Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРИКЛАД 10.1 : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

ПРИКЛАД 10.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

У Японії, наприклад, на відміну від звичайної торгівлі, що пе-реживає занепад, система замовлень товарів за телефоном і доставления їх поштою завойовує все більше покупців, на яких впливає реклама по радіо і телебаченню. Радіо не до-зволяє, звичайно, уявити товар зорово, але якщо про його якість говорить відома людина, звучить знайомий слухачам голос — реакція на передачу позитивна. Ще в 1970-х pp. японські фірми посилкової торгівлі, об’єднавшись із газетни-ми видавництвами і телевізійними компаніями, проголосили спільний девіз: «Наші ціни нижчі, а якщо ви недостатньо за176

 

доволені, то просто поверніть товар». Лише 1 % проданих у такий спосіб товарів повертається назад, тоді як з рекламо-ваних іншими каналами — 3-5 %. За каталогами з переси-лання поштою в країні, де сходить сонце, замовляється бли-зько 46 % товарів, за рекламними оголошеннями в газетах — 25 %, під впливом телереклами — 5 %, радіо — 1,8 %. Сьо-годні близько 200 фірм посилкової торгівлі входять до складу Японськоїасоціації прямого маркетингу.

Розглянемо класифікацію роздрібних підприємств-посеред-ників на основі декількох вихідних параметрів: рівень обслугову-вання, пропонований товарний асортимент, відносна увага до цін, характер торговельного приміщення, приналежність магази-ну і різновид концентрації магазинів.

Рівень обслуговування. Є чотири типи торговельних підпри-ємств із різним рівнем пропонованих споживачам послуг обслу-говування: роздрібні магазини самообслуговування, роздрібні торговельні підприємства з вільним добором товарів, роздрібні торговельні підприємства з обмеженим обслуговуванням і роз-дрібні торговельні підприємства з повним обслуговуванням.

Роздрібні магазини самообслуговування. Сьогодні їх послуга-ми користуються представники всіх прошарків суспільства, осо-бливо при придбанні товарів повсякденного попиту і деяких то-варів попереднього вибору.

Роздрібні торговельні підприємства з вільним добором това-рів мають продавців, до яких при бажанні можна звернутися по допомогу.

Роздрібні торговельні підприємства з обмеженим обслугову-ванням забезпечують покупцю більш високий рівень допомоги з боку торговельного персоналу, оскільки в таких магазинах про-дають більше товарів попереднього вибору і покупцям потрібно більше інформації.

Роздрібні торговельні підприємства з повним обслуговуван-ням, такі, як фешенебельні універмаги, мають продавців, що го-тові особисто допомогти покупцю на всіх етапах процесу пошуКУ Пр^^аниЙв^Тасортимент. За пропонованим то-варним асортиментом розрізняють такі торговельні заклади: ба-калійні, гастрономічні, винні, меблеві магазини тощо.

Спеціалізовані магазини пропонують вузький асортимент то-варів значної насиченості. Прикладами спеціалізованих роздріб-них підприємств можуть бути магазини одягу, спорттоварів, меб-леві, квіткові і книгарні. Останнім часом поширення спеціа177

 

лізованих магазинів пов'язане із бумом торгових центрів, що звичайно складаються з одного-двох універмагів і безлічі спеціа-лізованих магазинчиків.

Універмаги пропонують кілька асортиментних груп товарів — звичайно одяг предмети домашнього побуту, господарські това-ри. Кожною асортиментною групою займається спеціальний від-діл універмагу на чолі із своїми закупниками або торговцями.

Примітка. Деякі фахівці вважають, що універмаг виріс на ос-нові магазину змішаних товарів (оскільки в ньому торгують товарами декількох асортиментних груп). На погляд інших, універмаг — спадкоємець магазину текстильних товарів (оскільки багато засновників універмагів у минулому були власниками магазинів текстильних товарів). Першим в історії універмагом вважається «Бон марші», заснований у Парижі в 1852 р. Він увів у практику торгівлі чотири новаторських принципи: 1) низькі націнки і прискорений обіг товарів, 2) ви-значення і виставлення на загальний огляд цін товарів, 3) заохочення покупців до спокійного огляду товарів без усякого тиску на них або зобов’язання здійснення покупки, 4) лібера-льне ставлення до розбору скарг.

Універсами — це порівняно великі підприємства самообслу-говування, розраховані на повне задоволення потреб споживачів у продуктах харчування, миючих засобах і товарах для утриман-ня будинку.

Магазини товарів повсякденного попиту знаходяться у безпо-середній близькості від житлового району, відкриті допізна всі сім днів на тиждень і пропонують обмежений асортимент ходо-вих товарів повсякденного попиту.

Примітка. У сфері роздрібної торгівлі товарами повсякден-ного попиту нещодавно з’явилися так звані «продовольчі бензоколонки». На станції техобслуговування клієнт може купити близько сотні товарів повсякденного попиту (хліб, мо-локо, тютюнові вироби, каву, безалкогольні напої тощо), роз-плачуючись за них за допомогою кредитної картки, виданої нафтовою компанією.

Відносна увага до цін. Більшість магазинів пропонують това-ри за середніми цінами із звичайним рівнем послуг для спожива-чів. Ряд магазинів пропонують товари і послуги підвищеної якос-ті і за більш високими цінами. I навпаки, магазини знижених цін продають товари за цінами нижче звичайних, оскільки організу178

 

ють свою діяльність з мінімальними витратами і пропонують ме-нше послуг і менш високої якості.

Характер торговельного приміщення. Хоча переважну бі-льшість товарів і послуг дотепер продають у магазинах, позама-газинна роздрібна торгівля набагато випереджає магазинну за темпами зростання. У даний час спостерігається зростання заоч-ної роздрібної торгівлі, коли споживачі замовляють товари за до-помогою своїх персональних комп'ютерів і одержують покупки,

НЄ пРїлИежнктаьИНмагазину. Роздрібні торговельні заклади класифікуються також за ознакою їх приналежності. Більшість магазинів є незалежними, однак зустрічаються і ряд інших форм власності: корпоративні мережі, добровільні мережі, кооперативи роздрібних торговців, споживчі кооперативи, організації власни-ків привілеїв і роздрібні конгломерати.