Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Оптоеики з поеним обслугоеуеанням виконують такі функції: : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

Оптоеики з поеним обслугоеуеанням виконують такі функції:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

•          збирають асортимент продукції у певному місці;

•          інформують постачальників та споживачів про товари та по-слуги;

•          забезпечують торговельний кредит;

•          зберігають та поставляють товари;

•          пропонують допомогу в реалізації і просуванні товарів;

•          забезпечують співробітників товарами для персонального продажу;

•          пропонують підтримку в дослідженнях та плануванні.

Оптові посередники з повним обслуговуванням класифікуються за асортиментом товарів, що продаються ними, і послуга-ми, що ними надаються. До них належать: універсальні оптовики, спеціалізовані оптовики, торговці-консигнатори.

Універсальні оптові підприємства надають повний набір по-слуг і торгують широким асортиментом товарів, але не забезпе-чують глибину кожної асортиментної групи.

Спеціалізовані оптові підприємства також надають повний набір послуг, але спеціалізуються на певному товарному асорти-менті (наприклад, дієтичних продуктах, предметах розкоші) і мають у розпорядженні широкий асортимент у межах асортимен-тної групи.

Торговець-консигнатор виставляє товари на полицях магази-ну, позбавляючи його власника необхідності контролювати запа-си і подавати замовлення, виконує найширші серед оптовиків ма-ркетингові дослідження. Продає товари на умовах консигнації, тобто розраховуючись з постачальниками тільки за фактично продану кількість товару, постачальник або консигнант фактично

^птовишТобмеженим обслуговуванням також здійснюють оптову закупівлю і дістають право власності на продукцію, але виконують менше функцій. Так, вони не надають кредит, не на-дають допомогу в реалізації і підтримці маркетингових дослі-джень. За рахунок невиконання ряду функцій вони встановлюють більш низькі ціни на продукцію.

До оптовиків, що надають обмежений набір послуг, належать:

оптовики з оплатою і самовивозом;

торговці-комівояжери;

посилочні оптові підприємства.

Оптовики з оплатою і самовивозом продають товари зі складу на умовах негайної оплати і вивозу товару транспортом покупця. Продають товар тільки комерційним підприємствам.

 

Торговці-комівояжери — це дрібні оптовики, що займаються зберіганням і швидкою доставкою товарів з нетривалим терміном зберігання, зокрема молочних продуктів, випічки, фруктів і ово-чів. Цю продукцію вони продають невеликим магазинам безпо-середньо з автомобілів за готівку.

Посилочні оптові підприємства продають товар по каталогах невеликим магазинам, звичайно розташованим у віддалених ра-йонах. В їх асортименті — господарчі товари, делікатеси та ювеОптовий торговець, купуючи товари у виробників, а потім пе-репродуючи їх роздрібним торговцям, виступає як посередник, який не має безпосередніх контактів зі споживачами. Оптові торговці ух-валюють маркетингові рішення щодо розробки стратегії, вибору ці-льового ринку, формування товарного асортименту і комплексу по-слуг; про ціни; про методи просування; про місце розміщення підприємства. Продукція поставляється оптовим торговцем до роз-дрібного товарообігу. Купуючи товари у великих кількостях, опто-вий торговець усуває незручності, що виникають через територіа-льну розкиданість виробників тієї чи іншої продукції. Дрібні партії товару перепродуються роздрібним торговцям, що об уволює утво-рення та складування значних запасів товарів.

Складом є помешкання, в якому товари, що надходять від ви-робників, розміщуються, поділяються на певні окремі партії, ма-ркуються, упаковуються, а після цього вже поставляються в ма-газини роздрібної торгівлі.

Примітка. Стан мережі складів не можна оцінити з однієї по-зиції. За своїм призначенням складські площі використову-ються на 40-60 %, решта їх здається в оренду, використову-ється на умовах кооперації або продається комерційним структурам. Слід зазначити й те, що оптовій торгівлі бракує високомеханізованих складів, які були б здатними надавати послуги сервісного характеру. Частка активної частини осно-вних фондів торгового призначення в умовах модернізації мережі має бути доведеною до 35^0 %.

Цілком очевидно, що розвиток інфраструктури ринків у най-ближчій перспективі сприятиме підвищенню частки реалізації товарів через оптових посередників, за умови збільшення обсягу виробництва товарів у країні.

3 огляду на особливості розвитку внутрішньої торгівлі і вирі-шення завдання забезпечення потреб ринку в товарах народного споживання, пошуку нових форм регіональних, міжрегіональних

 

і міждержавних господарських зв'язків, в оптовій ланці повинні отримати розвиток дві основні групи оптових організацій:

•          оптові підприємства першого рівня — великі оптові струк-тури національного (державного) і міжрегіонального масштабів;

•          оптові підприємства другого рівня — оптові підприємства регіонального масштабу.

Споживачами оптових підприємств першого рівня можуть бу-ти самостійні оптові організації, великі роздрібні структури та їх об’єднання, а також промислові підприємства.

На основі діяльності оптових підприємств першого рівня фо-рмується структура капіталів товароруху для великих вітчизня-них виробників продукції та створюються сприятливі умови для виходу на національний споживчий ринок закордонних постача-льників товарів.

До першої групи підприємств належать оптові структури, що зо-середжені в історично сформованих центрах виробництва таких то-варів, як метал, вугілля, кераміка тощо. Оскільки розвиток вироб-ництва в цих регіонах нерівномірний, оптові структури повинні забезпечити необхідну інтенсивність процесу товароруху продукції.

Оптові структури державного рівня виступають гарантами стра-тегічної стабільності споживчого ринку. На їх основі можуть фор-муватися великі торговельні корпорації, торговельно-фінансово-промислові групи, унітарні державні підприємства стратегічного значення.

Товарний асортимент цих структур повинен формуватися з урахуванням переліку товарів, які закуповуються для задоволен-ня державних потреб, потреб у товарах віддалених територій, по-стачання спецконтингентам споживачів.

Основною ланкою оптової торговельної системи повинні ста-ти оптові підприємства другого (регіонального) рівня. У процесі формування комерційної стратегії ці підприємства точно визна-чають зону свого впливу на ринок послуг оптової торговельної діяльності. Ці оптові організації закуповують товари у оптових структур першого рівня та безпосередньо у товаровиробників — як у регіоні розміщення, так і по всій території країни — і дово-дять до підприємств роздрібної торгівлі та інших споживачів у зоні своєї діяльності.

Поряд з незалежними оптовими структурами, у країні функці-онують регіональні оптові торговельні системи, які створюються у вигляді збутових підрозділів місцевих промислових підпри-ємств і оптових структур місцевих великих роздрібних організа-цій, у тому числі споживчої кооперації.

 

В складі структури оптової торгівлі виділяють:

самостійних суб'єктів господарювання, тобто підприємств, що спеціалізуються на оптовій торгівлі та здійснюють повний комплекс закупівельно-збутових операцій з переходом до них права власності на товар;

посередницьких оптових структур, які, як правило, не вико-ристовують у своїй діяльності переходу до них права власності на товар (підприємства-брокери, торговельні агенти, комісіонери тощо);

організаторів оптового обігу, що абсолютно не працюють з товаром (ярмарки, товарні біржі, аукціони, оптові ринки).

Із зазначених трьох видів оптових структур, в перспективі ос-новними на національному споживчому ринку повинні стати са-мостійні суб'єкти господарювання, що спеціалізуються на опто-вій торговельній діяльності. Вони представлені як спеціалізо-ваними на окремих групах товарів, так і універсальними підпри-ємствами, можуть використовувати різні методи обслуговування клієнтів і надавати їм різні види оптових послуг. Частка цих структур у забезпеченні оптового обігу товарів коливається в межах 60-65 %.

Посереднщькі структури надають інформаційні послуги, вико-нують збутові операції з одержання від виробників готової про-дукції тощо. їх розвиток супроводжується організацією складського обслуговування, розвитком складської мережі.

Пріоритетні місця в діяльності оптових посередників з надан-ня додаткових послуг поступово посідають логістичні послуги транспортно-експедиційного характеру.

Важливим елементом інфраструктури оптового обігу є оптові ярмарки, товарні біржі, аукціони, оптові продовольчі ринки.

Особливе значення мають універсальні оптові продовольчі ринки, що дозволяють реалізувати інтереси всіх учасників това-роруху і досягти таких цілей, як забезпечення постачання насе-лення свіжими і якісними продуктами харчування цілий рік, створення умов для скорочення втрат сільськогосподарської про-дукції, забезпечення прискорення і спрощення процесів товаро-руху, взаєморозрахунків і платежів тощо. Широкий розвиток по-винні отримати постійно діючі ярмарки роздрібного і оптового продажу усіх видів сільськогосподарської продукції та продово-льства.

В оптовій торгівлі поширюється значення складів гарантова-ного збереження, транспортно-експедиційних підприємств. їх ча-стка в забезпеченні оптового обігу може досягти 25 %.

 

Наявна матеріально-технічна база за умов обмеженості капі-тальних вкладень в інфраструктуру всіх рівнів має максимально повно використовуватися з метою підвищення ефективності її функціонування.

У наш час відчувається гостра нестача оптових центрів торгі-влі у системі розподілу товарів народного споживання. Актуаль-ним є питання про створення організаційних продовольчих рин-ків (оптових, державних, міжрайонних, районних), що надали б можливість зменшити частку доданої вартості до товарів народ-ного споживання, яка утворюється на шляху від виробника до споживача, за рахунок створення конкурентних ринків, а також дозволили б товаровиробнику контролювати цей процес шляхом безпосередньої участі в діяльності системи.

Багатоманіття форм і видів оптової торгівлі дає змогу товаро-виробникам і споживачам робити свідомий вибір найефективні-шого й зручного каналу товароруху, підтримувати високий рі-вень обслуговування покупців, задовольняти їхній попит за раціональних витрат.