Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1 Форми організації посередницької діяльності: законодавчі аспекти роботи посередників на товарному ринку : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

8.1 Форми організації посередницької діяльності: законодавчі аспекти роботи посередників на товарному ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

Посередницька діяльність у торгівлі здійснюється в та-ких основних формах:

■          комісійна (проста) — проводиться від імені клієнта за пев-ний відсоток від суми угод;

■          дилерськ^ (комерційна) — посередник діє від свого імені і за свій рахунок. Иого доход формується як різниця між ціною про-дажу та реалізації товару. Це більш відповідальна, порівняно з комісійною, діяльність, оскільки не існує жодних гарантій, що придбаний у одному місці продукт можна буде продати у іншому місці за більш високу ціну. Різниця в ціні повинна служити пла-тою посереднику за зусилля щодо пошуку споживача та реаліза-ції товару.

Права й обов'язки посередників визначаються в договорах з їх поручителями, при цьому основною умовою цих договорів є пра-во посередника підписувати комерційні контракти з третіми осо-бами, з визначенням того, за чий рахунок та від чийого імені він це може робити. За цим повноваженням всіх посередників можна поділити на такі основні групи:

•          посередники, що не мають права підписувати контракти з третіми особами, — агенти-представники (комерційні представ-ники), брокери, маклери;

•          посередники, що підписують контракти з третіми особами від свого імені, але за рахунок довірителя, — комісіонери, конси-гнатори;

•          посередники, що підписують контракти з третіми особами від імені та за рахунок довірителя — агенти-повірені, комерційні (торговельні) агенти;

•          посередники, що підписують контракти з третіми особами від свого імені та за свій рахунок, — купці, дистриб'ютори, дилери.

 

Посередницька операція — це господарська операція суб'єк-та підприємницької діяльності, що виступає в ролі комісіонера в договорі комісії, консигнатора в консигнаційному договорі або повіреного в договорі доручення, за винятком довірчих операцій.

•          ^^Т^^-^^^^^т^Т^ і за свій рахунок; _

•          комісійні операції — посередник діє від свого імені, але за

•          операції по договорах доручення — посередник діє від чужого імені і за чужий рахунок.

В Україні посередництво регулюється Цивільним кодексом України (1983 p.). У ньому передбачається два види посередниц-тва — за повноваженнями однієї особи робити які-небудь юри-дичні дії замість іншої особи:

•          доручення — оформлюване договором доручення;

•          комісія — оформлюване договором комісії.

Загалом у світовій торговій практиці всіх посередників нази-вають агентами і принципалами, а договори, що з ними уклада-ються — агентськими угодами. Виділяють такі їх види:

•          комісії;

•          консигнації;

Догофк2шї (commission) договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комі-тента) за винагороду укласти угоду від свого імені, але за раху-нок комітенту.

Поширеною формою договору комісії є договір консигнації, за яким консигнант поставляє товар на консигнаційний склад консиг-натора з метою демонстрації та продажу. У ньому, на відміну від договору комісії, обумовлюється термін консигнації, протягом яко-го товар повинен бути проданий. Консигнатор переводить платежі консигнантові в міру реалізації товару зі складу. На умовах консиг™^K^^™iS^^^^S^'inciiM од-на сторона зобов'язується від імені і за рахунок іншої сторони зробити юридичні дії. Отже, коли укладено договір доручення, посередники набувають статусу повірених. При укладенні дого-ворів з повіреними оформляється відповідне доручення (letter of

аШДоручення це документ, у якому фіксуються повноваження представника укладати угоди або інші правомірні дії від імені

 

іншої особи (довірителя). Доручення видається в письмовій фор-мі. Як правило, максимальний термін його дії — три роки; якщо термін не зазначено у самому дорученні, то воно зберігає чин-ність протягом одного року з дня його укладання. Розрізняються три види доручень.

1.         Разоее доручення дається на здійснення якоїсь конкретної дії.

2.         Спеціальне доручення оформляється на здійснення якихШ3.^Заг^ьнТ(1шральне) доручення - це доручення на управління майном довірителя, укладання договорів, в тому чис-лі зовнішньоекономічних, виступ у суді й арбітражі.

Передоручення повноважень допускається тільки в тому ви-падку, якщо це право обговорене в самому дорученні або якщо це необхідно для захисту інтересів довірителя. Дія доручення при-пиняється після закінчення його терміну, ліквідації юридичної особи, від імені якої воно видане, а також в інших випадках, пе-редбачених законодавством.

За обсягами переданих прав посередники поділяються на:

•          простих агентів (агентів з невинятковим правом продажу);

•          монопольних агентів (агентів з винятковим правом про-дажу);

•          агентів із правом «першої руки» (переважним правом про-дажу).

Угода про просте агентство (невиняткове право продажу) характеризується таким поєднанням прав і обов’язків сторін:

•          посередник наділений правом збувати товари певної номен-клатури за дорученням принципала на оговореній території й одержувати від принципала винагороду;

•          принципал має право збувати товари через даного посеред-ника, а також залучати інших посередників і самостійно збувати товар покупцям на оговореній території.

Проста агентська угода не гарантує посереднику стабільне становище на ринку, через ризик того, що основний потік товарів пройде через його конкурентів. У зв’язку з цим такі посередники не досить організовані й активні та, звичайно, не ризикують ро-бити суттєві капіталовкладення в маркетингові дослідження рин-ку, рекламу, оренду складських приміщень і т.ін.

Прості агентські угоди звичайно укладаються на початковому етапі освоєння ринку виробником і мають короткостроковий (до одного року) період. Вони дають можливість принципалу вибра-ти з декількох посередників кращого при роботі з різними група-ми товарів.

 

При винятковому (монопольному) праві продажу виробник за угодою позбавляється можливості продавати на обумовленій тери-торії самостійно або через інших посередників товари, аналогічні внесеним в угоду, що перетворює посередника в монополіста на ринку. Це сприяє стабільності його становища, надає можливості створення збутової мережі, яка відповідає високим вимогам.

Угода про надання агенту монопольного права продажу хара-ктеризується таким співвідношенням прав і обов'язків сторін:

•          надання посереднику монопольного права означає, що тіль-ки він може продавати товари принципала певної номенклатури на обумовленій території протягом періоду, що встановлений угодою, й одержувати за це винагороду;

•          якщо продавець порушить зазначену вище умову угоди, то посередник може потребувати від продавця сплатити йому вина-городження, що компенсує втрачену вигоду, яку б він отримав, самостійно займаючись збутом цього товару.

Однак, якщо монопольний агент виявиться з якихось причин не-зацікавленим у збуті товарів, то для принципала даний ринок буде блокований на весь період дії угоди. Щоб запобігти такій небезпеці, продавцеві рекомендується передбачати в посередницькій угоді за-стереження про право продавця розірвати або змінити угоду, якщо монопольний посередник не виконує зобов'язань з календаризації продажу визначених обсягів товарів на обумовленій території. За певних умов монопольний посередник може переорієнтуватися на роботу з конкурентами виробника. Щоб цього не сталося, в угоду бажано включити зобов'язання посередника не представляти інте-реси інших постачальників аналогічних товарів на договірній тери-торії. Однак у деяких випадках виробники зацікавлені у тому, щоб посередник працював з модифікаціями аналогічних товарів конку-рентів. Зрештою, прагнення по можливості повніше задовольнити запити покупців буде сприяти і збуту власної продукції, і це потрібЯ°тр^ГжнеВпраҐ^одажу, або «право першої руки» - це

різновид простого агентства, згідно з яким принципал зо-бов'язаний спочатку запропонувати товар саме цьому агенту. Якщо цей агент відмовляється від запропонованих умов, він зо-бов'язаний надати принципалу відмовлення в письмовому вигля-ді з зазначенням причини, тоді принципал сам або через інших агентів має право реалізувати товар на цьому ринку без виплати винагороди посереднику.

При угоді про переважне право продажу для виробників зни-кає небезпека блокування ринку з боку посередника.