Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
I. Плата органіязаторам виставки-ярмарку: : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

I. Плата органіязаторам виставки-ярмарку:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

•          плата за виставкову площу;

•          реєстраційний внесок;

•          плата за додаткові послуги

II. Витрати на персонал:

•          добові та доплати;

•          витрати на проживання;

•          витрати на дорогу;

•          одяг для виставки;

•          оплата тимчасових працівників;

•          інші

 

III. Витрати на експонати:

•          демонстраційні моделі;

•          транспорт;

•          зберігання, страхування;

•          інші

IV. Витрати

на створення

і забезпечення

роботи стенда:

•          проектування стенда;

•          виготовлення елементів стенда;

•          транспортування елементів стенда;

•          облаштування стенда;

•          охорона стенда;

•          придбання стенда;

•          інші

 

V. Витрати на інформаційно-рекламні заходи: поліграфічна продукція рекламні сувеніри, проби, зразки; проведення презенгацій, семінарів, конференцій тощо; розважальні заходи; інші

Рис. 9.1. Основні елементи кошторису витрат експонента на участь у виставці-ярмарку

Після закриття виставки-ярмарку визначають фактичну суму витрат і оцінюють результативність участі в ній.

 

Підготовку до виставки-ярмарку починають задовго до її від-ьфиття. Вона передбачає цілу низку підготовчих заходів — від ви-бору виставки-ярмарку і формування кошторису до перевірки ви-ставкового обладнання, експонатів, виставкової інформації, рекламних матеріалів тощо. Важливу роль на цьому етапі відіграє комплектування групи працівників для роботи на виставці — так званий «персонал стенда», та призначення її керівника. На них по-кладається відповідальність за організацію і здійснення участі у ви-ставці-ярмарку та забезпечення реалізації мети цього заходу.

Роботу під час виставки-ярмарку координує керівник стенда. Вона спрямована на максимально ефективне використання всіх засобів комунікації для залучення відвідувачів, максимізацію кі-лькості замовлень, оцінку кон'юнктури та перспективу продажів, налагодження контактів із потенційними клієнтами. Однією з го-ловних функцій персоналу стенда має бути робота з відвідувача-ми, вивчення їхньої реакції та загальної поведінки, оцінювання зауважень та оперативне усунення недоліків.

Шслявиставкова діяльність охоплює тривалий час після за-криття виставки-ярмарку й передбачає оброблення інформації, отриманої на виставці, та подальшу роботу з відвідувачами. При цьому класифікуються й оцінюються угоди, які були укладені; відповідно до взятих зобов'язань проводять розсилку зразків то-вару, необхідної документації, письмових подяк важливим клієн-там, з'ясовують ефективність участі підприємства в виставці-ярмарку та визначають напрями її підвищення.

За сучасних умов підприємства не вважають головним крите-рієм оцінювання ефективності участі у виставці-ярмарку безпо-середній продаж товарів чи кількість укладених торговельних угод. Виставка (ярмарок) передусім є засобом комунікації, і вже потім — місцем організації безпосереднього продажу товарів.

Виставка-ярмарок надає можливість експоненту отримати техніко-комерційні відомості та інформацію щодо потенційних клієнтів і конкурентів. Там перевіряється ефективність пропоно-ваних систем продажу товарів, транспортування та збереження, ретельно аналізується асортимент представлених товарів щодо дизайну, якості, життєвого циклу, ціни. Усе це сприяє своєчас-ному реагуванню підприємства на вимоги ринку, отриманню конкурентних переваг на ньому.

Участь підприємства у виставці-ярмарку потребує значних ви-трат, тому по її завершенню проводять детальний аналіз цих ін-вестицій, порівнюють їхню величину з отриманими результата-ми, визначають заходи щодо поліпшення цієї діяльності.

 

Як свідчить зарубіжний досвід, найбільшу питому вагу в зага-льних витратах експонента має грошовий внесок організаторам виставки-ярмарку.

Сума грошового внеску має бути достатньою для відшкоду-вання витрат організаторів на підготовку й проведення виставки-ярмарку та формування у них відповідного прибутку.

Головними статтями витрат організаторів практично будь-якої виставки-ярмарку є:

•          оренда приміщень і обладнання;

•          освітлення та опалення;

•          оформлювальні, поліграфічні та інформаційно-рекламні роботи;

•          транспортно-складські витрати;

•          представницькі витрати;

•          організаційні витрати;

•          інші.

Переважна частина організаторів виставок-ярмарків розподі-ляє ці витрати на дві великі групи:

-          витрати, які пов'язані зі створенням і оформленням експо-зиційної площі, що відшкодовуються за рахунок плати експонен-та за виставкову площу;

-          витрати на створення та забезпечення належних умов робо-ти учасників виставки-ярмарку. Ці витрати відшкодовуються за рахунок реєстраційних внесків учасників (експонентів).

До першої групи належать витрати з оренди приміщень і об-ладнання, освітлення, опалювання, оформлення та половина ін-ших непередбачуваних витрат.

Друга група охоплює витрати на транспортні та складські ро-боти; поліграфічні та інформаційно-рекламні витрати; заробітну плату працівників управління виставкою (ярмарком), витрати на охорону та половину інших непередбачуваних витрат.

Розрахунок вартості одного квадратного метра виставкової площі здійснюють за формулою:

_. 2 Вп.заг

Вм =    ,

Бзза

де Вм — вартість одного квадратного метра виставкової (експо-зиційної) площі, тис. грн;

Вп.заг — загальні витрати, пов'язані зі створенням та оформ-ленням експозиційної площі, тис. грн;

S3aT — загальна виставкова (експозиційна) площа, м .

 

Реєстраційний внесок обчислюють так:

 

Ву

 

В

N

 

де Bv — витрати на одного учасника виставки, тис. грн;

Вузаг — загальні витрати, які враховують при розрахунку цьо-го показника, тис. грн;

Nv — загальна очікувана кількість учасників (експонентів) ви-ставки, одиниць.

Для розрахунків скористаймося даними, наведеними в табл. 9.2.