Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Передова політична думка в Болгарії : Історія політичних вчень : Бібліотека для студентів

2. Передова політична думка в Болгарії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

магниевый скраб beletage

У першій половині ХІХ ст. Болгарія перебувала під чоботом султанської феодально-деспотичної Туреччини, ставши великим галь-мом на шляху економічного і культурного розвитку Болгарії, над

 

Розділ ХХІІ ПОЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ В ЗАХІДНИХ І ПІВДЕННИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇНАХ У ХІХ СТ.

 

якою нависла реальна загроза самого існування болгарського народу в якості самостійної нації. Турецькі власті протягом віків докладали немало зусиль до того, щоб отуречити болгарський народ, проводи-ли грубу асиміляторську політику. Турецьке панування в Болгарії викликало незадоволення, наростання національно-визвольного руху, хвилю стихійних селянських повстань. Політичне становище в країні характеризувалося назріванням революційної ситуації. Тільки народна революція могла вирішити головну мету національно-виз-вольного руху в Болгарії: знищення варварських феодально-кріпос-ницьких порядків, повалення турецького гніту і утворення незалеж-ної демократичної болгарської національної держави.

Головними рушійними силами національно-визвольного руху були болгарське селянство і міська біднота. Що стосується болгарсь-кої буржуазії, то вона схильна вести політику змови з турецькими гнобителями, політику зради національних інтересів.

Справжніми виразниками інтересів трудящих мас, глашатаями ідеї народної революції для досягнення соціального і національного розкріпачення багатостраждального народу явились такі передові мислителі, як Василь Левський і Христо Ботєв. Василь Левський (1837–1873) був прихильником всенародного повстання проти туре-цького панування з метою ліквідації феодальних порядків і утворен-ня Болгарської Народної Республіки. Левський, виступаючи за широку народну революцію, всіляко попереджував проти неоргані-зованих та одиноких виступів окремих загонів болгарських повстан-ців, вважаючи, що успішну революційно-визвольну боротьбу можуть вести лише великі, централізовані, добре законспіровані революцій-ні організації. Левський розпочав велику революційну діяльність, став крупним організатором народного повстання проти турок і бол-гарської буржуазії.

Видатним мислителем був поет Христо Ботєв (1848–1876), на якого великий вплив зробила революційна Одеса, де він вчився в 1863–1866 рр. Тут він встановив зв’язки з російською революційною

 

Безродний Є. Ф., Уткін О. І. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

інтелігенцією. В 1867 р. виключений із гімназії за свободомислен-ня Ботєв повертається на батьківщину, де цілком віддає всі сили і здібності справі боротьби за визволення Болгарії. Через переслі-дування властей він емігрував у Румунію, почав видавати газети «Слово болгарських емігрантів» і «Прапор», на сторінках яких виступає з рядом блискучих, насичених революційним духом публіцистичних статей. У 1874 р. Ботєв очолив революційний центральний комітет, що вів енергійну підготовку повстання про-ти турецького гніту. 1876 р. Ботєв загинув у боях болгарських ре-волюціонерів проти турецьких каральних загонів. В його працях червоною ниткою проходить думка про те, що антинародна сут-ність політики болгарських імущих класів, феодалів-кріпосників і крупної торговельно-промислової буржуазії може бути ліквідова-на тільки шляхом народної революції і Болгарія може стати само-стійною державою.

Формуючи програму народної революції, рушійною силою якої повинно бути селянство, Ботєв вважав, що безпосереднім результа-том революції стане створення уряду. Цей уряд, спираючись на тру-дящі маси, здатний здійснити докорінні суспільні перетворення і по-будувати соціальну республіку.

Х. Ботєв постійно підкреслював значення систематичної пропа-ганди ідей революційної боротьби серед широких народних мас і особливо ролі і значення свідомого керівництва революційним рухом, його організації і спрямування по правильному шляху. «Що заважає нашому народу скинути з шиї ярмо турецького деспотизму? — писав Ботєв. — Відсутність сили, коштів, патріотизму, революційної пропаганди? Історія нашого господарювання, окремих наших по-встань і тієї допомоги, котру ми багато раз надавали народним по-встанням, що проходили біля нас, досить ясно показує, що у нас є і сили, і кошти, і патріотизм, але недістає широкої пропаганди, необ-хідної для того, щоб зв’язати окремі розрізнені революційні виступи місцевого характеру воєдино, дати їм відповідний напрям і вказати

 

Розділ ХХІІ ПОЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ В ЗАХІДНИХ І ПІВДЕННИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇНАХ У ХІХ СТ.

 

мету, до якої необхідно прагнути. Ось чого недістає нашому народу! Ось те святе, благородне діло, за котре треба серйозно взятися».

У своїх статтях і в практичній діяльності Ботєв послідовно і не-ухильно боровся за те, щоб в Болгарії була організована «сітка рево-люційних комітетів з їх пропагандою, котра б давала тон і напрям кожній обдуманій народній демонстрації…, котра об’єднувала б ре-волюційні сили народу, дала їм напрям і визначила час повстання». Ботєв вважав наявність бойової революційної організації однією з основних умов успіху народної революції.

Болгарський революціонер гостро критикував буржуазну лже-демократію, викривав лицемірство західноєвропейських буржуазних лібералів, котрих називав «цивілізованими європейськими вовка-ми». На його Ботєва, тільки революція могла б позбавити робітни-чий клас і селянство Болгарії, як і всієї Європи, від експлуатації. Суспільно-політичні погляди Х. Ботєва відображають революційно-демократичний напрям політичної думки. Йому належить чільне місце в скарбниці політичної думки Болгарії ХІХ ст.