Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.8. Аналіз маркетингової діяльності підприємства : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

3.8. Аналіз маркетингової діяльності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

В умовах постійного і неперервного загострення конкурентної боротьби, притаманної ринковій економіці, успішна діяльність будь-якого підприємства вимагає від керівництва дотримання важливого положення: перш ніж розпочати виробництво будь-якого продукту необхідно знати, який продукт потрібен, з якими технічними або спо-живчими характеристиками, де і скільки потрібно цього продукту, за якими цінами його можна реалізувати, частку ринку, конкуренцію і лише тоді і ніяк не раніше можна розпочати його виготовлення.

Тому дослідження ринку повинно передувати розробці плану ви-робництва і реалізації продукції.

Ринок як економічна категорія характеризує взаємозв’язок між товаровиробниками і споживачами продукції.

3. Аналіз виробництва і реалізації продукції

Складовими елементами ринку є попит, пропозиція, ціна, конку-ренція.

Попит — це форма прояву платоспроможної потреби в товарах або та кількість товарів, яку покупці мають бажання і можуть купити за даною ціною.

Зіставлення попиту і пропозиції на кожний вид продукції дозво-ляє визначити надлишок або дефіцит продукції.

Кожний ринок функціонує під впливом закону попиту: за інших рівних умов платоспроможний попит знаходиться в обернено пропо-рційній залежності від ціни, тобто, чим вища ціна, тим менший попит на товар, і навпаки.

Показником чутливості споживачів до зміни ціни продукції є кое-фіцієнт цінової еластичності (Кр), який розраховується за формулою:

Змінапопиту

Кр =.   (3.19)

Змінаціни

З огляду на те, що чисельник або знаменник формули (3.19) може бути від’ємним, до уваги береться лише абсолютна величина коефіці-єнта еластичності.

Якщо Кр > 1, то такий попит називають еластичним; Кр < 1 — не-еластичним; Кр = 1 — одинична еластичність.

Аналіз показує, що чим вищі доходи споживачів, тим, при інших рівних умовах, вищий рівень попиту.

Показником чутливості споживачів до зміни доходу є коефіцієнт еластичності попиту до доходу споживачів Kd , який розраховується за формулою:

Змінапопиту

Kd =.   (3.20)

Зміна доходу

Обсяг пропозиції залежить від виробництва продукції і конку-ренції.

Конкуренція — це суперечність між товаровиробниками за рин-ки збуту товарів, за панування над певним сегментом ринку.

Відносно кожного окремого виду продукції визначається конку-рентоспроможність виробу.

Конкурентоспроможність — це характеристика продукції, яка, шляхом зіставлення, відрізняє її від аналогічної продукції конкурента

Частина II. Управлінський аналіз

за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі і на витрати на її задоволення.

Конкурентність продукції насамперед залежить від якості і ціни. В процесі дослідження конкурентоспроможності продукції підпри-ємства необхідно порівняти технічні характеристики (споживчі влас-тивості) з аналогічними параметрами продукції конкурента.

Одним із основних завдань маркетингового дослідження є міст-кість товарного ринку (у натуральному і вартісному вираженні), яка визначає можливий обсяг збуту продукції підприємства. Місткість ринку визначається за формулою:

M=Q+З+I-E,  (3.21)

де М — місткість ринку;

Q — обсяг виробництва продукції; З — залишки товарів на складі; І — імпорт товарів; Е — експорт товарів.

Після визначення місткості товарного ринку наступним етапом є розрахунок ринкової частки як відношення обсягу продажу певного товару даного підприємства до сумарного обсягу продажу цього ж то-вару всіма підприємствами.

В процесі дослідження ринку необхідно звернути увагу на зна-чні відмінності оцінки попиту на традиційні товари і нововведення (інновації) як принципово нових виробів, які не мають аналогів. За таких умов неможливо передбачити поведінку споживачів на ринку. Зокрема, необізнаність, консерватизм і звичайна недовіра до можли-востей нової продукції, невпевненість щодо технологічних, еконо-мічних і психологічних наслідків застосування новинки становлять досить серйозний бар’єр на шляху впровадження виробу на ринок. Тому на відміну від традиційної продукції, особливо харчової і легкої промисловості, в наукоємких інноваціях мають досліджуватись влас-не не попит і місткість ринку, а специфічні потреби споживачів на конкретну продукцію, до того ж не стільки сьогоденні, скільки май-бутні.

3. Аналіз виробництва і реалізації продукції