Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.4. Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

3.4. Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Методика проведення, зразки таблиць, подані у попередніх параг-рафах стосуються поточного аналізу, який базується переважно на даних бухгалтерської і статистичної звітності і охоплює річний, квар-тальний і місячний період часу.

Частина II. Управлінський аналіз

Однак враховуючи, що сучасний світ живе в епоху постійних кардинальних і динамічних змін, результати поточного аналізу не дозволяють своєчасно прийняти необхідні управлінські рішення, які обумовлені новими обставинами зовнішнього і внутрішнього серед-овища. Адаптація до таких змін вимагає прийняття оперативних і ефективних рішень, постійного корегування того, що робиться і як робиться.

З урахуванням зростаючої потреби управлінців в оперативній ін-формації для прийняття своєчасних рішень в сучасних умовах відпо-відно зростає важливість оперативного аналізу.

Власне наявність результатів оперативного аналізу дозволяє під-вищити адаптивність підприємств до нових реальних умов, передусім зовнішнього середовища через такі функції управління, як плануван-ня, координація (регулювання), організація. Так, результати опера-тивного аналізу забезпечують можливість корегування оперативних і поточних планів.

Перевага оперативного аналізу полягає в його дієвості, тобто в можливості управлінців своєчасно втручатися в господарські проце-си для надання їм бажаної спрямованості.

При чіткому і різнобічному веденні оперативного обліку оператив-ний аналіз може охопити більшість показників, які характеризують ді-яльність підприємства: виробництво і реалізацію продукції; забезпе-ченість матеріальними і енергетичними ресурсами, комплектуючими і покупними виробами; якість продукції; розмір і динаміка виробничих запасів, готової продукції; виконання плану прибутку тощо.

В табл. 3.10 за даними підприємства з неперервним виробництвом наведений приклад проведення оперативного аналізу виконання пла-ну виробництва продукції у вартісному вимірі. За такою ж схемою можна проводити оперативний аналіз виконання плану виробництва з основних видів продукції у натуральному вимірі, виконання плану реалізації, зобов’язань з продукції у вартісному і натуральному ви-мірах тощо.

Як свідчать дані табл. 3.10, протягом перших шести днів з початку звітного періоду план виробництва продукції не виконувався. Однак, завдячуючи відповідним заходам, планове завдання на декаду було виконане на 100,5%, що дало можливість додатково виготовити про-дукції на 3000 грн.

3. Аналіз виробництва і реалізації продукції

Таким чином, щоденні результати оперативного аналізу віді-грають роль сигнальної системи, яка постійно сповіщає про стан до-сліджуваного об’єкта, що врешті-решт дозволяє органам управління своєчасно усунути негативні наслідки діяльності підприємства.

Таблиця 3.10

Виконання плану виробництва продукції

За добу           Наростаючим підсумком

 

Дата    за пла-ном, тис. грн факт., тис. грн           відхи-лення від плану, тис. грн (гр.3– гр.2)          в % до

плану

(гр.3:

гр.2)×100        за пла-ном, тис. грн факт., тис. грн           відхи-лення від плану, тис. грн (гр.7– гр.6)          в % до

плану

(гр.7:

гр.6)×100

1          2          3          4          5          6          7          8          9

1.05     60        57        -3        95,0     60        57        -3        95,0

2.05     60        58        -2        96,7     120      115      -5        95,8

3.05     60        59        -1        98,3     180      174      -6        96,7

4.05     60        61        +1        101,7   240      235      -5        97,9

5.05     60        62        +2        103,3   300      297      -3        99,0

6.05     60        60        —        100,0   360      357      -3        99,2

7.05     60        64        +4        106,7   420      421      +1        100,2

8.05     60        62        +2        103,3   480      483      +3        100,6

9.05     60        61        +1        101,7   540      544      +4        100,7

10.05   60        59        -1        98,3     600      603      +3        100,5

Разом  600      603      +3        100,5   —        —        —        —