Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.1 Поняття та економічна сутність роздрібної торгівлі у системі маркетингу : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

10.1 Поняття та економічна сутність роздрібної торгівлі у системі маркетингу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

Кінцевою ланкою, що замикає ланцюг господарських зв'язків у процесі руху товарів від виробника до споживача, є роздрібна торгівля — діяльність суб'єктів товарного ринку з продажу товарів і послуг безпосередньо споживачу з метою отримання прибутку. При роздрібній торгівлі матеріальні ресур-си переходять із сфери обігу до сфери колективного, особистого, індивідуального споживання, тобто стають власністю покупця. Відбувається це за допомогою купівлі-продажу, тому що спожи-вачі здобувають потрібні їм товари в обмін на грошові кошти.

Примітка. У структурі роздрібного товарообігу в даний час співвідношення продовольчих і непродовольчих товарів віт-чизняного й імпортного виробництва майже однакове. Дже-релами надходження товарної продукції до роздрібної торго-вельної мережі є підприємства сільського господарства та АПК (30 % загального обсягу), підприємства оптової торгівлі (34 %), фізичні особи (19 %), інші джерела (17 %).

Для роздрібної торгівлі характерні такі ознаки:

•          вона є самостійною, ініціативною, здійснюваною на власний ризик діяльністю юридичних осіб та громадян з метою отриман-ня прибутку;

•          головним змістом торговельної діяльності є продаж товарів, при цьому можуть виконуватися супутні роботи й надаватися різноманітні послуги. До супутніх робіт належать фасування, пакування, підгонка тощо. Послуги роздрібної торгівлі доволі чисельні, наприклад догляд за дітьми, подарункове оформлення покупок, доставка покупок тощо;

•          товари реалізуються безпосередньо громадянам або іншим кі-нцевим споживачам для особистого некомерційного використання;

•          товари реалізуються за готівку або іншими, прирівненими до неї платіжними засобами (кредитні картки банків, перераху-вання з рахунків вкладників банків тощо);

 

•          у роздрібній торгівлі можуть продавати лише товари певно-го асортименту (продовольчі та непродовольчі товари, горілчані та тютюнові вироби, лікарські засоби та вироби медичного при-значення, деякі хімічні речовини, транспортні засоби та номерні агрегати, ювелірні вироби, окремі види зброї, боєприпасів і спе-ціальних засобів, деякі інші товари). Цей асортимент вужчий, ніж в оптовій торгівлі, але набагато ширший, ніж у сфері громадсько-го харчування;

•          для роздрібної торгівлі важливим є наявність торгового міс-ця. Під торговим місцем розуміють відокремлене, спеціально об-ладнане місце для здійснення роздрібного продажу товарів з обов'язковим дотриманням чинних правил торговельного обслу-говування населення та порядку розрахунків із покупцями;

•          роздрібна торгівля ґрунтовно регламентована законодавчи-ми та нормативно-правовими актами;

•          договори купівлі-продажу в роздрібній торгівлі мають пуб-лічний характер. Публічним є договір, в якому одна сторона — підприємець перебрала на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору однакові для всіх спожи-вачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Під-приємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладання публічного договору, якщо інше не передбачено законом. Він також не має права відмовитися від укладання публічного договору за наявності в нього можливості надання споживачеві відповідних товарів (послуг). Пропозиція укласти договір (оферта) надходить від продавця, який демон-струє товар або оголошує про його продаж і вказує продажну ці-ну. Ця пропозиція (так звана публічна оферта) адресується всім і кожному, а угода досягається лише у разі, коли покупець став на цю пропозицію, або коли сторони в належній формі досягли зго-ди стосовно всіх істотних умов договору;

•          Цивільним кодексом України та спеціальними законодавчими і нормативно-правовими актами про захист прав споживачів визна-чені додаткові правові можливості фізичних осіб — покупців, не передбачені в загальних правилах купівлі-продажу: отримання га-рантій належної якості та безпеки товарів; необхідної, доступної та достовірної інформації про якість, кількість і асортимент товарів; відшкодування збитків, завданих неякісними товарами тощо.

Суб'єкти господарювання (підприємці) можуть здійснювати торговельну діяльність лише після державної реєстрації їх як суб'єктів підприємницької діяльності, a у випадках, передбаче161

 

них законодавчими актами, за наявності в них спеціального до-зволу (ліцензії) на торгівлю окремими видами товарів.

У роздрібній торгівлі знайшли своє відображення процеси, що відбуваються в країні. Результатом ринкових перетворень в пер-шу чергу стала повна демонополізація роздрібної торгівлі, яка сприяла формуванню класу власників, розвитку конкурентного середовища. Різноманіття завдань торгівельних підприємств на споживчому ринку об’єктивно вимагає формування відповідної інфраструктури торгівлі, здатної розв'язувати ці завдання.

Примітка. У результаті масової приватизації об'єктів роздрі-бної торгівлі значна частина державної власності перетвори-лася на приватну або колективну. Приватизація здійснюва-лася на основі оренди з викупом (44 %), за конкурсом (39 %), на аукціоні (11 %). Близько 70 % загального обсягу роздріб-ного товарообігу в даний час припадає на підприємства не-державного сектору.

Роздрібна торгівля здійснює продаж товарів:

♦          населенню для особистого та індивідуального споживання;

♦          підприємствам, організаціям, установам для колективного користування.

♦          загальному вигляді роздрібна торгівля здійснює ряд функцій:

 

♦          дослідження кон'юнктури товарного ринку;

♦          визначення попиту та пропозиції на конкретні види товар-ної продукції;

♦          пошук товарів, необхідних для роздрібної торгівлі;

♦          пошук постачальників і раціональних шляхів руху товарів;

♦          оплата товарів, прийнятих від постачальників;

♦          відбір, приймання, сортування, збереження, пакування, ма-рк♦вання товару;

♦          формування раціонального товарного асортименту;

♦          надання відповідних послуг постачальникам, посередни-кам, споживачам;

♦          надання покупцям інформації про реалізовані товари.

На споживчому ринку головними діючими особами виступають споживачі, які купують товари для особистого споживання й некоме-рційного використання та суб'єкти господарювання, які здійснюють господарсько-торговельну діяльність у формі роздрібної торгівлі.