Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Основні завдання курсу історії політичних вчень : Історія політичних вчень : Бібліотека для студентів

3. Основні завдання курсу історії політичних вчень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

магниевый скраб beletage

Курс історії у вищих навчальних закладах має своїм завданням озброїти студентів знанням історії виникнення і розвитку основних напрямів політичної ідеології на всіх етапах розвитку суспільства, знанням історії появи нових передових політичних ідей. Цей курс повинен на конкретних історичних фактах показати службову роль політичних ідей про державу, право, про політичні організації суспіль-ства в цілому. Політичні погляди, ідеї, теорії виникли в класовому суспільстві. При первіснообщинному устрої, де не було класів, не було держави, не було права, не було політики, — не було і не мог-ло бути політичних і правових поглядів і теорій.

В суспільстві, розділеному на рабів і рабовласників, базис рабо-власницького устрою визначав характер політичних ідеалів класів, що борються в суспільстві. Рабовласники могли утримувати в підко-ренні великі маси рабів і обездоленого, розореного вільного насе-лення лише шляхом жорстокого терору. Рабовласницька держава, і насамперед його армія, була знаряддям цього придушення. В арсеналі

 

Розділ І ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ ЯК НАУКА

 

засобів, за допомогою яких рабовласники стародавніх країн — Ки-таю, Індії, Вавилону, Єгипту, стародавньої Греції та Риму — трима-ли у вузді рабів, була й ідеологічна зброя. Зрозуміло, що існували суперечності між окремими групами рабовласників, але в корінних питаннях ідеологія рабовласників була єдиною.

На зміну рабовласницькому ладу прийшов феодальний, рабо-власницька держава була замінена феодальною. Поглядам феодалів, їх волі стали відповідати політичні і правові установи феодального ладу, основою якого була феодальна власність на землю.

Політичні теорії духовних і світських феодалів створювались і поширювались насамперед для прищеплення трудящим масам дум-ки про непорушність кріпосницьких відносин. Пануючою ідеологі-єю у феодальному суспільстві була релігія. Церква була крупним феодалом, мала величезні земельні багатства, грошові та інші засо-би, була монополістом в усіх галузях розумового життя. В ті часи політика і юриспруденція, як і інші науки, перетворилися в прості галузі богослов’я, бо основу цих наук складали ті ж принципи, які розвивали богослови. Догмати церкви одночасно стали й політич-ними аксіомами, а біблейські тексти мали у будь-якому суді силу закону.

Церква і світські феодали вогнем і мечем боролися проти анти-феодальних ідей. На вогнищах інквізиції, в застінках феодальних кня-зів та імператорів гинули ті, хто осмілювався підняти голос протесту проти феодального устрою і релігійного світогляду. Проте ці заходи не зупинили і не могли зупинити прогресивних суспільно-політичних думок, необхідність яких була обумовлена ходою історії.

В міру дальшого розвитку продуктивних сил і перетворення фео-дальних виробничих відносин в їх гальмо, стали все більше по-ширюватися нові, передові ідеї і теорії, спрямовані проти феодаліз-му. Буржуазія, кровно заінтересована у знищенні феодальних поряд-ків і відносин, виступає носієм цих передових ідей, очолює боротьбу з феодальним режимом. Буржуазні ідеологи знімали ореол святості з

 

Безродний Є. Ф., Уткін О. І. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

 

пануючої в суспільстві релігійної ідеології, проголосили наявність у людини природних і невідчужуваних прав. Антифеодальні ідеї і тео-рії мали велике значення в боротьбі проти феодалізму і забезпечили перемогу буржуазних революцій, нових капіталістичних виробни-чих відносин.

Отже, базис рабовласницького устрою має свої політичні по-гляди і теорії, базис феодального устрою — свої, капіталістичний — свої, соціалістичний — свої. Звідси витікає, що періодизація історії політичних вчень повинна будуватись стосовно історії суспільства в цілому, тобто до історії зміни одного типу виробничих відносин, од-ного базису другим. Цим визначається структура курсу історії полі-тичних вчень.

 

Розділ ІІ ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ