Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1 Оптова торгівля : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

5.1 Оптова торгівля


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

як важлива ланка збутової мережі

В умовах ринкових відносин кожному виробнику то-варної продукції практично неможливо мати власну мережу збу-ту. У більшості з них відсутня реальна можливість прямої реалі-зації споживачам готової продукції або напівфабрикатів через складні комерційно-господарські взаємини між суб'єктами това-рного ринку, великі витрати на рух товарів. Різного роду торгов-цям вигідніше закуповувати товарну продукцію в оптовика, ніж частками у різних виробників. Основну увагу, матеріальні, фі-нансові і трудові ресурси товаровиробники зосереджують на ви-робничій діяльності, а не на збутовій, надаючи виконання цієї функції оптовій торгівлі. Маючи спеціально підготовлений тор-говельний персонал і відповідне інформаційне забезпечення, оп-товики охоплюють безліч клієнтів і покупців.

Оптова торгівля, що є проміжною ланкою між виробниками і покупцями товарної продукції, обслуговує головним чином по-купців, що здобувають товари з метою перепродажу або викори-стання їх у відносно великих кількостях у професійних цілях. В умовах ринку оптова торгівля сприяє комерційно-господарській діяльності як виробників товарної продукції, так і покупців. Зок-рема, виробник продукції має комерційно-господарські відноси-ни з оптовиком, а не з численними споживачами, при цьому ско-рочуються витрати на реалізацію, документообіг тощо. Оптовик територіально ближче ніж виробник знаходиться до покупців, бі-льше контактує з ними, краще знає їх потреби.

Оптовик здатний сформувати оптимальний товарний асорти-мент, зорієнтований на потенційного покупця. Закуповуючи то-вари у великій кількості, оптовик розбиває їх на дрібні партії, розраховані на конкретного покупця; здійснює збереження това-рних запасів і тим самим знижує відповідні витрати виробника і покупців; забезпечує покупців необхідним товаром у потрібний час, у необхідній кількості й асортименті.

 

Примітка. Питома вага реалізаціїтоварів за посередництвом організацій оптової торгівлі в загальному обсязі продукції, що відвантажується виготовлювачами, становить близько 25 %, і цього явно недостатньо (у 1995 р. вона не перевищувала 10 %). У країнах з розвинутою ринковою економікою кількість оптових посередників в кілька разів більша, а кількість зайня-тих — у них у 5-10 разів вища. Майже 95 % об’єктів оптової торгівлі є недержавними, 90 % усіх підприємств є малими (з кількістю працівників до 25 осіб), а на 58 % підприємств за-йнятолишедобосіб.

Закуповуючи товарну продукцію у виробників, оптовики бе-руть на себе ризики, пов'язані зі збутом, пошкодженням, розкра-данням, псуванням товару. Проводячи маркетинг, вони надають виробникам, постачальникам і покупцям інформацію про кон'юнктуру товарного ринку, а також консультаційні, рекламні, транспортно-експедиційні послуги, послуги з підготовки товарів до застосування чи використання.

Оптовий ринок представлений:

•          підприємствами, що купують товари для подальшої переро-бки;

•          торговельними посередниками, що придбають товари для перепродажу;

•          державними установами, що здійснюють закупівлі з метою забезпечення виконання своїх функцій.

Розвиток і удосконалення оптової торгівлі підвищує значу-щість відповідних оптових підприємств (баз, складів, складів-готелів, терміналів, управлінь виробничо-технологічної комплек-тації, розподільних холодильників та ін.), що спеціалізуються на збереженні і продажу товарів великими партіями.

Примітка. Аналіз різних статистичних даних свідчить, що найбільш активно оптові підприємства створювалися в 1992 — 1994 роках. У цей період зареєстровано понад 80 % таких підприємств, у тому числі близько 10 % були створені шля-хом приватизації, а решта — утворені знову.

Шдприємства оптової торгівлі можуть бути державними, ак-ціонерними, приватними і змішаними. Вони звичайно знаходять-ся в адміністративних центрах, на спеціально відведених терито-ріях. Повинні мати необхідні під’їзні шляхи, відповідні інженерні комунікації, розвинуте складське господарство, різноманітні це-хи (транспортні, тарні та ін.), майстерні (з виготовлення і ремон76

 

ту тари, піддонів, стелажів, вантажозахватних засобів, експлуата-ції й обслуговування підйомно-транспортних машин, механізмів, устаткування, засобів оргтехніки і т.п.). Крім того, на їх території повинні функціонувати інформаційно-консультаційні служби, відділення банку, страхові компанії, вузол зв'язку.

Примітка. В оптовій торгівлі склалися різні організаційно-правові форми господарювання, що мають у своєму складі мережу із зазначеними нижче характеристиками:

•          товариства з обмеженою відповідальністю, що нарахову-ють 52 % від загальної кількості усіх форм, які мають серед-ню складську площу 244 м2 і місткість холодильників 12 т;

•          акціонерні товариства відкритого типу — відповідно, 9 %, 13500 м2і 513 т;

•          акціонерні товариства закритого типу — 13 %, 847 м2 і 38 т;

•          індивідуальні приватні підприємства — 18 %, 41 м2 і 2,3 т;

•          інші форми підприємств — 10 %.

Надходить товарна продукція на підприємства оптової торгів-лі з таких джерел:

•          від постачальників-виробників;

•          від постачальників-посередників. Постачальниками-виробниками є підприємства сільського господарства, АПК, рибного і лісового господарства, промисловос-ті, а також громадяни, що здійснюють індивідуальну трудову ді-яльність.

Постачальниками-посередниками є оптові підприємства зага-льнонаціонального та регіонального рівнів, оптові посередники (дистриб'юторські, дилерські, брокерські фірми), організатори оптового обігу (оптові ярмарки, оптові і дрібнооптові ринки, то-варні біржі, аукціони).

Завезена до підприємства оптової торгівлі товарна продукція може тимчасово стати його власністю, що необов'язково (усе зале-жить від статусу, стратегічних і тактичних завдання підприємства).

Шдприємства оптової торгівлі класифікують за такими озна-ками:

1.3а дислокацією (розташуванням):

•          оптові підприємства, що знаходяться поруч з кількома під-приємствами-товаровиробниками;

•          розташовані поблизу від великого підприємства-виробника;

•          знаходяться в зоні споживачів;

•          оптові підприємства, одне з яких розташоване в зоні вироб-ництва, а інше — у зоні збуту;

 

•          знаходяться в безпосередній близькості від великого транспортного об’єкта (поруч з товарною станцією, пристанню, портом).

2.         За масштабами та зоною діяльності розрізняють підприємс-тва оптової торгівлі загальнодержавні, а також такі, що функціо-нують в регіоні, групі регіонів, місті тощо.

3.         За товарною спеціалізацією:

 

•          універсальні — реалізують продукцію різних галузей про-мисловості, сільського і лісового господарства;

•          змішані — реалізують товари споживчого і виробничо-технічного призначення;

•          спеціалізовані — реалізують продукцію однієї галузі (при значних обсягах продажу однорідної продукції);

•          вузькоспеціалізовані, які реалізують продукцію одного під-приємства.

4.         За обсягом виконуваних функцій:

•          оптово-торговельні підприємства із повним циклом обслу-говування;

•          оптовики з обмеженим циклом обслуговування.

5.         За розміром виділяють великі, середні, дрібні підприємства

оптової торгівлі. Розмірність визначається сукупністю таких показників, як обсяг оптової реалізації товарів, кількість товарів, що

відвантажуються покупцеві, чисельність працівників (великі —

100 і більше, малі — до 25 осіб), загальна вартість основних фондів, загальна складська площа.