Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

3.2. Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Оцінка напруженості плану здійснюється шляхом порівняння планового обсягу виробництва продукції з середньою потужністю:

Q

К =    пл 100,           (3.1)

N

пл

де К — коефіцієнт напруженості планового завдання; Qпл — обсяг виробництва продукції за планом;

Nпл — планова середня виробнича потужність підприємства.

Чим більший коефіцієнт напруженості планового завдання, тим краще передбачається використати виробничу потужність підприєм-ства.

Виконання плану і динаміка виробництва і реалізації продукції визначається шляхом порівняння фактичних (звітних) значень по-казників з плановими значеннями та даними попереднього періоду. Оцінюються абсолютні зміни (абсолютний приріст або зниження) та відносні зміни (темпи росту, приросту). Слід також визначити абсо-лютне значення 1% приросту.

Для оцінки статистичних характеристик динамічного ряду вироб-ництва або реалізації продукції розраховуються темпи росту і прирос-ту (базисні і ланцюгові), а також середньорічні показники (середньо-річний абсолютний приріст, середньорічні темпи росту і приросту).

Таблиця 3.1 Аналіз виконання плану і динаміки продукції

 

Вид продукції            Виробництво продукції, тис. грн    Абсолютне    Фактичне значення в %       Абсолютний розмір

 

            У

поперед.

періоді            у поточному періоді  відхилення від:          до        1% приросту від-носно:

 

           

            за планом       за

звітом

(фактич-

но)      плану (гр.З гр.2)        поперед.

періоду (гр.З гр.1)     плану

М.юоі [гр.2        )       поперед. періоду

[грЛ        )       плану (гр.2:100)         поперед.

періоду

(гр.1:100)

A         1          2          3          4          5          6          7          8          9

К         25        28        30        + 2       + 5       107,1   120,0   0,28     0,25

л          15        16        13        -3        -2        81,3     86,7     0,16     0,15

м         45        47        50        + 3       + 5       106,4   111,1   0,47     0,45

н          30        35        35        -          + 5       100,0   116,7   0,35     0,30

Разом  115      126      128      + 2       + 13     101,6   111,3   1,26     1,15

 

3. Аналіз виробництва і реалізації продукції

Аналіз виконання плану і динаміки виробництва продукції може здійснюватися за такою схемою (табл. 3.1).

Отже, як свідчать дані таблиці 3.1, в цілому за всіма видами про-дукції план виробництва виконаний на 101,6%. Понадпланово виго-товлено продукції на 2 тис. грн. У порівнянні з попереднім періодом обсяг продукції виріс на 11,3% (111,3 — 100), що у абсолютному ви-раженні становить 13 тис. грн. Кожен процент приросту продукції забезпечив у порівнянні з планом 1,26 тис. грн, а у порівнянні з по-переднім періодом 1,15 тис. грн.

Водночас слід звернути увагу на те, що продукції Л у порівнянні з планом було виготовлено усього на 81,3%, а у порівнянні з попере-днім періодом — на 86,7%. В результаті недодано продукції відповід-но на 3 тис. грн і 2 тис. грн. Це вимагає ретельної перевірки причин зниження виробництва зазначеної продукції.

В ринкових умовах великого значення набуває оцінка виконання договірних зобов’язань, яка може бути здійснена двома методами.

Перший метод передбачає оцінку виконання договірних зобо в’язань на підставі обсягу недопоставленої продукції; другий — передбачає ви-користання методу заліку. Згідно з останнім в залік зараховується фак-тичне постачання продукції, але не вище договірного, тобто із значень договірного і фактичного постачання в залік зараховується менше.

Проміжні розрахунки для оцінки виконання договірних зобо-в’язань наведені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Проміжні розрахунки для оцінки виконання договірних зобов’язань

тис. грн

 

Вид продукції            Постачання    Недопоставлено

продукції

– (гр.2–гр.1)   Зараховано у ви-конання договірних зобов’язань

 

            за договором фактично       

           

 

А         1          2          3          4

К         25        27        -          25

Л         15        12        3          12

М        40        45        -          40

Н         30        30        -          30

Разом  110      114      3          107

Частина II. Управлінський аналіз

 

За першим методом виконання договірних зобов’язань розрахо-вується за формулою

І       =^д         ^»L.100=^—      —4^L          100,     (3.2)

д.з .        0д     5>1

де   Ідз — показник виконання договірних зобов’язань;

Q,— загальний обсяг постачання продукції за договором; Q — загальний обсяг недопоставленої продукції.

Ідз =—100 = 97,3%.

110-3 110

За методом заліку виконання договірних зобов’язань розрахову-ється за формулою:

Ід   =—   -100 = =      100,     (3.3)

Од       2JP.1

де Оза — зараховано продукції у виконання плану договірних зобо-в’язань в цілому по всьому асортименту продукції.

107

Ід .   = 100 = 97,3%.

з.    110

Таким чином, внаслідок недопоставки продукції Л договірні зобов’язання виконані на 97,3%.

Виконання договірних зобов’язань слід оцінювати як комплек-сний показник, який враховує крім вартісних об’ємних показників також якість продукції, асортимент продукції, строки постачань.

На завершальному етапі слід визначити причини і винуватців зриву договірних зобов’язань по всіх позиціях (обсяг, асортимент, якість, строки).

Аналіз виконання плану, зобов’язань і динаміки з продукції про-водиться в порівнянних цінах, оскільки лише за таких умов можна оцінити об’єктивні зміни обсягу виготовленої або реалізованої про-дукції. Якщо в розпорядженні аналітика є в наявності обсяг продук-ції у діючих цінах (pq, дер — ціна одиниці продукції, а q — кількість одиниць продукції у натуральному вимірі), то для приведення обсягу продукції у порівнянні ціни, необхідно наявні дані поділити на індекс цін (pq:i ).

Оцінювання впливу змін фізичного обсягу і середніх цін на зміну обсягу окремих груп однорідної продукції

 

Таблиця 3.3

 

X

 

 

 

 

Групи однорід-ної про-

дукції   Попередній період    Звітний період          Середня ціна Відхилення вартості про-дукції у звіт-ному періоді у порівнянні 3

поперед., тис. грн

(гр.4 гр.2)       В тому числі під впливом змін:

 

            кіль-

кість,

шт.      вартість

продукції

у діючих

цінах,

тис. грн          кіль-

кість,

шт.      вартість

продукції

у діючих

цінах,

тис. грн          поперед.

період

тис. грн

(гр.2:гр.1)       звітний

період,

тис. грн

(гр.4:гр.З)      

            фізичного

обсягу,

тис. грн.

(гр.З

гр.1)х

х гр.5   середньої

ціни, тис. грн.

(гр.6 гр.5)х

х гр.З

A         1          2          3          4          5          6          7          8          9

К         10        15,0     12        16,8     1,5       1,4       1,8       3,0       -1,2

Л         12        12,0     15        16,5     1,0       1,1       4,5       3,0       1,5

М        8          6,4       7          4,9       0,8       0,7       -1,5     -0,8     -0,7

н          15        27,0     16        30,4     1,8       1,9       3,4       1,8       1,6

Разом  -          60,4     -          68,6     -          -          8,2       7,0       1,2

 

a S -d о с\ я

S

a

н

Я -d о й *< и a

Частина II. Управлінський аналіз

За даними вартості продукції у діючих цінах за різні періоди мож-на оцінити вплив цін і обсягу продукції у натуральному вимірі на змі-ну вартості продукції (табл. 3.3).

Аналогічно схемам проведення аналізу обсягу виробництва про-дукції проводиться аналіз реалізованої продукції.

При аналізі реалізованої продукції слід оцінити вплив окремих елементів, які визначають її обсяг.

Для цієї мети попередньо складаються баланси продукції.

Якщо виручка від реалізації продукції розраховується за відван-таженою продукцією (метод нарахування), то баланс продукції має такий вигляд:

ЗГп + В = Р + ЗГк,    (3.4)

де  ЗГп, ЗГк — залишки готової продукції на складі і в дорозі відповід-но на початок і кінець періоду;

В — обсяг виготовленої продукції у звітному періоді;

Р — обсяг реалізованої продукції.

Звідси виручка від реалізації становить:

Р = В + ЗГп — ЗГк.   (3.5)

Якщо виручка від реалізації визначається після оплати відванта-женої продукції (касовий метод),то товарний баланс можна записати так:

ЗГп + В + ЗВп = Р + ЗГк + ЗВк,      (3.6)

де ЗВп, ЗВк — залишки відвантаженої продукції неоплачені покупцем відповідно на початок і кінець періоду.

Із формули (3.6):

Р = ЗГп + В + ЗВп — ЗГк — ЗВк.   (3.7)

Для оцінки впливу факторів на величину реалізованої продукції розглянемо баланс продукції на підставі умовних даних (табл. 3.4).

На підставі попередньої таблиці можна оцінити виконання плану з реалізації продукції (табл. 3.5)

Як свідчать дані таблиці 3.5, фактичний випуск продукції випе-редив обсяг реалізованої продукції, що пов’язано зі зростанням за-лишків готової продукції на складі і відвантаженої. За результатами

3. Аналіз виробництва і реалізації продукції

аналізу необхідно з’ясувати причини, що зумовили зростання залиш-ків готової продукції, і розробити заходи щодо усунення таких недо-ліків.

Таблиця 3.4

Баланс продукції

тис. грн

 

Показник        Звітний період          Абсолютне від-хилення від пла-ну (гр.2–гр.1)

 

            за планом       фактично       

 

А         1          2          3

1. Залишки готової продукції на складі і відвантаженої на початок періоду      500      450      - 50

2. Випуск продукції в цінах плану  60000  65500  +5500

3. Залишки готової продукції на складі і відвантаженої на кінець періоду         400      600      +200

4. Реалізована продукція (р.1 + р.2 — р.3) 60100  65350  5250

Таблиця 3.5

Оцінка виконання плану з реалізації продукції

 

Показник        Звітний період, тис. грн       Процент

виконання плану

(гр.2:гр.1) 100

 

            за планом       фактично       

 

А         1          2          3

1. Випуск продукції   60000  65500  109,2

2. Зміна залишків готової про-дукції           - 100   + 150  

3. Обсяг реалізованої продук-ції (р.1–р.2)  60100  65350  108,7

Частина II. Управлінський аналіз