Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Організація економічного аналізу та йогоінформаційне забезпечення : Економічний аналіз : Бібліотека для студентів

2.3. Організація економічного аналізу та йогоінформаційне забезпечення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 

Загрузка...

Успішне вирішення задач економічного аналізу потребує чіткої організації проведення аналітичної роботи.

У відповідності зі змістом економічного аналізу організацію ана-літичної роботи можна звести до таких основних положень:

—        розробка програми повного, комплексного, системного ана-лізу діяльності підприємства або плану тематичного ана-лізу окремих сторін з визначенням об’єктів, мети, складу, послідовності вивчення всіх питань аналізу і термінів ви-конання;

—        формування групи спеціалістів, які здійснюють економічний аналіз з визначенням конкретних виконавців на рівні окремих підрозділів і в цілому по підприємству;

—        використання всіх джерел інформації (бухгалтерська, опера-тивна і статистична інформація), позаоблікова інформація, дані планування тощо, а також перевірка і контроль достовір-ності інформації;

—        широке використання в аналітичній роботі сучасних техніч-них і програмних засобів;

—        вирішення в процесі аналітичної роботи основних завдань економічного аналізу (оцінка ступеня виконання плану і за-вдань; виявлення і реалізація резервів виробництва, недоліків в роботі підприємства і окремих підрозділів, зіставлення до-сягнутих результатів з витратами; узагальнення результатів аналізу; розробка заходів для усунення недоліків);

2. Методологія економічного аналізу

— складання аналітичної записки за результатами аналітичної роботи та передача її керівництву для розробки і прийняття управлінських рішень.

Організація аналітичної роботи складається із декількох етапів.

На першому, підготовчому етапі розробляються плани та програ-ми аналізу, визначається мета аналізу, вибирається методика, форму-ється група виконавців і розподіляються обов’язки між ними. План проведення аналітичної роботи складається на рік. В програмі визна-чаються етапи робіт, строки їх виконання, відповідальних виконавців.

На першому етапі визначаються форми участі функціональних підрозділів у виконанні розробленої програми робіт. Цей етап завер-шується попереднім ознайомленням з системою показників, що все-бічно характеризують діяльність підприємства.

Другий етап передбачає окремі уточнення плану робіт, розроб-леного на першому етапі. У відповідності з уточненим планом здій-снюється збір інформації, формується інформаційна база. Зібрана ін-формація систематизується, перевіряється на достовірність, певним чином групується, класифікується.

Третій етап аналітичної роботи, який є по суті основним етапом, передбачає обробку первинної інформації у відповідності з методи-кою економічного аналізу. На цьому етапі перевіряється ступінь ви-конання плану (зобов’язань), оцінюється динаміка основних показ-ників, зіставляється досягнутий результат з витратами, виявляються і оцінюються резерви виробництва, розраховується ефективність ви-користання трудових і матеріальних ресурсів.

Четвертий етап передбачає проведення підсумкової оцінки ре-зультатів аналізу. На цьому етапі результати роботи оформляються у вигляді аналітичних записок, таблиць, графіків, діаграм.

П’ятий етап — розробка заходів щодо усунення недоліків, ефек-тивного використання поточних і перспективних резервів виробни-цтва. Всі матеріали аналітичної роботи передаються керівництву під-приємства для вироблення і реалізації управлінських рішень, в яких повинні приймати участь і представники групи аналітиків.

Вдосконалення організації аналітичної роботи повинно здійсню-ватися у напрямку посилення технічної оснащеності виконавців, ви-користання методичного апарату, який би відповідав сучасним умо-вам управління, підвищення оперативності проведення робіт.

Частина I. Основи теорії економічного аналізу

Ефективність результатів економічного аналізу багато в чому визначається обсягом, повнотою і достовірністю економічної інфор-мації.

Джерелами інформаційного забезпечення економічного аналізу служать плани, нормативи, зобов’язання (контракти, договори, дер-жавне замовлення), звітна, облікова, позаоблікова інформація, кон-структорська, технологічна інформація, доповідні записки тощо.

Позаоблікова інформація включає матеріали ревізій, аудиту, ви-робничих нарад, конференцій, преси, спостережень, обстежень.

Нормативи являють собою систему норм. Вони повинні бути прогресивними, що досягається їх динамічністю, науковою обґрун-тованістю, а також враховувати досягнення передових підприємств.

Найбільш повно і узагальнено результати діяльності підприєм-ства відображаються у формах бухгалтерської і статистичної звіт-ності.

Крім бухгалтерської статистичної інформації, в економічному аналізі значне місце посідають дані оперативного обліку, які станов-лять основу інформаційної бази оперативного аналізу.

Безперервність і динамізм змін, характерних для ринкової еко-номіки, обумовлюють пошук нових напрямків аналізу і відповідного розширення джерел інформації.

Так, в маркетингових дослідженнях, як складової частини су-часного економічного аналізу, вкрай необхідно використовувати по можливості інформацію фірм-конкурентів, яка міститься в доповід-ях, рекламних матеріалах, матеріалах конференцій, симпозіумів.

Важливими джерелами інформації є дисертації, збірники науко-вих праць, виставки, презентації, ярмарки, монографії, публікації в газетах і журналах.

До інформації, яка використовується в економічному аналізі, ви-суваються такі вимоги:

—        точність і достовірність даних;

—        порівнянність звітних, планових і базових даних.

—        репрезентативність (при вибірковому аналізі результати по-винні з незначними відхиленнями характеризувати весь об’єкт дослідження).

Перевірка достовірності інформації здійснюється за допомогою арифметичного і логічного контролю даних, а також дотримання

2. Методологія економічного аналізу

єдиної методології формування планових, звітних і базисних показ-ників.

В сучасному комп’ютеризованому світі важливого значення на-буває автоматизація перевірки достовірності інформації, обробка да-них за заздалегідь розробленими алгоритмами і програмами та роз-друкування аналітичних таблиць і графіків на ПЕОМ.