,46           1057,47

 

На підставі даних табл. 4.3 можна визначити середній плановий і фактичний тарифний коефіцієнт (Tp ):

∑гр.6   1100,46

Т

 2,20,

р.пл

∑гр.3      500

Т

2,21.

р.ф

∑гр.7 = 1057,47 ∑гр.4       479

Зіставлення середніх тарифних коефіцієнтів показує, що квалі-фікація робітників відповідає складності виконаних робіт, оскільки фактичне значення показника випереджає планове.

Середні розряди робітників і роботи слід аналізувати також і по окремих професіях.

Професійна структура робітників характеризується процентним розподілом їх чисельності по окремих професіях.

Кваліфікований рівень керівників і спеціалістів здебільшого за-лежить від освіти, демографічних чинників (вік, стаж роботи, стать), а також від ділових якостей.

Частина II. Управлінський аналіз

Перевіряється рівень освіти зайнятій посаді. Проводиться групу-вання керівників і спеціалістів за характеристиками, що визначають їх кваліфікаційний рівень, визначаються зміни характеристик.

За даними аналізу розробляються заходи щодо підвищення ква-ліфікації і оптимальної розстановки кадрів відповідно їх кваліфіка-ційних і ділових якостей.

Чисельність працівників підприємства постійно змінюється під впливом зовнішнього обороту робочої сили, який складається із обо-роту з прийняття і обороту зі звільнення.

Загальна чисельність працівників, які прийняті і звільнені з під-приємства у звітному періоді, є абсолютними показниками загально-го обороту з прийняття і звільнення.

Для визначення відносних показників кожний із видів обороту ділиться на середньооблікову чисельність працюючих.

Звідси: коефіцієнт обороту з прийняття становить:

Кп =  = -100 ; (4.5)

N

коефіцієнт обороту зі звільнення

К = = -100;     (4.6)

N

загальний коефіцієнт обороту дорівнює:

ЛГ = Д^-100 = £-100 + = -100 = К„+К,        (4.7)

N         N         N

де  Я- кількість працівників прийнятих на роботу; 3 — кількість звільнених працівників;

JV — середньооблікова чисельність працівників.

Слід розрізняти необхідний і надлишковий оборот робочої сили. Причинами необхідного обороту є вихід на пенсію; закінчення дого-вору або роботи; від’їзд на навчання; призов до війська; інші причини, передбачені законом.

Надлишковий оборот пов’язаний зі звільненням за власним ба-жанням і за порушення трудової дисципліни. Його називають також абсолютною величиною плинності робочої сили.

4. Аналіз забезпечення і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

Таблиця 4.4

Рух робочої сили на підприємстві

Відхилення

 

Показник        Попередній період    Звітний період          абсолютне

(+, –) (гр.2–гр.1)        відносне, % (гр.3:гр.1)х

хІОО

А         1          2          3          4

1.   Середньооблікова   чи-сельність працівників, осіб    700      670      -30      4,3

2. Прийнято на роботу но-вих працівників протягом року, осіб            50        42        -8        16,0

3. Вибуло працівників, осіб, у тому числі: 43        41        -2        4,7

3.1. призов до армії, вихід на пенсію, вибуття на на-вчання та інші причини, передбачені законом           19            22        +3        15,8

3.2. за власним бажанням   22        17        -5        22,7

3.3. за порушення трудової дисципліни    2          3          +1        50,0

4. Коефіцієнт обороту:                                            

4.1. з прийняття, % (p2:pl)-100        7,1       6,3       -0,8     —

4.2. зі звільнення, % (p3:pl)-100       6,1       6,1       —        —

4.3 загальний, % (р4.1+р4.2)           13,2     12,4     -0,8     —

5. Коефіцієнт плинності, % [(p3.2+p3.3):pl]-100   3,4       3,0       -0,4     —

6. Коефіцієнт заміщення, % (р2:рЗ)-100     116,3   102,4   -13,9   —

Відношення абсолютної величини плинності робочої сили до се-редньооблікової чисельності працівників є коефіцієнт плинності ро-бочої сили.

Частина II. Управлінський аналіз

Характеристиками руху робочої сили є також коефіцієнти замі-щення і постійності (стабільності) кадрів.

Коефіцієнт заміщення робочої сили є відношення кількості пра-цівників, що прийняті за досліджуваний період, до кількості праців-ників, що звільнені за цей же період.

Коефіцієнт постійності (стабільності) кадрів визначається як відношення числа працівників, які були в списках протягом всього досліджуваного періоду на кількість працівників за списком на по-чаток цього періоду.

В табл. 4.4 наведені дані про рух робочої сили підприємства. Методика проведення розрахунків наведена безпосередньо в таб-лиці.

Розрахунки, проведені в табл.4.4, показують, що всі показники, які характеризують рух робочої сили у звітному періоді кращі у по-рівнянні з попереднім, що розглядається як позитивна тенденція. Так при порівнянні двох періодів плинність кадрів у звітному періоді при зіставленні з попереднім скоротилась на 0,4% (3,4–3,0).

На 0,8% (12,4–13,2) скоротився загальний оборот.

Така стабілізація кадрів свідчить про закріплення робочої сили за підприємством, що врешті-решт зумовлює підвищення ефективності роботи працівників.

На підставі аналізу руху робочої сили необхідно розробити захо-ди, які б мінімізували безпричинне звільнення працівників, що спри-ятиме підвищенню рівня продуктивності праці, а звідси зниженню собівартості продукції і відповідно зростанню прибутку і рентабель-ності.