Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.7. Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

3.7. Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Одним із суттєвих завдань аналізу виробничої програми є вияв-лення і мобілізація резервів зростання обсягу виробництва продукції. Основними джерелами резервів зростання виробництва є

—        впровадження заходів науково-технічного прогресу;

—        створення додаткових робочих місць;

—        підвищення продуктивності праці за рахунок її інтенсифікації (суміщення професій, наукова організація праці, підвищення кваліфікації, розповсюдження передового досвіду тощо);

—        поліпшення використання робочого часу (скорочення ціло-денних і внутрішньозмінних втрат, непродуктивних втрат).

При пошуку резервів росту виробництва продукції слід на підста-ві структури витрат визначити характер виробництва (матеріалоєм-3. Аналіз виробництва і реалізації продукції

не, трудомістке, фондомістке), що дозволить сконцентрувати увагу на найсуттєвіші джерела.

Варто зазначити, що пошук резервів зростання обсягу виробни-цтва продукції має багато напрямків.

Тому зосередимо увагу на деяких із них.

Приріст продукції за рахунок створення додаткових робочих місць розраховується за такою формулою:

АПрм=РМ-\¥,            (3.14)

де АП — приріст продукції за рахунок створення нових робочих місць;

РМ — додаткові робочі місця;

W — очікуваний середньорічний виробіток робітника.

Приріст продукції за рахунок введення нового устаткування ви-значається за формулою

&П„„ = Ч„„ ■ В„,,       (3.15)

де АП   — приріст продукції за рахунок введення нового устаткування;

Чн   — час роботи заново введеного устаткування, маш-год;

Вн — очікуваний виробіток продукції за 1 маш-год заново введе-ного устаткування.

Приріст продукції за рахунок впровадження заходів НТП для вдосконалення технології і організації виробництва і праці (по засо-бах праці) визначається так:

АПнтп = ^\ТВ1 -^\ТВ0,        (3.16)

де ^Лтп — приріст продукції за рахунок заходів НТП для вдоскона-лення технології та організації виробництва і праці (по засобах пра-

ці);

Т — тривалість роботи устаткування, по якому впроваджуються заходи НТП, маш-год;

В0, В1 — виробіток продукції за 1 маш-год устаткування відповід-но до і після впровадження заходів НТП.

Приріст продукції за рахунок ліквідації втрат робочого часу ви-значається за такою формулою:

Частина II. Управлінський аналіз

АПт = ЧВ\¥г,  (3.17)

де кПт — приріст продукції за рахунок ліквідації втрат робочого часу;

ЧВ — втрати робочого часу за причинами, що залежать від під-приємства;

W — очікуваний середньогодинний виробіток.

Приріст продукції за рахунок зниження норм витрат сировини і матеріалів в результаті впровадження заходів НТП визначається за формулою:

А/7Д = } (Нд -Нп)рплдпл,   (3.18)

де А/7 — приріст продукції за рахунок зниження норм витрат сиро-вини і матеріалів в результаті впровадження заходів НТП;

Нл, Н — норми витрат сировини і матеріалів відповідно до і після впровадження заходів НТП;

р   — планова ціна одиниці сировини і матеріалів;

Г лл

q — плановий випуск продукції в натуральному вимірі з момен-ту впровадження заходу до кінця року.

Зростання обсягу виробництва за рахунок певних резервів до-цільно лише за умови існуючого попиту на продукцію.